HANNU TAPANI KLAMI, Comparative Law and Legal Concepts. The Methods and Limits of Comparative Law and its Connection with Legal Theory. Vammala 1981. 97s.

 

    Den mycket lärde och utomordentligt produktive Åboprofessorn Hannu Tapani Klami framlägger i denna lilla skrift utgångspunkterna för en genomarbetad rättsjämförande metodologi på rättsteoretisk grund. Otvivelaktigt är det en styrka för varje vetenskaplig hantering att dess teoretiska grunder är omsorgsfullt klarlagda och att den existerande teoribildningen utnyttjas så långt som möjligt. På den komparativa rättensfält finns eljest otvivelaktigt en risk för ytlighet och dilettantism. Särskilt viktigt är detatt sociologiska och ekonomiska data beaktas i erforderlig omfattning; rent juridiskteoretiska systemjämförelser blir ofta alltför torftiga eller rentav vilseledande. Klamis bearbetning av frågan är - som vanligt hos denne författare - elegant och kunskapsrik. Möjligen frågar sig en praktiskt sinnad komparatist om inte budskapet kunnat framläggas något enklare och mer kortfattat. Men frågan beror säkert i så fall på okunnighet.
 

S. S.

 

Anders Sandøe Ørsted 1778-1978. Foredrag i anledning af 200-året for Anders Sandøe Ørsteds fødsel. Udg. af Ditlev Tamm. Köpenhamn 1980. Juristforbundets forlag. 216 s.

 

    På ett sätt som saknar motstycke i svensk juridisk tradition dominerar A. S. Ørstedmodern dansk rättsvetenskap och praktisk juridik. Med tiden allt mer konservativ ämbetsman, mot sin vilja politiker men framför allt outtröttlig författare står Ørstedsom portalfiguren till den nya tid som bröt in i det tidigare 1800-talets politiskt och ekonomiskt krossade Danmark. Ørsted ingår, på ett sätt som knappast kommit någon svensk jurist till del, i det allmänna kulturmedvetandet; han är en av den danska återuppståndelsens, "guldålderns", stora gestalter vid sidan av konstnärer, författare och naturvetenskapsmän. Det är följaktligen helt naturligt att danska jurister, men inte blott jurister, till 200-årsdagen av Ørsteds födelse bragt sin hyllning i form av en ståtlig samlingsvolym. Bokens utgivare, rättshistorikern prof. Ditlev Tamm, inleder med en uppsats om Ørsted och den danska rättens och rättsvetenskapens utveckling. Filosofen prof. Mogens Blegvad belyser Ørsted som moralfilosof; bland övriga bidrag märks ett om Ørsteds betydelse för norsk rättsutveckling. Volymen innehåller vidare en Ørstedbibliografi samt tyskspråkiga sammanfattningar.
 

S. S.