Jur lic-examen återinförd
Möjligheten att avlägga juris licentiat-examen har i april 1985 återinförts vid Stockholms universitet (se även nedan).
    Som ett led bland många i de genomgripande universitets- och högskolereformerna i mitten av 1970-talet avskaffades licentiatexamina vid universiteten. Man införde en fastare ordning för forskarutbildningen och angav att dess slutmål, doktorsexamen, borde kunna uppnås efter fyra års heltidsstudier. Man vidtog åtgärder för att minska doktorsavhandlingarnas storlek och avskaffade den graderade betygssättningen på doktorsavhandlingar.
    Man har emellertid på olika håll märkt ett behov av en "mellanexamen" i forskarutbildningen, ibland benämnd etappavgång. Många vetenskapligt intresserade har känt uppgiften att skriva en hel doktorsavhandling alltför stor. Under de senaste åren har det successivt blivit författningsmässigt möjligt att återinföra licentiatexamen och så har skett vid vissa fakulteter, dock inte över hela fältet.
    Den jur lic-examen som nu införts vid juridiska fakulteten i Stockholm är avsedd att motsvara två års heltidsstudier, d.v. s. 80 poäng. Jur lic kan avläggas i samtliga juridiska ämnen. Syftet är att ge fördjupade ämneskunskaper, träning i forskningsmetodik, förmåga att självständigt bedriva forskningsarbete samt vissa erfarenheter av kvalificerat sådant arbete. Utbildningen består dels av en kursdel, omfattande kurser om sammanlagt 30 poäng, dels författande under handledning av en licentiatavhandling omfattande 50 poäng. Denna avhandling utgör utbildningens tyngdpunkt och skall hålla en kvalitet som gör den värd att publiceras. Avhandlingen skall försvaras vid ett offentligt seminarium med utsedd opponent och bedömas av en betygsnämnd på tre personer. Graderade betyg ges ej.
    I kursdelen kan ingå dels mera kvalificerade specialkurser som anordnas vid fakulteten, dels läskurser för vilka handledaren sammanställer litteraturlistor och som avslutas med tentamen. Det är också möjligt att tillgodoräkna sig kvalificerade juridiska studier utomlands. För varje licentiand skall en studieplan fastställas av fakultetsnämnden.
    Den nya jur lic är en helt självständig examen i förhållande till jur dr. Det  krävs inte att den som disputerar för doktorsexamen först skall ha avlagt enlicentiat. Detta är en viktig olikhet i förhållande till de regler som gällde förr och som bidrog till att den gamla jur lic aldrig fick större självständig betydelse.
    När fakulteten beslöt att inrätta jur lic hade man särskilt två kategorier av presumtiva intressenter för ögonen. Den ena är personer som önskar bli specialister i ett visst juridiskt fack. Att avlägga en jur lic bör vara en lämplig väg för den som vill fördjupa sig i ett visst juridiskt ämne och där skaffa sig ett dokumenterat, specialiserat kunnande. Den andra presumtiva intressentkategorin är personer som mer allmänt vill ägna sig åt juridisk forskning men inte binda sig för en så omfattande uppgift som en doktorsavhandling. Härvid har fakulteten inte minst haft i tankarna praktiker som redan besitter särskilderfarenhet på ett specifikt område och som "vill skriva" men har begränsad tid till sitt förfogande. En lic-avhandling kan vara formen att offentliggöra värdefullt vetande som annars ofta förblir opublicerat.

 

Notiser 75    En förebild finns i Finland, som sedan länge haft en självständig, ungefär tvåårig licentiatutbildning av liknande slag. Åren 1961 — 1982 avlade 299 personer jur lic i Finland (Helsingfors och Åbo). Det är vanligt att kvalificerade finska jurister verksamma i domstolar, myndigheter eller näringsliv har en jur lic-examen bakom sig. Också i Danmark har jur lic på senare år fått viss betydelse som självständig examen.
    När denna artikel föreligger i korrektur har motsvarande beslut om återinförande av jur lic fattats även av de juridiska fakultetsnämnderna i Lund och Uppsala (i okt. 1985 resp. dec. 1985). Studieplanerna för jur lic-examen i Lund och Uppsala svarar nära till den studieplan i Stockholm, för vilken jag har redogjort i det föregående. Också i Lund och Uppsala förutsätts licentiatavhandlingen motsvara 50 poäng och särskilda kurser 30 poäng.
    För forskarutbildning vid juridisk fakultet finns inte något formaliseratansökningsförfarande. Den som funderar på att börja studera för jur lic eller jur dr bör ta kontakt med den eller de professorer som är ansvariga för det aktuella rättsområdet vid den fakultet där man önskar studera. Ämnesval och andra förutsättningar för studierna brukar klaras ut inom ramen för informella diskussioner med den presumtiva handledaren. Först därefter brukar den formella antagningen till forskarutbildning äga rum.
    Avslutningsvis bör understrykas att det är en brett omfattad förhoppning inom de juridiska fakulteterna att den nya jur lic skall utvecklas till en livskraftig och attraktiv examen. Särskilt bör man framhålla de möjligheterden nya examen erbjuder att skaffa sig en specialutbildning inom ett ämnesområde. Avsikten är definitivt inte att jur lic främst skall bli en nödhamn för havererade doktorsavhandlingsprojekt.
 

Ulf Bernitz