Det 30:e nordiska juristmötet

 

Det 30:e nordiska juristmötet ägde rum i Oslo den 15—17 augusti 1984. Deltagarförteckningen upptog följande antal deltagare och ledsagare.
Deltagare Ledsagare Danmark 165 79 Finland 112 36 Island 27 13 Norge 202 68 Sverige 449 147 Övriga 8 2963 345

 

Mötet hölls huvudsakligen i Oslo universitet men av utrymmesskäl ägde plenarmötena rum i Oslo konserthus.
    Dagen före mötets öppnande sammanträdde den gemensamma nordiska styrelsen i universitetets gamla festsal. Vid sammanträdet redovisade advokat Bengt Westerling förvaltningen under åren 1981 — 1983 av Gunnar Swenssons fond för De Nordiska Juristmötena. Det kan nämnas att fondens kapitalbehållning fördubblats under den gångna perioden.
    I närvaro av Kung Olav öppnades mötet den 15 augusti i Oslo konserthus. Den norska lokalstyrelsens ordförande, professor Carsten Smith, hälsade deltagarna och ledsagarna välkomna. Hälsningstalet besvarades av den svenska lokalstyrelsens ordförande, prorektor, professor Stig Strömholm, och på förslag av denne valdes professor Smith till ordförande för mötet.
    Till vice ordförande utsågs ordförandena i de övriga lokalstyrelserna, departementschef Niels Madsen, Danmark, presidenten i Högsta domstolen, Curt Olsson, Finland, haestaréttar dömari Armann Snaevarr, Island, och professor Stig Strömholm, Sverige. Till sekreterare valdes underdirektør Nils Black (D), advokat Markus Troberg (F), haestaréttarlögmadur Gudmundur Ingvi Sigurdsson (I), universitetslektor Frederik Zimmer och ombudsman Stefan Strömberg (S). Som generalsekreterare tjänstgjorde høyesterettsadvokat Jan Dahl (N).
    Vid det förra juristmötet, som ägde rum i Stockholm år 1981, utdelades för första gången det nyinstiftade nordiska juristpriset — Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser. Priset, som utdelas av Institutet för rättsvetenskaplig forskning, tilldelades denna gång kanslern vid Åbo Akademi, professor Lars Erik Taxell, som fick mottaga prisdiplomet ur Kung Olavs hand.
    Öppningsmötet avslutades med ett föredrag av professor Knut Selmer under rubriken "Elektronisk databehandling och rettssamfunnet". Detta ämne diskuterades också vid ett av de fem sektionsmöten som ägde rum på

 

656 Per Anders Broqvistmötets första dag. Vid ett annat sektionsmöte behandlades "Familierettsligespørsmål ved inseminasjon" med advokat Birgitta Alexandersson (S) som referent, byrettsdommer Gardar Gislason (I) som korreferent och justitieombudsmannen Tor Sverne (S) som debattledare. Ett tredje möte avhandlade "Efterforsknings- og bevisspørsmål ved narkotikaforbrytelser" med statsadvokat Ole Stigel (D) som referent, advokat Leif Silbersky (S) som korreferent och højesteretsdommer Jørgen Gersing (D) som debattledare. Ämnet för det fjärde sektionsmötet var "Fra oljeutblåsning til motorveistøy. Erstatningsspørsmål ved forurensning" med høyesterettsdommer Gunnar Aasland (N) som referent, departementsrådet Måns Jacobsson (S) som korreferent och professor Erling Selvig (N) som debattledare. Det femte sektionsmötet gällde "Morselskaps ansvar for datterselskaps forpliktelser (ansvarsgjennombrudd)" med konsumentombudsmannen Gerhard af Schultén (F) som referent, advokat Jørgen Grønbog (I) som korreferent och professor Lars Erik Taxell (F) som debattledare.
    På förmiddagen under mötets andra dag kunde deltagarna välja mellan följande sektionsmöten: 1) "Offerets stilling i straffeprosessen" med advokat Ingebjørg Roll-Matthiesen (N) som referent, advokat Göran Luterkort (S) som korreferent och høyesterettsdommer Helge Røstad (N) som debattledare. 2) "Prosessformer i Norden: muntlige eller skriftlige?" med professor Ulla Jacobsson (S) som referent, justitierådet Per Lindholm (F) och høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal (N) som korreferenter och landshövding Ingvar Gullnäs (S) som debattledare.
    3) "Statsborgerskap og stemmerett" med professor Allan Rosas (F) som referent och advokat Karin M Bruzelius (N) som korreferent och professor Mikael Hidén (F) som debattledare.
    4) "Letters of intent (hensiktserklaeringer)" med professor Bernhard Gomard (D) som referent, justitierådet Göran Portin (F) som korreferent och advokat Allan Philip (D) som debattledare.
    5) "Kundefordringer som kredittgrunnlag — Faktoring og beslektede ordninger" med professor Thor Falkanger (N) som referent, højesteretssagfører Ebbe Suenson (D) som korreferent och advokat Elisabeth Wille (N) som debattledare.
    Under eftermiddagen av mötets andra dag hölls ytterligare fem sektionsmöten, nämligen:

 

