Nordiskt och internationellt 77En internationell strafflag — utopi eller meningsfull målsättning för internationellt samarbete?

 

1980 utkom på ett nederländskt förlag en bok med titeln International Criminal Law. A Draft International Criminal Code (Sijthoff & Noordhoff International Publishers B.V. —Alphen aan den Rijn, 1980). Som författare står professorn vid De Paul University iChicago, M. Cherif Bassiouni. Boken är emellertid inte helt hans verk utan också resultatet av ett samarbete mellan rättsvetenskapsmän och andra personer med straffrätt som sitt verksamhetsområde, ett samarbete över gränserna och över stormaktsblocken av ganska anmärkningsvärd art.
    Det är den internationella straffrättsorganisationen AIDP (Association Internationale de Droit Pénal), som har organiserat de seminarier vid vilka det här förslaget till internationell strafflag har arbetats fram. Organisationen har sedan mitten av 1970-talet påtagligt vitaliserats, av allt att döma främst till följd av att Bassiouni inträtt som generalsekreterare, och har numera en livlig internationell seminarie- och konferensverksamhet. I stor utsträckning är denna verksamhet förlagd till Sicilien; organisationen driver ett institut i Siracusa med Bassiouni som dekanus (International Institute ofHigher Studies in Criminal Sciences).
    Initiativet till ett internationellt strafflagsutkast togs av Bassiouni vid ett seminarium i december 1976. Deltagarna, företrädesvis yngre rättsvetenskapare från ett stort antal länder i öst och väst, var övervägande positiva till förslaget. Projektet har genomförts av en grupp seminariedeltagare samt ytterligare några specialister på främst internationell straffrätt.
    Vid ett seminarium i Siracusa i maj 1981 diskuterades och kritiserades det publicerade lagutkastet av en utökad skara straffrättsexperter. Det framgick att mycket återstår att göra, såväl sakligt som juridisk-tekniskt, innan förslaget är godtagbart. Handlingarna från seminariet kommer att publiceras i Revue Internationale de Droit Pénal, Vol. 52,1981, Nos. 3—4. Vid ett sammanträde i maj 1982 kommer tre arbetsgrupper att framlägga förslag till ändringar i "Code Bassiouni".
    Den vitala frågan hur ett förslag av denna karaktär skall kunna "säljas" till politiska organ och därmed få en chans att förverkligas var naturligtvis den dominerande under diskussionerna. Förslaget är avsett att täcka det område av den internationella straffrätten som hittills varit föremål för internationellt konventionsarbete. Mot bakgrunden avrådande politiska motsättningar och den begränsade omfattningen av ratificeringar av konventioner är det naturligtvis föga sannolikt att drömmen om en, låt vara begränsad, övernationell straffrätt skall förverkligas inom överskådlig framtid. Frågan behandlades dock i en positiv, konstruktiv anda av praktiskt taget alla deltagare, däribland företrädare för statliga straffrättsliga organ och universitet i östblocket samt FN:s och Europarådets organ för brottslighet och brottsprevention. Förslaget behandlar en hel del frågor som inte är av politiskt kontroversiell natur. I vissa avseenden kan för övrigt ett överstatligt straffrättsligt system erbjuda fördelar för enskilda stater, genom att grundvalen för terrorhandlingar och annan "utpressning" i politiska syften rycks undan.
    Om Bassiouni genom sitt initiativ kommer att nå större framgång än de olika föregångarna — t. ex. The Peace Society i USA på 1870-talet och dåvarande ordföranden i AIDP, Pella, på 1920-talet — vågar vi, som deltog från Sverige, inte bedöma. Klart är dock att Bassiouni själv är en mycket drivande person och att han förmått skaffa sig betydande tillskyndare till projektet. Han har också presenterat förslaget förFN, där AIDP har status som rådgivande organ. Det skedde vid VIth UN Congress on Crime Prevention and Treatment of Offenders i Caracas i september 1980. Vad frågan om en internationell brottmålsdomstol beträffar har Bassiouni haft tillfälle att i ett

 

78 Nordiskt och internationelltspeciellt hänseende driva sina idéer mot ett politiskt realiserande, nämligen i fråga om lagföring för apartheid. Bassiouni har som Expert Consultant åt en arbetsgrupp av sydafrikaexperter under FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna presenterat ett förslag till en internationell brottmålsdomstol. Förslaget återfinns i UN DocumentE/CN 4/1426 av den 19 januari 1981.
    För jordnära svenska jurister må de nu redovisade strävandena te sig utopiska.Värdet av den internationella samverkan och samvaro som AIDP och institutet i Siracusa möjliggör kan emellertid inte betvivlas.
Madeleine Löfmarck och Nils Jareborg