394 PersonalnotiserNy justitiekansler. Regeringen har utnämnt justiterådet Hans Stark till justitiekansler. Om Stark se i SvJT 1973 s. 652 och 751 samt 1986 s. 167.

 

Ny president i Göta hovrätt. Regeringen har utnämnt presidenten i kammarrätten i Jönköping Carl Axel Petri till president i Göta hovrätt. Se om Petri i SvJT 1976 s. 589 och 1980 s. 158.

 

Ny president i hovrätten över Skåne och Blekinge. Regeringen har utnämnt justitierådet Bo Broomé till president i hovrätten över Skåne och Blekinge. Se om Broomé i SvJT 1983 s. 79.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    19 mars 1987 i kommissionen med uppdrag att genomföra ett fortsatt granskningsarbete med anledning av mordet på Olof Palme förordnat, till ordf. f. d. landshövdingen Ragnar Edenman samt till ledamöter f. d. riksdagsledamöterna Thorbjörn Fälldin och Sven Gustafsson, riksdagsled. Doris Håvik, kommunalrådet Sören Mannheimer, riksdagsledamöterna Ivar Nordberg och Jörn Svensson samt hovr. presidenten Håkan Winberg samt
    13 april 1987 förordnat hovr. lagm. Anders Litzén att vara sakk. och hovr.ass. Stefan Strömberg att vara sekr. i ovannämnda kommission.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    21 maj 1987 forordnat arbetsmarknadsrådet vid svenska ambassaden i Washington Henry Persson att vara dep.råd i arbetsmarknadsdep:t samt
    27 maj 1987 förordnat t.f. exp.chefen i arbetsmarknadsdep:t, ass. i Göta hovr. Erik Lempert att vara exp.chef i dep:t.

 

Högsta domstolen. Högsta domstolen har
    10 april 1987 forordnat ass. i Svea hovr. Nils Hedström och 27 maj 1987 ass. i hovr. f. Övre Norrland Karl Bergkvist att inneha göromålsförordnanden som rev. sekr.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har
    23 april 1987 förordnat t. f. exp.chefen i arbetsmarknadsdep:t, hovr.rådet i Göta hovr. Gerhard Wikrén att vara lagfaren led., tillika ställföreträdande ordf, i bostadsdomstolen.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    23 april 1987 förordnat avd.dir. vid rikspolisstyrelsen Bertil Wallvik att vara byråchef vid styrelsen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    23 april 1987 utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Olle Ekstedt att vara hovr.lagm. i hovr.
    Svea hovr. har 9 april 1987 till hovr.ass. förordnat fisk. Stefan Strömberg
    Göta hovr. har 29 maj 1987 till hovr.assessorer förordnat fisk:a Louise Norén och Carl Gustav Ohlson
    Hovr. över Skåne o. Blekinge har 24 april 1987 till hovr.ass. förordnat fisk. Anders Granholm
    Hovr. f. Västra Sverige har 9 april 1987 till hovr. assessorer förordnat fisk:a Hans Frennered och Ulla Kragh.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    21 maj 1987 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Bo Olof Elmin att var kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s.d. utnämnt hovr. rådet i hovr. f. Nedre Norrland Barbro Hegrelius Jonson att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall,
    s.d. utnämnt rådm. i lr i Sthlms län Bo Konradsson att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,

 

Personalnotiser 395    s.d. till kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping utnämnt ass. i kammarrätten Arnold Rönnerfors och rev.sekr. Jan Hallström,
    4 juni 1987 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Gbg Margit Kärrström att vara kammarrättslagm. i kammarrätten samt
    s.d. utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Stig Tärnvik att vara kammarrättsråd i kammarrätten.