Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaatender EWG. Band VI: Vereinigtes Königreich von Grossbritannien und Nordirland, von Dr. Hartwig Graf von Westerholt und Gysenberg. München, C.H. Beck, och Köln, Carl Heymann, 1981. 326 s.

 

    Redan i mitten av 1960-talet började Max-Planck-institutet för immaterialrätt i München utge de första delarna av ett stort anlagt handboksverk om lagstiftningen mot illojal konkurrens i den europeiska gemenskapens medlemsländer. Den första delen, författad av seriens redaktör, professor Eugen Ulmer, Max-Planck-institutets dåvarande direktör, utkom 1965; den innehöll jämförande framställningar och förslag till rättsharmonisering på detta för gemenskapen centrala rättsområde. Successivt har Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike och Italien behandlats. Turen har nu, sentomsider, kommit till Storbritannien, vars konkurrensrätt redan av traditionella rättssystematiska skäl ställt särskilda svårigheter, när det gäller en rättsjämförande framställning. Uppgiften har lösts på ett skickligt sätt av H. von Westerholt, mångårig medarbetare vid Müncheninstitutet. För någon fördjupad rättspolitisk diskussion lämnar den föreliggande volymens format knappast utrymme, men det svåröverskådliga materialet har gjorts tillgängligt för kontinentala jurister med påfallande säkerhet.
 

S. S.

 

REINHOLD ZIPPELIUS. Rechtsphilosophie. Miinchen 1982. C.H. Beck. 232 s.

 

    Professorn vid universitetet i Erlangen-Nürnberg har i flera upplagor utgivit en kort, i Tyskland mycket anlitad introduktion till de juridiska studierna ("Das Wesen des Rechts", 4 uppl. 1978). Föreliggande "Kurz-Lehrbuch" är en utvidgad bearbetning av den tidigare skriften. Zippelius behandlar olika teorier om begreppet "rätt", problemet"giltighet" - på ett tämligen traditionellt sätt - rätt och samhälle, rätt och rättfärdighet, rättssäkerhet och frihet, rätten som gemenskapsordning och slutligen det juridiska tänkandets särart. Allt som allt är Zippelius' framställning intressant mer som vittnesbörd om hur långt den genomsnittliga lärobokslitteraturen i Tyskland hunnit än som inlägg i den rättsteoretiska diskussionen.
 

S.S.

 

NORBERT HORN, HEIN KÖTZ & HANS G. LESER. German Private and Commercial Law. Transl. by T. Weir. Oxford 1982. Clarendon Press. 354 s.

 

    Tre framstående tyska rättsvetenskapsmän har givit sig i kast med den svåra uppgiften att för en common-law-skolad läsekrets och på engelska språket presentera den tyska civilrätten. Märkligt nog har någon jämförlig framställning hittills ej förelegat (medan Amos and Walton's Introduction to French Law hunnit bli något av en

 

240 Litteraturnotiserkomparativ klassiker). Resultatet har blivit en faktaspäckad bok; klokt nog har författarna inledningsvis givit en ganska fyllig presentation av den historiska bakgrunden, konstitutionen, det rättsliga maskineriet och källorna. Överhuvudtaget är framställningen ett gott vittnesbörd om författarnas stora erfarenhet och skicklighet som komparatister, även om sträckläsning inte kan rekommenderas. Med tanke på tyskans svaga ställning bland yngre svenska jurister borde boken kunna finna läsare även i Sverige.
 

S. S.