KARNOVS EF-SAMLING (EF-KARNOV), 1978-84 Supplement til 1978-udgaven.Claus Gulmann, Laurids Mikaelsen, Christen Boye Jacobsen, Karsten Hagel Sørensen. København 1984. Karnovs forlag. 309 s. jämte register 30 s.

 

EF-Karnov är en systematiskt uppbyggd och kommenterad materialsamling, som spänner över hela EG-rätten och som är avsedd främst för det praktiska rättslivets behov. Första upplagan av arbetet recenserades av Brita Sundberg Weitman i SvJT 1977 s. 293. Sedan dess har en ny upplaga utkommit (1978).Till den knyter sig det nu föreliggande supplementet, som omfattar rättsutvecklingen från 1978 fram till augusti 1984. Supplementet har utarbetats och redigerats av professor Claus Gulmann vid Köpenhamns universitet, konsulent Karsten Hagel-Sørensen från justitsministeriet, kontorchef Christen BoyeJacobsen från industriministeriet och konsulent Laurids Mikaelsen från udenrigsministeriet. Avsnittet om konkurrensrätt har liksom i grundverket skrivits av lektor Jens Fejø vid handelshøjskolen i Köpenhamn. Supplementet är uppbyggt på samma sätt som grundverket. En lång rad nya rättsakter har tryckts av och kommenterats, och EG-domstolens omfattande rättspraxis under perioden har systematiserats och bearbetats.
    Att föra ett så ambitiöst verk som EF-Karnov à jour med den livliga rättsutvecklingen inom EG ställer stora krav på dem som åtar sig uppgiften.

 

3 Se härom bl. a. i Maritime frand (ed. by K. Grönfors, Sjörättsföreningens i Göteborgskrifter 64) med ref. 

Anm. av Claus Gulmann m. fl.: Karnovs EF-samling 363Det är därför med tillfredsställelse man kan konstatera att supplementet håller samma höga kvalitet och förtjänar samma ampla lovord som grundverket. Man måste livligt hoppas att detta på flera sätt unika arbete också i framtiden kan hållas à jour genom supplement och i sinom tid ges ut i ny upplaga. Också för svenska jurister som kommer i kontakt med EG-frågor utgör EF-Karnov ett mycket nyttigt och värdefullt — men dessvärre, som det förefaller, ännu inte tillräckligt känt och utnyttjat — hjälpmedel.
 

Lennart Pålsson