Internationell konferens om fiskerätt

 

 

Den 20—25 juli 1981 anordnades en internationell konferens om fiskerätt i Mexico City, den första i sitt slag. Arrangörer var Mexicos fiskeridepartement och institutet för juridisk forskning vid Mexicos universitet. Ordförande i organisationskommittén var chefen för fiskeridepartementet Lic Fernando Rafful och vice ordförande universitetsrektorn Dr Jorge Carpizo. Arrangörerna hade inbjudit ett trettiotal fiskerättskunniga jurister från ca 20 länder i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien som föreläsare och stod för alla dessas kostnader för resor och uppehälle i samband med konferensen. Från Sverige deltog byrådirektören i fiskeristyrelsen Staffan Schyberg och undertecknad.
    Ett huvudämne vid konferensen var studium av de lagar och föreskrifter som reglerar fiskeaktiviteterna i resp. land inbegripet rätten att fiska i olika vatten och att tillgodogöra sig de hydrobiologiska tillgångarna.
    Vidare diskuterades de skilda problem som kan uppstå på grund av nationella eller internationellt accepterade regler avseende användning och kommersiellt utnyttjande av de biologiska resurserna i havet. Ett annat huvudämne vid konferensen var fiskerätten sedd som en självständig och oberoende disciplin att studeras vid de juridiska fakulteterna vid sidan av andra mer allmänt erkända rättsområden. Man diskuteradehuruvida det var ändamålsenligt att till ett särskilt ämne fiskerätt samla vissa bestämmelser som i de olika ländernas lagstiftning och doktrin f. n. vanligen går in under någon av rubrikerna civilrätt, handelsrätt, sjö- och havsrätt, social eller administrativrätt m. m. Under denna punkt behandlades vid konferensen också straff- och processbestämmelser i ländernas fiskelagstiftning samt ekonomisk och internationell fiskelagstiftning.
    Till konferensen hade av de deltagande ländernas representanter i förväg ingetts uppsatser om fiskerilagstiftningen i resp. land och synpunkter på fiskerätten som ett självständigt juridiskt ämne. Uppsatserna kommer att ges ut i bokform av arrangörerna, enligt uppgift dock endast på spanska.
    I samband med konferensen mottogs deltagarna i det imponerande antropologiska muséet i Mexico City av landets president José Lopez Portillo.
Stig Wenker