1. "Advokatenes uavhengighet — sœrlig i forholdet til myndighetene" med landsretssagfører Aage Spang-Hanssen (D) som referent, advokat Erkki-Juhani Taipale (F) som korreferent och advokat Jesper Lett (D) som debattledare.
2. "Samfunnsfarlige arbeidskonflikter" med justitierådet Olof Bergqvist (S) som referent, regjeringsadvokat Bjørn Haug (N) som korreferent och utbildningschef Sven-Hugo Ryman (S) som debattledare.
3. "Bestikkelser og andre utilbørlige fordeler" med professor Raimo Lahti (F) som referent, landsretssagfører Kristian Mogensen (D) som korreferent och justitierådet Henrik Grönqvist (F) som debattledare.
4. "Havretten og de nordiske land" med professor Gunnar G. Schram (I) som referent, justitierådet Eero J. Manner (F) som korreferent och hæstaréttardómari Armann Snævarr (I) som debattledare.
5. "Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør" med advokat Bjørg Ven (N) som referent, advokat Karen Dyekjær-Hansen (D) som korreferent och høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner (N) som debattledare.

 

Det 30:e nordiska juristmötet 657    Under mötets andra dag hölls vidare tre gruppdiskussioner. En av dessa behandlade "Omgåelseproblemet i skatteretten". Det skriftliga diskussionsunderlaget hade utarbetats av professor Nils Mattsson (S), som också tjänstgjorde som debattledare. Inledare var professor Anders Hagstedt (S) och professor Magnus Aarbakke (N). Vid den andra gruppdiskussionen behandlades "Fullmaktslovgivning og annen delegasjon av lovgivningsmyndighet". Inledare var professor Bent Christensen (D), som också hade författat det skriftliga diskussionsunderlaget. Debattledare var byretsdommer Ulla Rubinstein (D). Temat för den tredje gruppdiskussionen var "Rettssikkerhet ogresursbruk i sosialomsorg og helsevern". Det skriftliga underlaget hade utarbetats av professor Jan Fridthjof Bernt (N), som också fungerade som inledare tillsammans med universitetslektorerna Harald Hove (N) och Ørnulf Rasmussen (N). Debattledare var universitetslektor Guri Greve (N).
    På mötets tredje dag hölls det avslutande plenarmötet för deltagare och ledsagare. Vid mötet behandlades, i form av en paneldebatt med inlägg även från åhörarna, ämnet "Rettsvesenet og massmedia". Det skriftliga diskussionsunderlaget hade utarbetats av professor Johs Andenaes (N), som dock p. g. a. en olyckshändelse var förhindrad att deltaga i mötet. Som inledare fungerade nu i stället professor Anders Bratholm (N), som senare avlöstes av paneldeltagarna advokat Asger Thylstrup (D), hovrättspresident Kaarlo Ståhlberg (F), haestarettarpresidenten Thor Viljálmsson (I), redaktøren och stortingsrepresentanten Georg Apenes (N) samt expeditionschef Barbro Fischerström (S). Diskussionen leddes av juristmötets ordförande, professor Smith.
    Efter paneldebattens slut framförde presidenten i Högsta domstolen, Curt Olsson (F), mötesdeltagarnas tack och inbjöd på den finska lokalstyrelsens vägnar till det 31:a nordiska juristmötet i Helsingfors år 1987.
    Den sällskapliga delen av mötesprogrammet utgjordes första kvällen av en av Oslo kommun anordnad mottagning i Rådhuset, andra kvällen av inbjudningar till norska juristhem för vissa av mötesdeltagarna och ledsagarna samt middag med dans i Najaden fjordrestaurant Bygdøy, samt sista kvällen av en bankett med dans i SAS Hotel Scandinavia. Under de dagar som juristmötet pågick hade ledsagarna tillgång till ett omfattande, särskilt program.
    Vid juristmötet valdes nationsvis lokalstyrelser för tiden fram till nästa juristmöte. Till ledamöter i den svenska lokalstyrelsen utsågs advokat Sven Harald Bauer (nyval), hovrättspresident Birgitta Blom (nyval), bankdirektör Bengt Bylund (nyval), departementsrådet Sten Heckscher (omval), professor Ulla Jacobsson (omval), lagman Jan Johnsson (omval), justitierådet Anders Knutsson (nyval), kammarrättspresident Henry Montgomery (omval), ordföranden i arbetsdomstolen, Ove Sköllerholm (omval), prorektor, professor Stig Strömholm, ordförande (omval) samt advokat Bengt Westerling (omval). Advokat Göran Luterkort, riksmarskalken Sten Rudholm och överintendent Nils-Erik Svensson hade undanbett sig återval.
    Det skriftliga diskussionsunderlaget för mötesförhandlingarna hade tryckts och före mötet sänts ut till mötesdeltagarna. Förhandlingarna vid mötet togs upp på band och fullständiga referat kommer att ges ut i tryck och tillställas samtliga medlemmar. De medlemmar som inte hade tillfälle att deltaga i mötet kommer samtidigt också att få det skriftliga diskussionsunderlaget. Svenska jurister kan vinna medlemskap genom att sätta in medlemsavgiften 200 kr på postgirokonto 504020—9, vilket tillhör Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, adress Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm.
 

Per-Anders Broqvist