Justitiedepartementet. Regeringen har
27 sept. 1984 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Klas Bergenstrand att inneha långtidsvik. på tjänst som dep. råd i justitiedep:t samt
18 okt. 1984 förordnat dep. rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Edvard Nilsson att fullgöra göromål som ank. på innehavaren av en tjänst som rättschef i dep:t.
    Dep. chefen har
    19 sept. 1984 i kommittén m. uppdrag att utreda frågan om användningen av personnummer i samhället förordnat, till ordf. kammarrättspres. Carl Axel Petri, till ledamöter riksdagsled:a Kerstin Anér och Lilly Bergander, omb. mannen Hans-Erik Holmqvist och riksdagsled:a Gunnar Hökmark, Kurt Ove Johansson och Olof Johansson samt till experter hovr. fisk. Lars Dahllöf, folkbokföringsdir. Wolmar Högberg, rationaliseringsdir.Torbjörn Nilsson, dep. sekr. Agneta Norén, byråchefen Nils Rydén, kammarrättsass. Kent Sundqvist och dir. Nils-Eric Svensson,
    1 okt. 1984 förordnat t. f. dep. rådet Klas Bergenstrand till expert i 1981 års polisberedning,
    s.d. förordnat kammarrättspres. Nils Wentz till särsk. utredare i utredningen med uppdrag att se över lagstiftningen om förmynderskap och godmanskap,
    11 okt. 1984 förordnat byrådir. Jan Hult till bitr. sekr. i folkstyrelsekommittén,s.d. i utredningen med uppdrag att utreda frågor om franchising förordnat, till särskild utredare riksdagsled. Stig Gustafsson samt till experter hovr. ass:a Erik Lempert och Per Pettersson, förbundsjur. Jan Persson, adv. Stig Sohlberg, jur. kand. Lars Sydolf, dep. sekr. Tomas Tetzell och dir. Axel Wennerholm,
    s. d. förordnat kammarrättsfisk. Christer Abrahamsson till sekr. i kommittén med uppdrag att utreda frågan om användningen av personnummer i samhället,
    15 okt. 1984 förordnat universitetslektorn Ulf Christoffersson till bitr. sekr. i folkstyrelsekommittén samt
    16 okt. 1984 förordnat hovr. fisk. Fredrik Wersäll att biträda som sakk. i dep:t med tjänstgöring i riksåklagarens kansli.

 

Utrikesdepartementet. Regeringen har
    20 sept. 1984 förordnat rättschefen i justitiedep:t, hovrättsrådet i Göta hovrätt Hans Corell att med ställning som ambassadör vara tjänsteman i utrikesförvaltningen och rättschef i utrikesdep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    25 okt. 1984 förordnat dep. sekr. i arbetsmarknadsdep:t Johny Rangrost att vara dep. råd i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    27 sept. 1984 förordnat ass. i Svea hovr. Agneta Almqvist att fullgöra göromål som ank.på innehavare av tjänst som rev. sekr. samt
    25 okt. 1984 förordnat just. rådet Olof Höglund att vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

 

Justitiekanslern. Regeringen har
    23 aug. 1984 förordnat ass. i Svea hovr. Nils-Olof Berggren att vara byråchef hos justitiekanslern samt
    27 sept. 1984 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Göran Persson att vara byråchef hos justitiekanslern.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    11 juli 1984 förordnat avd. dir. hos riksåklagaren Gustaf Lagerbielke att vara byråchef hos riksåklagaren.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    6 sept. 1984 förordnat länspolischefen i Sthlms län Ulf Karlsson att vara avd. chef vid rikspolisstyrelsen,
    s. d. förordnat polisint. i Nyköpings dt Ulf Arvidsson att vara byråchef hos rikspolisstyrelsen samt

 

1016 Personalnotiser    s. d. förordnat byråchefen vid rikspolisstyrelsen Bo Nilsson att vara rektor vid rikspolisstyrelsen.