Länsrätterna. Regeringen har
    17 mars 1983 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall Gustaf Roos att vara lagman i lr i Kronobergs län samt
    s. d. utnämnt t.f. reg.rättssekr., ass. i lr i Norrbottens län Roland Häggman att vara rådm. i lr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    7 april 1983 förordnat adv. Bo Runnqvist att vara chef för allmänna adv. byrån i Kalmar.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    24 mars 1983 förordnat polisint. i Lidköpings polisdt Johan Lindén att vara polismästare i Falköpings polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    17 febr. 1983 utnämnt kammaråkl. i Malmö dt Hans Jeppsson att vara chefsåkl. i dt. Riksåklagaren har
    26 jan. 1983 förordnat distr.åkl. i Sollentuna åkl.dt Kurt Liljeqvist att vara chefsåkl. i dt,
    27 jan. 1983 förordnat kammaråkl. i Göteborgs åkl.dt Göran Friberg att vara chefsåkl. i Skövde åkl.dt, samt
    1 febr. 1983 förordnat kammaråkl. i Malmö åkl.dt Bertil Josefsson att vara chefsåkl. i Landskrona åkl.dt.

 

Kriminalvården. Regeringen har
    24 mars 1983 förordnat krim.vårdsdir. Hans Brännström att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Härnösandsregion.

 

 

Svensk Juristtidnings redaktion
    Den 1 maj 1983 lämnade hovrättspresidenten Sten Rudholm ordförandeskapet i Svensk Juristtidnings redaktion. President Rudholm har varit verksam i tidskriftenstjänst sedan 1950. Han har varit redaktör under åren 1962-67 och ordförande i redaktionen sedan 1968. Vid sammanträde den 18 april 1983 med föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning framförde professor Stig Strömholm föreningens tack till president Rudholm för dennes insatser för föreningen.
    Till ny ordförande i redaktionen utsågs vid sammanträdet professor Strömholm. Till ny medlem av redaktionen utsågs justitierådet Anders Knutsson och till ny suppleant hovrättspresidenten Birgitta Blom. Redaktionen har härefter följande sammansättning: professor Stig Strömholm, ordförande, professor Jan Hellner, justitierådet Carl Holmberg, justitierådet Anders Knutsson, advokaten Bengt Westerling och ambassadören Hans Danelius, ledamöter, samt hovrättspresidenten Birgitta Blom och professor Per Edwin Wallén, suppleanter. Redaktör är ambassadören Hans Danelius och redaktionssekreterare hovrättsassessorn Jörgen Almblad.