ANNE MARIE STØKKEN i samarbeid med NILS CHRISTIE m. fl. Politiet i det norske samfunn. Oslo-Bergen-Tromsø 1981. Universitetsforlaget. 243 s. Nkr 118,00.

 

Föreliggande studie utfördes i början av 1970-talet av en forskningsgrupp vid Institutt for kriminologi og strafferett i Oslo. Den publicerades första gången 1974. Arbetet ges nu åter ut, denna gång utökat med ytterligare ett kapitel som behandlar polisen under 70-talet. Boken behandlar polisens roll och sociala organisation utifrån ett rent samhällsvetenskapligt perspektiv. De juridiska aspekterna är nedtonade och studien inriktar sig på förhållandet mellan organisation, personal och samhälle. Som genomgående tes och resultat förs fram och redovisas att det ligger i polisarbetets natur att det svårligen kan och ej heller bör styras byråkratiskt uppifrån. Väsentligt är det enligt förf. att polisen i största utsträckning knyts till lokalsamhället. Denna decentraliseringstanke får i viss mån sin motvikt i det nyskrivna avslutande kapitlet om polisen under 70-talet, där fenomen som terrorism, organiserad ekonomisk brottslighet och ökad grov våldsbrottslighet håller på att förändra polisens organisationsstruktur.
 

G. E.

 

G. D. SQUIBB. Precedence in England and Wales. Oxford 1981. Clarendon Press. XVIII + 139 s.

 

Rangordning är i England inte en fråga om etikett utan en rättsfråga. Den rättsliga regleringen härav söker sitt ursprung långt bak i historien. Den har dock aldrig blivit föremål för lagstiftning. Den låter sig finna i en mängd källor av skilda slag och den är framsprungen under århundradena genom en process där regler successivt tillagts och utmönstrats. Ofta framgår rättsläget av "rangordningstabeller" (tables of precedence), vilka dock inte kan betraktas mer än som försök att ange rättsläget på ett överskådligt sätt. I föreliggande bok ger förf. den första framställningen av rangordningens i England och Wales historia. Förf. öser ur rika källor under olika epoker, från vikingatid, Cokes, Hales och Blackstones dagar till vår tids källor, och behandlar lagen som den nu är. Boken innehåller "modern tables of precedence" för såväl män som kvinnor, där

 

9 Det gäller inte minst anmälarens diskussion om miljöskador i SOU 1983:7 (avsnitt 12), som skulle ha behövt konfronteras med von Eybens synpunkter (för att inte tala om de luftiga allmänna funderingarna i TfR 1976 s. 70 ff, som von Eyben med rätta förbigår). 

Litteraturnotiser 239drottningen inte bara är nr 1 på den senare utan på grund av medeltida regler jämväl den förra. Att rättsområdet befinner sig i ständig förvandling visar bl. a. att rangordningstabellen över kvinnor, publicerad 1981, redan måste kompletteras - med the Princess of Wales.
 

G. E.