LARS ERIK TAXELL. Aktiebolagets organisation. Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut nr 79. Åbo 1983. XII + 154s.

 

Den nordiska aktiebolagsrättsliga litteraturen är stadd i snabb och glädjande tillväxt. Ett skäl till detta kan vara att de nordiska länderna numera i huvudsak har likartade aktiebolagsregler. Detta gör att man kan räkna med en bred och intresserad läsekrets. Ett annat skäl är att de tongivande nordiska aktiebolagsspecialisterna efter sin pensionering tagit för vana att omsätta sin under decennier förvärvade aktiebolagsrättsliga visdom i sammanfattande översiktsarbeten. Här kan nämnas Knut Rodhes standardverk Aktiebolagsrätt, som så gott som helt nyskrivits efter tillkomsten av 1975 års aktiebolagslag, samt Håkan Nials Svensk associationsrätt med dess påpassliga nedslagpå ännu ganska oröjda fält.

 

Carl Martin Roos 987    Föreliggande arbete av Lars Erik Taxell utgör i huvudsak en à jourförd sammanfattning av tre tidigare arbeten: Aktiebolagsstyrelsens kompetens att rättshandla (1946), Om aktierätt vid bolagsstämma (1959) och Aktieägarens rättsskydd (1961). Den nya boken har desto större nytta för svenska läsare som reglerna för aktiebolagsorganisationen — bolagsstämma, styrelse, VD och revisorer — i huvudsak är likartade i finsk och svensk rätt. En av skillnaderna är att man i finsk rätt räknar med möjligheten av ett förvaltningsråd som bolagsorgan, något som inte finns i den svenska aktiebolagslagen.
    Till Taxells förnämsta särdrag som juridisk författare hör hans förmåga att fånga de stora perspektiven och huvudlinjerna samt hans känslighet för de verkliga konfliktpunkterna. Hans rekommendationer i omstridda frågor är genomgående nyanserade och flexibla.
    Till det som man med särskilt intresse observerar är att vinstsyftet för privata företag enligt förf. börjar naggas i kanten för andra syften. Taxell uttalar (s. 12):

 

Också fortsättandet av en förlustbringande verksamhet kan sålunda i många fall anses godtagbar, inom ramen för bolagets ekonomiska bärkraft, ifall man därigenom kan undvika uppsägningar och permitteringar.

 

Omsatt till svenska förhållanden skulle man alltså kunna tala om en "legalisering" av den på sin tid så omtalade Åslingdoktrinen.
    Andra nyanserade ståndpunkter i svåra tillämpningsfrågor kan noteras. Se t. ex. s. 38 om förhållandet mellan beslutsunderlag och beslut på bolagsstämma eller utredningen om jäv för arbetstagarledamöter i styrelsearbetet, s. 68.
    Någon gång händer det dock att utrymmet för diskussion blir för litet. I sådana fall får man gå tillbaka till de mera utförliga böckerna i Taxells tidigare författarskap. Svårförståeliga är t. ex. förf:s uttalanden att man på bolagsstämma kan eller bör låta bli att besluta om röstlängd på stämman och om adj ungering av utomstående, se s. 30 och 36. När Taxell (s. 54) skriver:

 

Den "lägre" (under VD och vice VD) organisationens problem, som endast i ringa omfattning har rättsliga aspekter, kommer inte att beröras i det följande (kurs. här).

 

är det svårt att följa honom. Arbetsrätt är väl också ett slags juridik! En annan obetydlig anmärkning är att relevanta arbeten av Jan Sandström och Krister Moberg saknas i litteraturlistan.
    En större svaghet är att vad som skrivs om organisation delvis hänger i luften om inte ansvarsfrågorna berörs.
    Detta är tydligen också Taxells egen mening. En pendang eller ett supplement till organisationsboken med titeln Bolagsledningens ansvar föreligger nämligen redan (Meddelanden från Stiftelsens för Äbo akademi forskningsinstitut nr 87, 68 s. Åbo 1983)!
    Det är glädjande och värdefullt att Taxell på detta sätt kompletterar och ersätter sina tidigare verk, som numera är svåra att komma åt och en smula föråldrade. Sålunda ersätter den nya ansvarsboken den tidigare Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag (1963).
    Det är inget tvivel om att Taxell gjort banbrytande insatser just vad gäller aktiebolagets ansvars- och organisationsfrågor. Det är därför naturligt att han

 

64—43-869 Svensk Juristtidning

 

988 Anm. av Lars Erik Taxell: Aktiebolagets organisationinom Norden uppmärksammats med olika former av akademiska hedersbetygelser.
 

Carl Martin Roos