Ny professor
Regeringen har utnämnt docenten vid universitetet iLund Lars Heuman att vara professor i processrätt vid universitetet i Stockholm.
    Professor Heuman är född i Göteborg 1941. Han avlade jur. kand. examen 1965 och tjänstgjorde därefter som notarie vid Göteborgs rådhusrätt fram till 1967. Han disputerade för juris doktorsgraden 1973 vid juridiska fakulteten i Lund, där han blev docent i processrättsamma år. Sedan 1982 har han innehaft en tjänst i specialprocessrätt vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
    Heuman har av trycket utgivit gradualavhandlingen Målsägande 1973, monografierna Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder 1980, Rättshjälp och pilotfall 1982 och Skriftligt hovrättsförfarande i brottmål 1983, läroböckerna Specialprocess, Utsökning och Konkurs, 1981 och Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs 13 uppl. 1983 samt ett flertal uppsatser främst rörande straffprocessuella frågor.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    24 jan. 1984 i kommittén om friköpsrätt för vissa arrendatorer förordnat, till ordförande f. d. just. rådet Fredrik Sterzel, till ledamöter riksdagsled. Owe Andréasson och Lennart Brunander, till expert hovr. ass. Lars Andersson' och till sekr. hovr. ass. Jan Ulmander samt
    1 mars 1984 förordnat hovr. ass. Leif Carbell att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att se över räntelagen m. m.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    23 febr. 1984 förordnat t. f. kanslirådet Stig Lundström att vara dep. råd i arbetsmarknadsdep:t.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    9 febr. 1984 förordnat dep. sekr. Ingemar Skogö att inneha långtidsvik. som dep. råd i industridep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    23 febr. 1984 förordnat ass. i Svea hovr. Ingrid Forsström att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev. sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    1 sept. 1983 utnämnt kammarrättslagmannen i kammarrätten i Stockholm Ulla Wadell att vara regeringsråd,
    26 jan. 1984 utnämnt f. d. regeringsrådet Gunnar Björne, som har varit ledamot i kommissionen mot ekonomisk brottslighet, att ånyo vara regeringsråd (om Björne se SvJT 1979 s. 656) samt
    23 febr. 1984 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Madeleine Widström att inneha långtidsvik. på en tjänst som reg. rättssekr.

 

Arbetsdomstolen. Regeringen har
    16 febr. 1984 förordnat hovr. ass. Ove Sköllerholm att vara ordf. i arbetsdomstolen.

 

I detta häfte (s. 257-335)har medverkat

 

Torkel Gregow, justitieråd
Rolf H. Lindholm, kansliråd i utrikesdepartementet
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott