Ny justitiarius i Norges Høyesterett. Høyesterettsdommer Erlin Sandene er fra 1. november 1984 ny justitiarius i Norges Høyesterett. Justitiarius Sandene er født 7. april 1921 og tok juridisk embetseksamen i 1943. Fra 1946 arbeidet han i Justisdepartementets lovavdeling, fra 1962 som ekspedisjonssjef. I 1949/50 oppholdt han seg ved University of Colorado.
    Erling Sandene ble i 1966 fylkesmann i Møre og Romsdal og i 1972 høyesterettsdommer. Med permisjon fra Høyesterett var han i 10 år fra 1972 Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Han utga i 1959 3. utg. av Ragnar Knophs Norsk Arverett og har også skrevet en omfattende kommentarutgave til Oreigningsloven av 1962.


PL

 

Internationella Ombudsmannabiblioteket i Stockholm i nya lokaler. Biblioteket, som är en privaträttslig stiftelse, har alltsedan 1978 samlat material rörande de numera cirka 70 ombudsmännen (JO) i världen jämte vissa närbesläktade institutioner. Samlingarna omfattar 150—200 böcker, drygt 100 löpande skrifter (mest ämbetsberättelser), ett flertal tidnings- och tidskriftsartiklar samt lagtexter och broschyrer. Biblioteket var under de första åren inhyst i JO-ämbetets lokaler men samlingarna har numera överförts till Riksdagsbiblioteket där de katalogiserats och uppställts separat för sig.
    Samlingarna tillhandahålles privatpersoner för läsning i Riksdagsbibliotekets läsesal. Myndigheter och institutioner kan få handlingar till låns genom Riksdagsbibliotekets expedition.
    Styrelsen för Ombudsmannabiblioteket utgörs av f. d. JO Ulf Lundvik, överbibliotekarien vid Riksdagsbiblioteket, Bengt Alexanderson, och kanslichefen hos JO, Ulf Hagström.


Ulf Lundvik

 

Anslag för skattevetenskaplig forskning
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet utlyser härmed forskningsanslag lediga till ansökan. Forskningsrådet är ett av de nordiska länderna bildat organ, vars uppgift är att främja nordiskt samarbete inom skatteforskningen, med inriktning särskilt på frågeställningar av gemensamt nordiskt intresse.
    Forskningsprojekten kan vara skatterättsliga och/eller ekonomiska med anknytning till beskattningen. Anslag kan beviljas för alla typer av projekt inom de nämnda forskningssektorerna.
    För att uppnå sitt syfte har forskningsrådet bl. a. påbörjat en komparativ undersökning av de nordiska ländernas skattestruktur och skattesystem. Projektet är uppdelat i självständiga delområden. Ett delprojekt rörande inkomstbegreppets utveckling i de nordiska länderna är avslutat. Bland övriga delprojekt som rådet avser att behandla inom ramen för detta större samnordiska arbete kan nämnas familjebeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen, förmögenhetsbeskattningen, företagsbeskattningen, jordbruksbeskattningen och taxeringsprocessen. I första hand kommer rådet att stödja projekt som faller inom ramen för detta samnordiska komparativa projekt. Forskare som är intresserade härav kan dessutom påräkna handledning från rådets sida.
    De disponibla penningmedlen kan utdelas i form av forskningsanslag, stipendier eller kostnadsersättning. Med hänsyn till rådets begränsade resurser kan anslag emellertid inte beviljas för mer omfattande projekt (fleråriga projekt eller projekt med flera forskare).
    Ansökan bör göras på särskild blankett, där uppgifter om forskningsarbetet, beräknade kostnader och tidsplan m. m. lämnas. Blanketter och anvisningar erhålls genom forskningsrådets sekreterare, univ. lektor Christer Silfverberg, Juridiska institutionen,

 

174 NotiserStockholms universitet, S-106 91 Stockholm (tel. 08-16 32 04). Ansökan måste ha inkommit till sekreteraren senast den 1 april 1985.
    Ytterligare upplysningar kan erhållas av forskningsrådets sekreterare samt i
    Danmark av konsulent Kaj Lotz, lektor Mogens Eggert Møller och lektor Aage Michelsen,
    Finland av professor Edward Andersson, finansråd Lasse Aarnio och professor Osmo Forssell,
    Norge av förstelektor Frederik Zimmer, eksp. sjef Hallvard Borgenvik och dosent Steinar Strøm,
    Sverige av generaldirektör Gösta Ekman, professor Sven-Erik Johansson och professor Gustaf Lindencrona.
    Den som önskar ytterligare upplysningar beträffande det komparativa samnordiska projektet kan i första hand ta kontakt med lektor Mogens Eggert Møller (Danmark), professor Edward Andersson (Finland), förstelektor Frederik Zimmer (Norge) respektive professor Gustaf Lindencrona (Sverige) vilka utgör referensgrupp för detta projekt.