422 NotiserZweite Deutsch-Schwedische Juristentagung hölls den 21–24 maj i Uppsala och Stockholm med deltagande av ett trettiotal svenska och tyska jurister. Symposiet organiserades av Svenska samfundet för jämförande rättsforskning och det tyska Gesellschaft für Rechtsvergleichung, vilka år 1982 anordnat en första sammankomst av liknande slag i Freiburg-im-Breisgau. Överläggningarna som ägde rum på Juridicum i Uppsala och universitetsbiblioteket i Stockholm, rörde denna gång juristutbildningen i Sverige och i Förbundsrepubliken Tyskland; från vartdera landet förelåg en (tyskspråkig, i ett fall engelskspråkig) rapport över vart och ett av delområdena juridisk grundutbildning, notarieutbildningen, fortbildning av yrkesverksamma jurister samt forskarutbildning (svenska rapportörer var professor Torgny Håstad, Uppsala, resp. hovrättsrådet Tomas Stahre, Domstolsverket, direktör Hans Friberg, Institutet för vidareutbildning av jurister och samhällsvetare, Stockholm, samt professor Michael Bogdan och docent Hans-Heinrich Vogel, Lund). Sammankomsten inleddes med en högtidlighet i Uppsala universitet i närvaro av Västtysklands ambassadör, ordförandena i Högsta domstolen och Regeringsrätten, företrädare för justitiedepartementet m. fl. Samarbetet mellan de svenska och tyska rättsjämförande föreningarna avses fortsätta med liknande sammankomster vart tredje år.


SS