488 Anders ThunquistOLLE HELLBERG. Juridikordbok. Fransk-svensk och svensk-fransk, med begreppsförklaringar. Sthlm 1983. Norstedts. 102 s.

 

Enligt förlagets baksidestext är ordboken avsedd att vara ett hjälpmedel för bl. a. banker, företag och handelskamrar. Den uppges vara en förbättrad och väsentligt kompletterad utgåva av arbetet Franska juridiska termer från 1970. Författaren är enligt förlaget förvaltningsjurist med många års tjänst utomlands, varunder han fatt bred erfarenhet av internationella juridiska ärenden. I förordet avges reverenser till skilda auktoriteter som författaren haft förmånen att konsultera.
    Resultatet är en besvikelse.
    Att bokens undertitel anger förekomsten av särskilda "begreppsförklaringar" är missvisande, om därmed åsyftats något substantiellt utöver de sedvanliga översättningarna i de flesta i Sverige tillgängliga ordlistor och ordböcker. I vart fall torde användaren ha ett högst begränsat utbyte av förklaringar av exempelvis följande slag avseende adoption plénière, adoption simple, adultération desituation de famille, ayant-cause: "stark adoption", "svag adoption", "förvanskning av familjeställning", "successor i ensamrätt".
    På grund av bokens ringa omfång får naturligtvis urvalet av termer stor betydelse. Författarens urvalsprinciper är klart och tydligt mycket dunkla. Praktiskt verksamma affärsjurister hör uppenbarligen till dem som förutses komma att ha särskild nytta av ordboken. Hos den kategorin tillfredsställs möjligen kuriositetsintresset av översättningar av ord som "statare", "sköldemärke", "kumulerad kyrklig egendom", "laga skifte", "bodmeri", "dana arv", "klosterprior", "katolsk andlig som bereder målen inför kyrklig domstol", "dagtingan", "hallstämpel", "sekretera" (i betydelse anbringa sig ill) osv. Andra termer beskriver visserligen inte rena anakronismer men har inte någon speciell juridisk associationskrets: "regnvatten", "åskregnvatten", "källvatten" (felöversatt), "isbrytare", "ishinder", "israpport", "bojhyra", "Greenwich mean-time", "äldste befälhavare inom rederi" etc. Exemplen kan också mångfaldigas på ord vars franska motsvarigheter tillhandahålls i vilket skollexikon som helst: "egentligen", "oaktat", "tidigare", "i övrigt", "biljett", "blad", "sjukdom", "värde", "förr i världen" osv.
    Följande är däremot exempel på ord som saknas, trots att de måste betraktas som centrala inom de ämnesområden som representeras i boken: "ägarförbehåll", "återvinning" (i konkurs), "bevisbörda", "obestånd/insolvens", "säkerhetsåtgärd", "företagsinteckning", "immunitet", "löpande", "förvärvstitel", "hembud", "denuntiation", "protest", "omsättning" (med flera betydelser), "leasing/factoring", "taxering", "skatteflykt", "kvittning","koncern", "valuta", "remburs", "rattonykterhet/rattfylleri".
    Svårförklarliga inkonsekvenser förekommer. Sålunda upptas "kalenderdygn/kvartal/månad" men ej "kalenderår", "indispositiv" men inte "dispositiv". En del termer berör arbetsmarknaden. Därvidlag redovisas "blockad"och "bojkott" men inte "strejk" och "lock-out", "arbetslöshet" men inte "sysselsättning", "lön" men inte "löntagare" etc.
    Av förordet framgår att författaren haft ambitionen att inarbeta olika miljövårdstermer som kommit att brukas i juridiska sammanhang. Ordlistan innehåller det åtminstone för anmälaren okända substantivet "förgöring" men inte de i miljövårdsdebatten frekventa "upparbetning" och "nedfall".
    De rena sakfelen, ekvivokationerna och övriga språkliga dissonanserna är

 

