W. E. VON EYBEN. Monopoler og priser 1-2. Köpenhamn 1980. Gads Forlag. 712 s.

 

I anslutning till den danska monopollovens 25-årsjubileum har utgivits ett förnämligt arbete om denna lagstiftning och dess tillämpning över åren under redaktion av professor W. E. von Eyben, som till sina många andra värv också

 

492 Anm. av W. E. von Euben: Monopoler og priserräknat ordförandeskapet i monopolrådet. Ett stort antal av den danska myndighetens medarbetare har medverkat som författare, men genom von Eybens egen penna och samordnande hand framträder verket som ett sammanhållet helt. Band 1 behandlar i huvudsak prisreglerande åtgärder, medan konkurrensbegränsande avtal, bedömningen av säljvägran m. m. tas upp i band 2. För läsare i Sverige och övriga Norden är det nog framställningen i band 2 som har störst intresse.
    Tyngdpunkten i arbetet ligger på en analys av utvecklingen och nuvarande praxis. Framställningen präglas av en mera självständig hållning till stoffet än vad som är brukligt att finna i ett "inom verksarbete". Speciellt noterar man det avslutande kapitlet Sammenfattende vurdering, där von Eyben på ett mycket kritiskt sätt bedömer effekterna — eller snarare bristen på sådana i ett långsiktigt perspektiv — av den långa rad av tidsbegränsade pris- och marginalstoppsregleringar som på senare år avlöst varandra i Danmark.


Ulf Bernitz