78 NotiserFörsäkringsjuridiska föreningen höll under 1981 följande sammanträden: 17 febr. varvid hovrättsrådet Åke Weidstam redogjorde för förslag till nya lagregler om skadeersättning vid trafikolyckor med spårfordon och om spårföretags ansvarighet mot sina transportkunder (Betänkande Ny Järnvägslagstiftning II. SOU 1980: 37). 4 maj då föreningen och Svenska Läkaresällskapet anordnade ett gemensamt symposium om "Den juridiska och medicinska bedömningen av sambandsfrågor". Diskussion fördes med ett antal praktiska skadefall från Trafikskadenämnden som underlag. Ordförande var justitierådet Ulf Nordenson och i panelen ingick i övrigt överläkaren doc. Nils Rydell, chefombudsmannen Ivar Wennborg och överläkaren doc. Claes-Göran Westrin. 18 maj (årsmöte), varvid hovrättslagman Birgitta Blom under titeln "Begränsning av redaransvaret" gav en orientering om betänkandet Översyn av sjölagen I (SOU 1981: 8). I ett anförande kallat "Globalbegränsningsreglerna" behandlade t. f. prof. Peter Wetterstein, Åbo akademi, frågan om försäkringsmöjligheterna och utvecklingen inom allmän skadeståndsrätt gör begränsningsreglerna onödiga och orimliga. 15 sept. med föredrag av juristerna Jan-Erik Hagman, Byggherreföreningen, och Lars Otto Liman, AB Entreprenadjuridik, om "Några entreprenadrättsliga spörsmål" — Riskbilden vid olika entreprenad- och ersättningsformer — Ansvaret för konstruktioner och uppgifter — Ansvaret för entreprenaden under entreprenadtiden, garantitiden och tiden därefter.
    Föreningens medlemmar inbjöds att delta i dels Svenska avdelningens av AIDA sammanträden 3 mars med föredrag av dr Paul Szöllösy, Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft, Zürich, över ämnet "The standard of compensation for personal injury and death in European countries" och 15 oktober, varvid dr Werner Pfenningstorf, Chicago, höll föredrag över ämnet "Theory, Reality and Accident as Shapers of Insurance Supervision Law", dels Svenska Försäkringsföreningens Bilgrupps sammanträde 12 november, varvid en panel bestående av justitierådet Ulf Nordenson, ordförande, advokaten Sten Agvald, ombudsmännen Christer Hagensgård och Björn Jonasson diskuterade "Trafikskadelagen fem år — dags för en översyn?"
    Vidare inbjöds föreningens medlemmar till två gästföreläsningar vid Stockholms Universitets Juridiska fakultet av prof. Hans-Leo Weyers från Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt, nämligen 1 april "AGB Gesetz" och 3 april "Werkvertrag", samt till av samma fakultet anordnad offentlig föreläsningsserie i konsument- och marknadsrätt med föredrag 26 mars av prof. Ulf Bernitz, Aktuell standardavtalsrätt, 30 mars av prof. Jan Hellner, Konsumentförsäkringslagen i belysning av rättspraxis, 6 april av justitierådet Peter Westerlind, Konsumentkreditlagen, och 9 april av prof. Ulf Bernitz, Den föreslagna konsumenttjänstlagen.
    I föreningens publikationsserie utgavs under året publikation nr 24, Jan Hellner, Information om livförsäkring till konsumenter.
    Försäkringsbolagens personskadekommitté har lämnat föreningen bidrag till symposiet 4 maj och Svenska Försäkringsföreningen till publikation nr 24.
    Föreningens styrelse bestod sedan årsmötet 18 maj 1981 av följande ordinarie ledamöter, nämligen f. d. hovrättsrådet Olof Appeltofft, ordf., justitierådet Bertil Bengtsson, v. ordf., försäkringsdir. Bo Odelius, sekr., försäkringsdir. Per Boethius, adv. Carl Erik Lindahl, stadsjurist Inger Ridderstrand-Linderoth, försäkringsdir. Erland Strömbäck och Rune Åsberg med prof. Anders Agell och försäkringsdir. Stig Sjöström som suppl.
    Föreningen hade vid årets början 535 aktiva medlemmar. Under året invaldes 22 och avgick 34 medlemmar. Antalet aktiva medlemmar var således vid årets slut 523. Antalet passiva medlemmar — till föreningen anslutna försäkringsanstalter — utgjorde under året 31.