Anm. av Olle Hellberg: Juridikordbok 489så många att den som i likhet med anmälaren är jur. kand. (juriste) och bank/bolagsjursit bara känner sig tillfälligt upplivad av att med den Hellbergska terminologin plötsligt bli upphöjd till "rättslärd" och chef(!) des (bör vara du) contentieux.
    Hellberg jämställer felaktigt fraktsedel med konossement, som ju är ett väsentligt mer utbildat värdepapper och utgör åtkomsthandling till varan. De korrekta franska beteckningarna på "fraktsedel" är, beroende på transportsättet, lettre de voiture eller lettre de transport aérien (L.T.A.). — Avoué beskrivs som "rättegångsbiträde" i bl. a. tribunaux de grande instance. Emellertid medförde den genomgripande reformen av det franska advokatväsendet 1971 att avocats och avoués slogs ihop till en yrkesgren, avocats. Den tidigare dualismen bevarades enbart i cours d'appel. Samtidigt ändrades beteckningarna för "rättshjälp" till aide judiciaire och för "rättshjälpsanstalt" till bureau d'aide judiciaire."Mening" (i text) översätts med alinéa; skall vara phrase. Översättningen av "pantbrev", hypothèque, är ofullständig och bör vara lettre d'hypothèque. Vår svenska "kommun" motsvaras kort och gott av commune; municipalité är i förstahand en sammelbeteckning på de personer som administrerar kommunen. Sûreté personnelle jämställs med "borgensman", vilket är originellt med tanke på att båda länderna upphört att praktisera personalexekution.

    Som översättning av "konkurs" ges faillite med bestämningen "handelsrättslig, ej i fråga om privatperson". Klargöras bör att konkurs i egentlig mening motsvaras av liquidation des biens, en rättsfigur som inte alls berörs i Hellbergs arbete. Faillite personnelle innefattar enbart sanktioner (av typen näringsförbud) mot fysiska personer, vilka på olika sätt grovt åsidosatt vad som ålegat dem på ledande befattningar inom företag som kommit på obestånd. Institutet règlement judiciaire sägs felaktigt komma till användning uteslutande beträffande gäldenär som är fysisk person. — "Tvingande" (ifråga om rättsregel) översätts med dérogatoire. Termen är inte träffande eftersom den markerar undantag från en lagregel eller ett avtal. Déchéance beskrivs som "rättsförlust vanligen på grund av försummelse"; här kunde ha angetts att termen även täcker medborgarskapsrättens expatriering. "Rättssubjekt"översätts enklast med sujet de droit. Som översättning av "utskott" borde ha tagits med den variant som tillsätts av parlament och andra offentligrättsliga församlingar, commission. La Magistrature omfattar inte bara domarkåren utan även åklagarna och justitiedepartementets personal. Nappe phréatique torde vara det franska uttryck som bäst korresponderar med "grundvatten".
    Författaren är svag för sökta, mångordiga och ibland rent bisarra konstruktioner. Det för bankfolk så intressanta "återbetala/amortera" finns överhuvudtaget inte med som sökord men däremot det otidsenliga "återgälda". Som översättning av "långivare" har föredragits det specifika bailleur de fonds framför det vanliga och okomplicerade préteur eller créditeur. "Huvudman" bör översättas med mandant och inte med det apokryfiska commandant. Homme d'affaire föreslås bl. a. som översättning av "ombud" osv.
    I det följande ges inom parentes exempel på mindre opraktiska alternativ till några av de översättningar som redovisas i ordboken och som här nedan placeras före parentesen: "justitieombudsman procureur parlementaire à l'administration judiciaire et civile (le médiateur1); " moratorium" délai de grâce (moratoire);

 

1 Det ordet används f. ö. i den lag från 1973 varigenom JO-ämbetet inrättades i Frankrike. 

490 Anm. av Olle Hellberg: Juridikordbok"premieåterbäring" participation aux bénefices (ristourne); "självrisk" participation aux frais, ticket modérateur (franchise); "plagiat" larcin (plagiat); "speditör" commissionnaire-expéditeur (transitaire); "rekommenderat brev" chargement (lettre recommandée); "bekämpningsmedel" produit pour lutter contre des parasites (antiparasite); Ministère des Anciens Combattants "Ministeriet för förutvarande krigsmän"(Ministeriet för krigsveteraner).
    Verbet arrérager är inte transitivt. Översättningen av "kvinnlig advokat" innebär en kontamination av avocate och femme avocat. "Förfallen" (om fordran) heter échu; order déchu hör inte hit utan konnoterar samma förhållanden som det förut berörda déchéance. Ansluta sig till heter adhérer à osv.
    I den franska texten finns en exorbitant anhopning tryckfel. Redan detta borde föranleda förlaget att återkalla den aktuella upplagan och ombesörja en ny. Förlaget bör också överväga en lämplig metod som underlättar för läsaren att snabbt skilja mellan de nu typografiskt helt identiska fransk-svenska och svensk-franska delarna i ordboken.
 

Anders Thunquist