Göta hovrätts 350-årsjubileum
Måndagen den 5 november 1984 firade Göta hovrätt under högtidliga former 350-årsminnet av sin tillblivelse. Dagen fick en särskilt högtidlig prägel genom att Deras Majestäter Konungen och Drottningen hedrade jubileumsfirandet med sin närvaro. Vid det inledande högtidsplenum var, utöver kungaparet med uppvaktning och hovrättens samtliga befattningshavare, företrädare för justitiedepartementet, länsstyrelsen, kommunen, Smålands artilleriregemente i Jönköping och Norra Smålands regemente i Eksjö närvarande. Sedan presidenten Aqvist hälsat Deras Majestäter välkomna samt talat om hovrättens historia och organisation m. m. följde rundvandring och visning av hovrättens äldsta byggnad, Domstolsbyggnaden, som togs i bruk redan år 1650. Härefter följde lunch hos presidenten och fru Åqvist för Deras Majestäter med uppvaktning samt särskilt inbjudna gäster.
    Den egentliga minneshögtidligheten ägde rum i Jönköpings teater med början kl 14.30 i närvaro av mer än 300 personer. Efter det att de närvarande sjungit Kungssången, höll presidenten Aqvist minnestalet. Härefter framförde representanter för olika myndigheter och sammanslutningar lyckönskningar till jubilaren. Regeringen företräddes därvid av justitieministern Sten Wickbom. Landshövdingen Gösta Gunnarsson talade å länsstyrelsens och länets vägnar. Kommunens hyllningar framfördes av kommunfullmäktiges ordförande Torsten Welander, som erinrade om kommunens och hovrättens sammanfallande jubiléer. Presidenten Birgitta Blom framförde lyckönskningar från rikets övriga hovrätter. Högsta domstolens ordförande, justitierådet Carl Holmberg, framförde hyllningar från högsta instans och kammarrättspresidenten Carl Axel Petri talade för övriga domstolar i Jönköping. Biskopen Sven Lindegård framförde stiftets lyckönskningar. Domstolsverket representerades av generaldirektören Mats Börjesson och Sveriges domarförbund av hovrättslagmannen Lars Wilhelmsson. Lagmannen Fredrik Rekke framförde hyllningar från tingsrätterna under hovrätten. Smålands artilleriregementes lyckönskningar överbringades av överste Lars Carlson, åklagarväsendets lyckönskningar av länsåklagaren Kjell Stenberg och Sveriges advokatsamfunds lyckönskningar av generalsekreteraren advokaten Bengt Bergendahl. Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund representerades av advokaten Lars Bentelius som i sitt hyllningstal uttryckte förhoppningen att hovrätten inom kort måtte tilldelas en femte avdelning. Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt framförde genom ordföranden hovrättsfiskalen Ann Christine Nordin lyckönskningar till sin arbetsgivare. Slutligen företräddes även den privata företagsamheten genom att bankdirektören Per-Göran Nyberg å Jönköpings läns Sparbanks vägnar hyllade hovrätten.
    Härefter vidtog en hovrättskonsert vid vilken olika ensembler ur Regionmusiken i Jönköping framförde musik från de fyra sekler under vilka hovrätten varit verksam. Varje musikstycke föregicks av en av presidenten Åqvist rapsodiskt tecknad historiebeskrivning — internationellt, nationellt och lokalt— för respektive sekel.
    Sedan presidenten introducerat Hans Majestät Konungen framförde Konungen sin hyllning till hovrätten. Konungen anförde därvid följande:

 

Notiser 517Det är en stor glädje för Drottningen och mig att deltaga, då Göta hovrätt idag högtidlighåller sitt 350-årsjubileum. Härigenom fullföljer jag en tradition från min farfars fars tid. Konung Gustaf V bevistade nämligen denna hovrätts 300-årsjubileum.
    Inrättandet av hovrätterna på 1600-talet är en av de mest betydelsefulla rättegångsreformer, som genomförts i Sverige. Först i samband därmed skapades en fast instansordning. Närmare regler gavs härigenom också om rättegångsförfarandet i olika domstolar.
    I vår nuvarande regeringsform befästs respekten för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Domstolarna skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen.
    Vi i Sverige sätter stort värde på den lagbundna friheten i ett demokratiskt samhälle. Vårt lands långa rättstradition avspeglas i hovrätternas verksamhet.
    Det är vidare domstolarnas höga och krävande uppgift att med auktoritet, klokhet och omutlig rättvisa tillämpa lagen och göra den levande.
    Denna dag är en märkesdag i Göta hovrätts historia. Jag tillönskar hovrätten fortsatt framgång i dess betydelsefulla arbete. Må hovrätten liksom hittills verka till nytta för Sverige och svenskt rättsväsende.
Vid den på kvällen följande jubileumsbanketten i Stora hotellets spegelsal deltog ca 280 personer — hovrättens i tjänst varande befattningshavare med följeslagare jämte särskilt inbjudna gäster. Presidenten Åqvist hälsade välkommen och justitieministern Sten Wickbom formulerade gästernas tack. Jubileumsfestligheterna fortsatte under veckan med mottagningar och visningar av Domstolsbyggnaden för särskilt inbjudna gäster.


Nils Karlberg