Sveriges Domareförbund
Förbundets senaste årsmöte hölls på Svea hovrätt i Stockholm den 12 november 1983. I mötet deltog omkring 100 personer, däribland inbjudna gäster från de nordiska grannländerna.
    Mötet öppnades av styrelsens ordförande, lagmannen Hans B. Andersson. Till mötesordförande valdes hovrättspresidenten Birgitta Blom.
    Av förvaltningsberättelsen framgick bl. a., att förbundet under det föregående verksamhetsåret i anledning av remisser avgivit 30 yttranden, varav 20 till justitiedepartementet. Vid val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och suppleantervaldes följande personer.

 

Ordförande 

Hovrättslagmannen Lars Wilhelmson, Svea hovrätt 

 

Vice ordförande

Lagmannen Carl-Gustaf Grotander, Huddinge tingsrätt

 

Ledamöter

Lagmannen Gunnar Arfwidsson, Landskrona tingsrätt

Lagmannen Sten Berg, h Länsrätten i Södermanlands län

Kammarrättsrådet Gunilla Brydolf, Kammarrätten i Göteborg

Departementsrådet Bodil Hulgaard, Finansdepartementet

Rådmannen Bo Lenter, Malmö tingsrätt

Hovrättslagmannen Anders Litzén, Svea hovrätt

Chefsrådmannen Ulla Ljungh-Hoff, Stockholms tingsrätt

Lagmannen Birger Lundström, Skellefteå tingsrätt

Justitierådet Sven Nyman, Högsta domstolen

Lagmannen Anders Palm, Östersunds tingsrätt

Rådmannen Anders Stendahl, Göteborgs tingsrätt

Hovrättslagmannen Lars-Erik Tillinger, Svea hovrätt

Försäkringsrättsrådet Börje Wilhelmsson, Försäkringsrätten för Södra Sverige

 

Suppleanter

Kammarrättsfiskalen Bengt Almebäck, Riksdagens ombudsmän

Hovrättsassessorn Severin Blomstrand, Riksdagens ombudsmän

Hovrättsrådet Åke Holmberg, Svea hovrätt

Kammarrättslagmannen Valter Nilsson, Kammarrätten i Göteborg

Tingsfiskalen Nanna Töcksberg, Mölndals tingsrätt

 

    Medlemsavgiften för 1984 bestämdes till 100 kr; pensionerade medlemmar 50 kr.
    Efter föreningsangelägenheterna hölls en diskussion över ämnet "Rättegången i mål om ekonomisk brottslighet" med inledningsanförande av landshövdingen Sven Heurgren. Inlägg i diskussionen gjordes av generaldirektören Mats Börjesson, riksåklagaren Magnus Sjöberg, f. d. regeringsrådet Kurt Holmgren, rådmannen Karl Erik Rosén, hovrättsrådet Sven Beling och advokaten Sven Harald Bauer. Under paus i diskussionen intogs lunch i hovrättsbyggnaden.

 

Notiser 675Härefter följde överläggningar om domarnas interna angelägenheter. Härunder talade bl. a. hovrättsassessorn Tor Bergman över ämnet "Domarbanans framtid", varvid han bl. a. ställde frågan "Kommer domarbanan i framtiden att bibehålla sin attraktivitet?"
    Förbundets nyvalde ordförande, hovrättslagmannen Lars Wilhelmson, framförde förbundets tack till avgående styrelseordföranden, lagmannen Hans B. Andersson, som valdes till hedersledamot i förbundet.

 

    Förbundets årsmöte 1984 kommer att hållas på Svea hovrätt i Stockholm den 24 november. Under mötet kommer att hållas en diskussion över ämnet "Domarbanan idag och i framtiden". Justitiedepartementet har sammanställt en promemoria med denna rubrik som varit under remissbehandling under hösten. Yttranden har avgivits av domstolar, myndigheter, organisationer m. fl. Bl. a. kommer redogörelse att lämnas för remissyttrandena m. m. Det är förbundets förhoppning att ämnet skall intressera många domare och att mötesdeltagandet därför kommer att bli stort. På kvällen håller förbundet årsmötesmiddag i Stora sällskapets lokaler på Arsenalsgatan i Stockholm.
    Antalet medlemmar i förbundet är drygt 1 000. Enligt förbundets mening borde det dock vara fler. Fortfarande saknas som medlemmar framför allt yngre domare och domare i förvaltningsdomstolarna. Den som vill bli medlem kan kontakta antingen förbundets ordförande, hovrättslagmannen Lars Wilhelmson, Svea hovrätt, Box 2290, 103 17 Stockholm, tel 08-23 68 00, eller dess sekreterare, rådmannen Bo Lenter, Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö, tel 040-35 30 00.
 

Bo Lenter