Regeringsrättens 75-årsjubileum
Firandet av regeringsrättens 75-årsjubileum (jfr artikel av f. d. regeringsrådet Ingmar Lidbeck i denna tidskrift s. 337 ff) föregicks av en viss tvekan om vilken dag som skulle anses som jubileumsdag. Lagen om Kungl. Maj:ts regeringsrätt utfärdades den 26 maj 1909 men den första officiella föredragningen skedde den 7 juni. Denna senare dag valdes som jubileumsdag. Firandet inleddes med en mottagning i Stenbockska palatset,som sedan 1972 inhyser domstolen. H.M. Drottningen hedrade regeringsrätten med sin närvaro. Ordföranden, regeringsrådet Bengt Wieslander, berättade i sitt högtidstal om regeringsrättens tillkomst och verksamhet. Han erinrade om Hjalmar Hammarskjölds roll i tillblivelsen av den administrativa högsta domstolen. Lyckönskningar till jubilaren framfördes av kammarrättspresidenten Nils Wentz, generaldirektören i domstolsverket Mats Börjesson och presidenten i Finlands högsta förvaltningsdomstol Antti Suviranta. I övrigt deltog regeringsrättens ledamöter och kanslipersonal samt ett glädjande stort antal pensionerade regeringsråd, bland vilka domstolens nestor, Carl W. U. Kuylenstierna, särskilt bör nämnas. Justitiedepartementet representerades av statssekreteraren Harald Fälth.
    Efter mottagningen visades Stenbockska palatset för H.M. Drottningen med uppvaktning under sakkunnig ledning av f. d. regeringsrådet Hans-Fredrik Ringdén, som bl. a. kunde berätta historien om en av de tidigare ägarna, Erik Brahe. Denne deltog i kungafamiljens misslyckade försök till statskupp 1756 och fick för det sota med sitt liv. Dessförinnan satt han i arrest i sitt eget hus och ristade då på en fönsterruta orden "justitia Dei punitiva" med tydlig adress till sina vedersakare. Fönsterrutan hamnade sedermera på Skokloster, varifrån den lånades in till jubileet för att kunna beskådas i sin ursprungliga miljö.
    Jubileet avslutades med middag på Riddarhuset med justitieministern Sten Wickbom som hedersgäst.
 

Bertil Voss

 

Studiebesök i utlandet för jurister
Genom förmedling av Europarådet ges årligen möjlighet för utländska jurister att avlägga studiebesök i Europarådets medlemsstater. Möjligheten står öppen för rättsvetenskapare, tjänstemän med juridiska arbetsuppgifter i statlig eller kommunal tjänst eller hos vetenskaplig institution, domare och andra praktiserande jurister. Det är sökanden själv som skall ange arten och omfattningen av det önskade studiebesöket, som Europarådet sedan biträder med att ordna. Det finns möjligheter till ekonomiskt bistånd från Europarådet för besöket. Närmare upplysningar och ansökningsformulär för deltagande i ett sådant studiebesök kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Karin Hökborg, tel. 763 46 78, eller assistent Ingrid Monier, 763 46 81). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1984. Ansökningen bör därför vara justitiedepartementet tillhanda snarast.
 

Karin Hökborg

 

Stipendier för studier i europeisk rätt
Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. Stipendiet kan sökas av den som vid universitetet har avslutat en kurs i juridiska studier. När det gäller svenska förhållanden bör i vart fall några tentamina för jur.kand.examen ha

 

674 Notiseravlagts. Stipendier kan ges till enskilda forskare eller till ett forskarteam. Närmare upplysningar och ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Karin Hökborg, tel 763 46 78, eller assistent Ingrid Monier, tel 763 46 81). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1984. Ansökningen bör därför vara justitiedepartementet tillhanda snarast.
 

Karin Hökborg