Notiser

 

Förre österrikiske justitieministern dr Christian Broda avled i Wien den 1 februari 1987. Broda hade nära relationer till Sverige och var juris hedersdoktor i Uppsala.
    Christian Broda blev justitieminister år 1960 i den s. k. Stora koalitionen fram till år 1966. Han blev ånyo justitieminister i den socialdemokratiska regeringen år 1966 och kvarstannade i detta ämbete till år 1983, alltså var han justitieminister i sammanlagt 19 år. Broda tog initiativ till och genomförde ett betydande reformarbete, främst inom straffrätt. Särskilt anmärkningsvärt är att han — i ett katolskt land — lyckades få igenom en lag om rätt till abort.
    Internationellt engagerades sig Broda för avskaffande av dödsstraffet i Europa och över huvud taget för frågor om skydd för medborgerliga fri- och rättigheter. Detta uppmärksammades i Europarådet i Strasbourg, som tilldelade sitt pris för insatser för mänskliga rättigheter. Han mottog priset i Strasbourg endast fyra dagar före sin bortgång. Han blev juris hedersdoktor i Uppsala år 1976.
 

L. G.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    3 febr. 1987 förordnat bankjuristen Margareta Helldén att vara expert i förmynderskapsutredningen,
    4 febr. 1987 förordnat hovr. ass. Bjarne Örnstedt att vara expert i samerättsutredningen,
    s.d. förordnat socialdir. Ulf Larsson att vara ordf. samt professorerna Olof Ruin och Jarl Torbacke att vara led. i en kommitté m. uppgift att ge ut en historik över regeringskansliet under de senaste 150 åren samt 6 febr. 1987 förordnat hovr.fisk. Göran Schäder att vara sekr. i kommittén,
    17 febr. 1987 förordnat hovr. ass. Annika Ström att vara rättssakk. i dep:t,
    2 mars 1987 förordnat hovr. ass. Hans Jacobson att biträda i dep:t som rättssakk.,
    12 mars 1987 förordnat hovr. fisk. Magnus Widebeck att vara sekr. i kommissionslagskommittén,
    17 mars 1987 förordnat byråchefen Ulf Arvidsson att biträda i dep:t som sakk.,
    18 mars 1987 förordnat marknadschefen Christer Smedberg att vara expert i  upphovsrättsutredningen samt
    20 mars 1987 förordnat l:e ombudsmannen Olle Olsson att vara expert i försäkringsrättskommittén.