D. RICHTER-HANNES. Die UN-Konvention über die internationale multimodale Güterbeförderung. Wien 1982. GOF-Verlag. 297 s.

 

När Förenta nationernas konvention om multimodala transporter antogs i maj 1980 var den ett resultat av drygt femtio års förberedelsearbeten. Milstenar i dessa var förslaget av UNIDROIT 1965 och CMI 1961 (Tokyo Rules), sammansmältning av dessa två förslag till TCM Draft 1970 och de därpå byggda ICC Rules for a combined transport document, fyra möten av IMCO/ECE, sex sessioner av UNCTAD:s Preparatory Group och slutligen diplomatkonferensen i Geneve 1979/80. Detta resultat av ett halvt sekelsansträngningar har inte omedelbart mottagits med entusiasm i paritet med ansträngningarna, och ikraftträdandet lär nog dröja en god stund; man klararsig med kontraktsklausuler, som bygger på tankegångar och funderingar från förarbetena, särskilt TCM Draft. Samtidigt är det klart, att konventionensbetydelse ingalunda omedelbart beror på att den ratificeras av ett stort antal länder. De långa internationella konferenserna har skapat en gemensam terminologi och attityd till de grundläggande problem som uppkommer, när olika transportmedels under olika tider och förhållanden tillkomna rättsregler sammankopplas till ett enhetligt rättssystem rörande transport av gods, oberoende av vilka transportmedel som används för att verkställa transporten. Den viktigaste rättsskapande uppgiften för ögonblicket är att föra ut en kunskap om konventionen i den slutliga lydelse den fick 1980.
    Just därför är det särskilt tacknämligt att rubricerade arbete har utkommit så snart efter, såsom den första publicerade kommentaren till konventionen i dess helhet. Redan tidigare har förf. tillsammans med sin make publicerat ett arbete om den grundläggande problematiken (D. Richter-Hannes och R.Richter, Recht des multimodalen Transports unter Seestreckeneinschluss, Berlin 1979). Under den hektiska slutfasen av konferensen i slutet av 70-talet liksom under diplomatkonferensen gjorde hon också en allmänt uppskattad insats som talesman för D-länderna (socialistländerna). Förf:s djupa kännedom om problemen och om de bakom de olika bestämmelserna liggande diskussionerna speglas helt naturligt i framställningen. Den är därför en pålitlig vägvisare i ett svåröverskådligt rättsområde.
 

Kurt Grönfors