Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet utlyser härmed forskningsanslag lediga till ansökan. Forskningsrådet är ett av de nordiska länderna bildat organ, vars uppgift är att främja nordiskt samarbete inom skatteforskningen, med inriktning särskilt på frågeställningar av gemensamt nordiskt intresse. Forskningsrådet verkar för sitt ändamål bl. a. genom att dela ut anslag till externa forskningsprojekt och genom att bedriva projekt i egen regi.
    De externa forskningsprojekten kan vara skatterättsliga och/eller ekonomiska med anknytning till beskattningen. Anslag kan beviljas för alla typer av projekt inom de nämnda forskningssektorerna.
    Ett av rådets egna projekt är en komparativ undersökning av de nordiska ländernas skattestruktur och skattesystem. Projektet är uppdelat i självständiga delområden. Ett delprojekt rörande inkomstbegreppets utveckling i de nordiska länderna är avslutat. Bland övriga delprojekt som rådet för närvarande behandlar eller avser att behandla inom ramen för detta större samnordiska arbete kan nämnas familjebeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen, förmögenhetsbeskattningen, företagsbeskattningen, jordbruksbeskattningen och taxeringsprocessen. I första hand kommer rådet att stödja projekt som faller inom ramen för detta samnordiska komparativa projekt. Forskare som är intresserade härav kan dessutom påräkna handledning från rådets sida.
    De disponibla penningmedlen kan utdelas i form av forskningsanslag, stipendier eller kostnadsersättning. Med hänsyn till rådets begränsade resurser kan anslag emellertid inte beviljas för mer omfattande projekt (fleråriga projekt eller projekt med flera forskare).
    Ansökan bör göras på särskild blankett, där uppgifter om forskningsarbetet, beräknade kostnader och tidsplan m. m. lämnas. Blanketter och anvisningar erhålls genom forskningsrådets sekreterare, univ. lektor Christer Silfverberg, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, S—10691 Stockholm (tel 08-163204). Ansökan måste ha inkommit till sekreteraren senast den 27 oktober 1987.
    Ytterligare upplysningar kan erhållas av forskningsrådets sekreterare samt i
Danmark av konsulent Kaj Lotz, lektor Mogens Eggert Møller och lektor Aage Michelsen,
Finland av professor Edward Andersson, finansråd Lasse Aarnio och professor Osmo Forssell,
Norge av professor Frederik Zimmer, eksp. sjef Hallvard Borgenvik och professor Steinar Strøm.
Sverige av f. d. generaldirektör Gösta Ekman, professor Gustaf Lindencrona och docent Jan Södersten.
    Den som önskar ytterligare upplysningar beträffande det komparativa samnordiskaprojektet kan i första hand ta kontakt med lektor Mogens Eggert Møller (Danmark), professor Edward Andersson (Finland), professor Frederik Zimmer (Norge) respektive professor Gustaf Lindencrona (Sverige) vilka utgör referensgrupp för detta projekt.