Jämställdhetsombudsmannen i Finland. — Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (nr 609/1986) trädde i kraft 1.1.1987. Lagen har till ändamål att hindra diskriminering på grund av kön och att främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet. För tillsynen över att lagen följs inrättades ett särskilt ämbete, jämställdhetsombudsmannen, och tillsattes en nämnd, jämställdhetsnämnden (lag nr 610/1986). Till jämställdhetsombudsman utnämnde republikens president 31.12.1986 hovrättsrådet Paavo Antti Juhani Nikula.
    Jämställdhetsombudsmannen Nikula är född 1942. Han avlade jur.kand.ex. 1966, jur.lic.ex. 1971 och beviljades vice häradshövdings titel 1969. Efter att ha innehaft olika befattningar vid juridiska fakulteten i Helsingfors utnämndes han till lagstiftningssekreterare vid justitieministeriet 1972 och till lagstiftningsråd 1973. Han verkade som justitieminister 1978—79. År 1981 utnämndes han till hovrättsråd vid Kouvola hovrätt och 1986 till hovrättsråd vid Helsingfors hovrätt. Han har ofta anlitats som ordförande eller medlem i offentliga utredningar och har innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag.
 

P. L-m

 

I detta häfte (s. 397-492) har medverkat bl. a.:

 

A. Vinding Kruse, professor vid Köpenhamns universitet
Suzanne Wennberg, docent vid Stockholms universitetet
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Erland Conradi, f. d. justitieråd
Bertil Bengtsson, justitieråd
Carl Martin Roos, professor vid Stockholms universitet
Jan Ramberg, professor vid Stockholms universitet
Bert Lehrberg, doktorand vid Uppsala universitet
Magnus Höög, jur. kand.
Hein Kötz, professor, direktör vid Max-Planck-Institutet för utländsk och internationell privaträtt, Hamburg
Jan Hellner, prof. emer. vid Stockholms universitet
Ulf Göranson, docent i civilrätt vid Uppsala universitet