GLEISS & HIRSCH. Common Market Cartel Law. 3rd Am. Ed. Translated and Adapted by Alfred Gleiss based on EWG Kartellrecht 3rd Ed. 1978, The Bureau of National Affairs, Inc, Washington DC, 1981. XVII + 778 s. S 95.

 

EG:s konkurrensrätt är ett ämne som har stor praktisk betydelse för svenska företag med exportverksamhet. Anmälningsskyldigheten för många former av konkurrensbegränsande avtal, bötesriskerna och den långtgående ogiltighetspåföljden när reglerna inte iakttagits gör att det finns all anledning att se upp. Litteraturen i ämnet är mycket omfattande och det finns gott om utländska handböcker och kommentarer av växlande kvalitet och användbarhet.
    Uppmärksamheten skall här fästas vid en engelskspråkig kommentar. Dr Alfred Gleiss, som numera givits professors namn och som f. ö. är svenskkunnig och gammal Sverigevän, tillhör pionjärerna inom den tyska och europeiska kartellrätten. Som advokat och specialist har han själv medverkat i många av de ledande fallen. De första upplagorna av Gleiss-Hirschs tyskspråkiga lagkommentar om EGs kartellrätt utkom redan under 1960-talets början och mitt och har översatts till flera språk. På basen av den helt omarbetade, tyskspråkiga tredje upplagan av 1978 har Alfred Gleiss översatt, à jour-fört och för en allmänt internationell publik lagt tillrätta den nu föreliggande tredje engelskspråkiga upplagan.
    Här är inte platsen för en detaljerad genomgång, men det står klart att Gleiss' kommentar är rejäl och pålitlig. Den har en klar disposition och täcker hela ämnesområdet. För att få fullt utbyte bör dock läsaren helst redan ha en viss ledsyn inom ämnet. Man måste också tänka på att rättsutvecklingen kan gå snabbt vad gäller enskildheter. Här ger EG-kommissionens egna årliga Reports on Competition Policy den bästa kompletteringen.
    I floran av litteratur om EGs konkurrensrätt framstår Gleiss' kunniga och välgjorda Common Market Cartel Law som ett ovanligt lämpligt grundläggande arbete att ha till hands som kommentar och referensverk.
 

Ulf Bernitz