P. S. ATIYAH. Promises, Morals and Law. Oxford 1981. The Clarendon Press. 218 s. £ 14,00.

 

Professorn i engelsk rätt vid Oxford-universitetet P. S. Atiyah — en av den moderna engelska rättens ledande specialister på framför allt avtalsrättens område — har redan i tidigare arbeten visat starkt intresse för den allmänna rättslärans problem (främst i arbetet The Rise and Fall of Freedom of Contract).sitt nya verk om löften, moral och rätt fördjupar han studiet av de filosofiska uppfattningar och teorier som ligger till grund för klassisk avtalsrätt och som— det är Atiyahs utgångspunkt och en röd tråd genom framställningen — i mycket hög grad kommit att stå i motsättning till den verklighet som modern avtalsrätt utgör. Medan mycken moralfilosofisk diskussion av löften, åtaganden och avtal tycks bygga på föreställningar om fritt val, om möjligheten till konkludenta åtaganden och om givna löftens principiella helgd, har den"socialt" präglade moderna rätten orienterat sig bort från dessa utgångspunkter. Atiyahs analys, där vi f. ö. återfinner idéer från Alf Ross, är i enlighet med god anglo-amerikansk tradition tillgänglig även utan teknisk behärskning av kontraktsrätten i modern common law; den blottlägger på ett pragmatiskt och övertygande sätt vidgade klyftor mellan hävdvunnen juridisk teori och dagens juridiska verklighet.
 

Stig Strömholm