TORKEL GREGOW. Utsökningsrätt. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Lund 1983. Norstedts. 293 s.

 

Utsökningsbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1982, börjar få allt större genomslagskraft i litteraturen. Justitierådet Torkel Gregow, som medverkade

 

Anm. av Torkel Gregow: Utsökningsrätt 465till den berömvärt snabba utgivningen av en kommentar till balken (se SvJT 1983 s. 216), har nu låtit ge ut rubricerade arbete. Detta har närmast karaktären av hand- eller lärobok. Gregows kunskaper på området borgar för att framställningen har hög klass.
    Boken har i väsentlig utsträckning disponerats efter kapitelindelningen i utsökningsbalken. Det innebär att den inleds med avsnitt om exekutionsväsendets organisation, begreppsbestämningar, förfarandet hos kronofogdemyndigheten och exekutionstitlar. Därefter följer sex avsnitt om utmätning där det första innehåller förutsättningarna för och det sista rättsverkningarna av utmätning. Via sex avsnitt om försäljning avslutas boken med avsnitt om exekution i lön, kvarstad m. m., kostnader och besvär.
    Det bör inte vara några svårigheter att hitta i boken. Dess värde som handbok ökas av ett sakregister. Uppgiften på baksidan av boken att den i första hand är avsedd för bl. a. kronofogdemyndigheter förtjänar emellertid en kommentar. Inte därför att kronofogdemyndigheterna inte skulle komma att begagna sig av boken. Tvärtom, det finns all anledning att tro att så kommer att bli fallet. Utan därför att den helt dominerande handläggningen hos kronofogdemyndigheterna utförs, inte av jurister-kronofogdar, utan av s.k. exekutiv personal, dvs. kronokommissarier och kronoassistenter. Sistnämnda personal får internutbildning genom riksskatteverkets försorg. För den utbildningen behövs en framställning som inte bara behandlar exekutionsreglerna utan också bakomliggande civilrättsliga och skatterättsliga institut. Gregow har uppenbarligen saknat anledning att bredda sin bok på det sättet. Även om han skrivit sin bok på ett förtjänstfullt enkelt sätt, torde den i stora delar förutsätta att läsaren är bekant med vissa juridiska grundbegrepp. Riksskatteverket lär f. ö. inom en nära framtid komma att ge ut en bok för internutbildningen inom exekutionsväsendet.
    Boken innehåller i större utsträckning än kommentaren till utsökningsbalken redovisning av överväganden som skett under arbetet på balken utan att komma till direkt uttryck i motiven samt av personliga bedömningar. Som exempel på det sagda kan hänvisas till vad Gregow säger om utmätning för små fordringar. Gregow ger sålunda på goda grunder uttryck åt uppfattningen (s. 80) att kronofogdemyndighetens handläggning måste få styras av storleken på sökandens fordran. Lika stort hänsynstagande till det praktiska livets krav synes Gregow däremot inte vilja göra om utmätning aktualiseras hos var och en av två samboende. I det fallet tycks Gregow anse att presumtionsregeln om att egendom i samboendes gemensamma besittning tillhör gäldenären inte skall kunna gälla båda de samboende (jfr s. 96). Mot detta kan möjligen invändas att presumtionsregeln har funktionen att tvinga fram betalning och att så länge äganderätten inte har klarlagts ens av de samboende själva deras intressen kanske bör få vika för borgenärernas intresse av att få betalt.
    Sammanfattningsvis gäller att Gregows bok varmt kan rekommenderas. Även om många punktvisa ändringar av utsökningsrätten redan nu kan förutses, kommer boken säkerligen att vara användbar under många år.
 

Arne Wilhelmsson

 

30 — 43-166 Svensk Juristtidning