Europarådets stipendier 1987 för kriminologiforskare
Europarådets kriminologiska forskningstipendier är avsedda för forskare från medlemsstaterna och har delats ut alltsedan 1968. Syftet med stipendierna är att ge möjligheter för forskare att öka sina kunskaper om mål och metoder inom kriminologisk forskning i andra medlemsstater.
    Varje medlemsstat föreslår kandidater. Detta sker efter det att en stipendienämnd granskat inkomna ansökningar. Den slutliga uttagningen sker sedan inom Europarådet.
    Det finns ingen bestämd tid för studievistelsens längd.
    Stipendiebeloppet fastställs av Europarådet med hänsyn till vistelsens längd och inkluderar resor till och från hemorten, resor inom mottagarlandet samt traktamente. 1986 varierade beloppet mellan 3 000-6 500 FF.
    Efter avslutat studiebesök skall stipendiat avge en rapport till Europarådets generalsekreterare på något av rådets officiella språk.
    Ansökan om stipendium för 1987 skall vara stipendienämnden tillhanda senast den 2 juni 1986. Sökande bör vara minst doktorand (motsvarande) eller vara i början av sin karriär efter avslutade akademiska studier.
    Närmare upplysningar och ansökningsformulär kan erhållas genom sekreteraren i Nämnden för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier, Byrådirektör Clarice Hjelm, Brottsförebyggande rådet
Atlasmuren 1, 113 21 Stockholm. Tel 08/22 97 80 ankn 8434 eller 8426.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    20 mars 1986 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Eklycke och föredraganden i riksdagens justitieutskott, ass. i hovr. för Övre Norrland Gunnel Wennberg att inneha långtidsvik. på tjänster som dep.råd i justitiedep:t.
    Dep.chefen har
    5 febr. 1986 förordnat dep.sekr. Håkan Färm att vara expert i data- och offentlighetskommittén,
    20 febr. 1986 förordnat hovr. lagm. Lars Åhlén att vara sakkunnig i rättegångsutredningen,
    28 febr. 1986 förordnat hovr.ass. Sten Wahlqvist att vara expert i data- och offentlighetskommittén,
    3 mars 1986 förordnat verkställande dir. Bo Bryngelson att vara expert i upphovsrättsutredningen,
    6 mars 1986 förordnat chefsåkl. Claes-Erik Edlund och hovr.rådet Ann-Christine Persson att vara experter i rättshjälpskommittén,
    s. d. förordnat verkst. direktören Carl-Gustav Lönnborg att vara expert i småhusköpsutredningen samt
    21 mars 1986 förordnat hovr.ass. Håkan Julius att vara expert i rättegångsutredningen.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    6 febr. 1986 förordnat dep.sekr. i industridep:t Per-Ove Engelbrecht att vara dep.råd i dep:t.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    13 febr. 1986 förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlms dt Jan Danielsson att vara byråchef hos riksåklagaren.