Consumer Legislation in the EC Countries. Gen. editor professor Norbert Reich. 8 volymer. Van Nostrand Reinhold Comp Ltd, Wokingham, England, 1980—1982. £ 104.-, per volym £ 15.-.

 

Konsumentlagstiftningen har som bekant på senare år tilldragit sig stort intresse inte bara i Sverige utan också i EG-länderna och inom EG-kommissionen. Mellan EG och Sverige förekommer organiserad kontaktverksamhet på konsumentskyddsområdet och vad som händer — eller inte händer — inom EG har ibland omedelbar betydelse för den svenska rättsutvecklingen. Sålunda avvaktar vi ju i Sverige sedan flera år med beslut om ev. genomförande av utredningsförslaget om införande av lagstiftning om strikt produktansvar (SOU 1979: 79) i väntan på att EG:s råd skall komma till beslut i den kontroversiella och segslitna frågan om genomförande av ett direktiv på EG-planet om sådant strikt ansvar. Mindre känt är kanske att det föreligger långt komna förslag till EG-direktiv också om bl. a. konsumentkrediter, hemförsäljning och otillbörlig marknadsföring. Genomförs dessa direktiv kommer de att leda till införandet av en i stora delar harmoniserad konsumentskyddslagstiftning på dessa områden i alla EG-länder. I dagens läge är dock beslutsprocessen i EG:s ministerråd påtagligt trög.
    EG-kommissionen tog för några år sedan initiativet till genomförandet av en omfattande komparativ studie av konsumentlagstiftningen i de olika EG-länderna. Resultatet av detta arbete föreligger nu i en imponerande boksvit på engelska i åtta volymer. Huvudredaktör har varit den välkände tyske konsumenträttsexperten professor Norbert Reich, numera chef för ett forskningsinstitut på området i Bremen. Serien består av översikter för varje land författade av nationella experter och en volym Comparative Analysis utarbetad av Reich och dennes kollega Hans-W. Micklitz.
    Det är en värdefull och praktiskt mycket användbar serie av arbeten som nu har fullbordats. De olika delarna följer en i stort sett enhetlig disposition och behandlar i tur och ordning huvudlinjerna i det rättsliga konsumentskyddets uppbyggnad, skyddet mot oskäliga priser (konkurrensbegränsnings- och priskontrollagstiftning), rättsregler om märkning och annan konsumentinfor-

 

Anm. av : Consumer Legislation 493mation, regler om marknadsföring och säljfrämjande åtgärder, produktsäkerhet och produktansvar, produktkvalitet och fel i tillhandahållna varor ochtjänster, konsumentkrediter, oskäliga avtalsvillkor och slutligen konsumentrådgivning och processuella regler, inbegripet reklamationsnämnder och småmålsförfaranden. Dispositionen utgår alltså från ämnesområden och skyddsbehov, inte typen av rättsregler. Detta är särskilt i en komparativ framställning en tämligen given utgångspunkt; såsom tydligt framgår söker man i de olika länderna nå resultat med hjälp av delvis skilda typer av regler (marknadsrättsliga, rent civilrättsliga, processrättsliga eller utomrättsliga). Danmark är sålunda ensamt om att ha en KO, även om man kan dra paralleller med The Director of Fair Trading i Storbritannien och den irländske Director of Consumer Affairs. De kontinentaleuropeiska länderna saknar däremot helt eller i huvudsak särskilda konsumentskyddsmyndigheter. Minst utbyggt är rättsområdet i Italien.
    Huvudlinjerna i rättsskyddssystemet framträder rätt väl i den del som utgör Comparative Analysis. Tvånget att på ett begränsat utrymme (ca 200 s.) presentera huvudlinjerna i rättsläget i nio länder har dock gjort framställningen ganska katalogartad. För att få fylligare besked är det nödvändigt att gå vidare till den volym som behandlar resp. land. Här kan det vara anledning att särskilt nämna boken om dansk rätt (Consumer Legislation in Denmark, av professor Børge Dahl vid Handelshøjskolen i Köpenhamn (1981, 150 s.). Den ger en utmärkt samlad översikt av den danska marknads- och konsumenträtten. Tyvärr saknas en motsvarande utgåva på danska. (Några av de andra volymerna finns däremot tillgängliga även på franska eller tyska.)
    Dessvärre noterar man som svensk att den svenska lagstiftningen på området trots sin pionjärställning har förbigåtts nästan helt. Man finner visserligen vissa referenser till rättsläget i Sverige och övriga Norden i Børge Dahls volym om Danmark och i den volym om Holland som skrivits av Ewoud Hondius. Den sistnämnde, professor i Utrecht, läser svenska och har i andra sammanhang ingående behandlat bl. a. den svenska avtalsvillkorslagen. Men i volymen med komparativ analys har det inte funnits plats, ens bakgrundsvis, för vårt land. Kanske är detta förståeligt när det som här rör sig om ett arbete bekostat av EG-kommissionen, även om samarbetet EG — Sverige gott hade kunnat motivera en något bredare uppläggning. Det är dock numera ofta som man i komparativa arbeten om rättsläget i Västeuropa på olika områden kan finna att författarna nöjt sig med att behandla EG-länderna, ev. med tillägg av Schweiz, medan Sverige lämnats åt sidan. Litet trist är detta onekligen.
    Det senast sagda var en reflexion vid sidan om. Arbetet om konsumentlagstiftningen i EG håller hög klass och förtjänar att finna vägen till svenska bibliotek.


Ulf Bernitz