OLE LANDO. Kontraktstatuttet. Udenrigshandelsret II. Danske og fremmede lovvalgsregler om kontrakter. 3 uppl. Juristforbundets forlag. København 1981. 441 s.

 

Föreliggande arbete är volym II i författarens ännu icke avslutade trilogi om utrikeshandelsrätten1, samtidigt som det utgör tredje upplagan av författarens avhandling av 1962. Eftersom avhandlingens andra upplaga endast bestod av ett mångfaldigat manuskript använt för undervisningsändamål vid Handelshøjskolen i Köpenhamn, förefaller det lämpligast att jämföra den nu aktuella versionen med den första upplagan. Dylik jämförelse ger vid handen att arbetet genomgått ett antal väsentliga förbättringar. Dessa har avsevärt utökat bokens användningsmöjligheter som både en handbok och en lärobok rörande de internationellt privaträttsliga spörsmål vilka uppstår i samband med kontrakt med internationell karaktär. Den praktiska betydelsen av hithörande problem torde vara uppenbar, i synnerhet såvitt gäller den internationella handeln.
    Till skillnad från första upplagan begränsar sig författaren i sin komparativa framställning inte till att behandla de internationellt privaträttsliga reglerna i Skandinavien, USA, England, Tyskland och Frankrike, utan han behandlar också bl. a. italiensk, schweizisk, belgisk, nederländsk, österrikisk och östeuropeisk rätt. En annan viktig förbättring är att verket numera inte begränsar sig till den internationella kontraktsrättens allmänna del, d. v. s. till det som är gemensamt för samtliga eller nästan samtliga kontraktstyper (frågor om parternas eget val av avtalsstatut, allmänna fasta kollisionsregler, avvtalsstatutets räckvidd m. m.). Författaren ger sig denna gång också in på vissa av de vanligaste och viktigaste avtalstyperna för att utröna deras kollisionsrättsliga behandling. Bland de avtal som undersöks finns avtal om köpav lösa saker (där bl. a. Sverige och Danmark följer 1955 års Haagkonvention, jfr i Sverige lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker), avtal avseende fast egendom, avtal om överlåtelse av immaterialrättigheter, agentavtal, arbetsrättsliga avtal och försäkringsavtal. Hela arbetet präglas av hög kvalitet och praktisk inriktning.
    Som bilagor återges dels den danska motsvarigheten till den omnämnda svenska lagen av 1964, dels 1980 års EG-konvention om tillämplig lag på kontraktsrättsliga förpliktelser.
    Bokens värde för svenska läsare ligger på flera plan. Till att börja med innehåller boken en korrekt och relativt utförlig beskrivning också av det

 

1 Jfr Lando, Udenrigshandelens kontrakter. Udenrigshandelsret I, 3 uppl., København 1981, som komparativt behandlar den materiella avtals-, mellanmans- och köprätten i Skandinavien, Västeuropa och USA. Trilogins tredje volym, vilken ännu inte utkommit, kommer att handla om främmande och internationell processrätt. 

992 Anm. av Ole Lando: Kontraktsstatuttetsvenska rättsläget. Författarens många och intressanta de lege ferenda-resonemang kan sägas äga universell giltighet och torde därför kunna åberopas också i Sverige, i synnerhet eftersom det svenska rättsläget till stor del är oreglerat och oklart och resonemang de lege lata och de lege ferenda därför är svåra att skilja åt. Det kan vidare vara av stort värde för en svensk jurist att kunna ta reda på vilket lands lag som domstolar i ett visst främmande land kommer att tillämpa på ett avtal, exempelvis när en svensk avtalspart blir instämd inför främmande domstol eller själv överväger att väcka talan i utlandet.
    Till bokens användningsmöjligheter i Sverige bidrar att den innehåller en dansk-svensk fackordlista, reviderad av professor Knut Rodhe.
 

Michael Bogdan