MAX KELLER och KURT SIEHR, Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts. Völlig neu bearbeitete Ausgabe des von Prof. Dr. Werner Niederer begründeten Werkes. Zürich 1986. Schulthess Polygraphischer Verlag AG. Inb., LXXII + 714 s. Schw. fr. 138.

 

    "Niederer" var under lång tid en klassiker på den internationella privaträttens område. Dess tredje upplaga utkom 1961. Sedan dess har det ifrågavarande rättsområdet genomgått förändringar, som utan vidare kan betecknas som revolutionerande — mindre i fråga om de allmänna principernas innehåll än beträffande den internationella privaträttens faktiska betydelse i vardagens rättsliv och beträffande dess struktur. Åtminstone fläckvis har ett nätverk av konventioner växt fram; de internationella standardavtalen har utvecklats språngartat; skiljedomsväsendet har på samma sätt genomgått en väldig utveckling. Slutligen — och i kvantitativa termer mest påtagligt — har de stora folkförflyttningarna gjort den en gång tämligen exklusiva internationella familjerätten till vardagsmat i europeiska domstolar, folkbokföringsmyndigheter och advokatkontor.
    Zürich-professorn Max Keller och docenten Kurt Siehr, verksam vid det berömda Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privat-

 

Anm. av Max Keller o. a: Allgemeine Lehren 59recht i Hamburg, har utgivit en helt omarbetad upplaga av Niederer. Den inledande, omfattande och idéhistoriskt värdefulla historiska framställningen (§§ 1—10) står alltjämt i huvudsak på det grundlag som Niederer lade. Det följande är däremot i allt väsentligt nyskrivet. Sålunda får läsaren en klar och välkommen total översikt över det internationella konventions- och traktatarbetet inom den internationella privaträtten och en intressant "Methodendiskussion", som utmärks av försiktig pragmatism och kanske rentav en viss pessimism, i varje fall vid jämförelse med de mer svepande och mer förhoppningsfulla framställningar som förekom till och med efter det andra världskriget. Keller och Siehr förnekar inte att betydande framsteg gjorts både i frågaom sofistikerad kategoriindelning och nyanserade lösningar, men de varnar också för tilltagande nationalism och "homeward trend".
    Den positivrättsliga delen av det massiva verket behandlar först i del II i tio kapitel — arbetets huvuddel — sådana allmänna frågor som begreppsbildning, rättsområdets avgränsning mot interlokala, interpersonala och intertemporala "regelkollisioner", förhållandet till folkrätten, källorna, de internationellt privaträttsliga normernas struktur och rättspolitiska funktioner. Särskilt utrymme ägnas naturligt nog de klassiska anknytningsbegreppen: nationalitet och domicil, sakens belägenhet, handlingsort, partsvilja och forum. De för IP speciella tidsproblemen, kvalifikation, anpassning, renvoi, "Vorfrage"(preliminary question) samt korrektionsmekanismer av typen ordre public får alla sin vederbörliga behandling, utförligt och lärt, med fylliga hänvisningar till (i första hand tyskspråkig) litteratur men samtidigt med den balanserade och praktiska stil som man vant sig vid att förknippa med schweizisk rättsvetenskap. Den principiella inriktningen utesluter sålunda inte att Kellers och Siehrs framställning i åtskilliga frågor lämnar handfasta konkreta rekommendationer av allmän portée.
    De sista etthundrafemtio sidorna ägnas den internationella processrätten. Det ligger i ämnets natur att framställningens generella och internationella intresse på detta högtekniska gebiet inte kan bli fullt detsamma som i fråga om privaträttens regler. Schweizisk rätt träder mer påtagligt i förgrunden.
    Verket avslutas med ett — särskilt för tyska förhållanden — omfattande register över källor av olika slag och med ett fylligt sakregister. Förkortningar och litteratur figurerar i början av bandet. Det är beklagligt att Kellers och Siehrs bok färdigställdes innan 1985 års mycket omfattande ändringar i förbundsrepubliken Tysklands internationella privaträtt genomförts. Författarna har emellertid i stor omfattning beaktat det 1983 avgivna tyska regeringsförslaget, varför nackdelarna i någon mån parerats. Sammanfattningsvis har den nya "Niederer" blivit en mycket användbar bok, med naturlig accent på det tyskspråkiga Europas internationella privaträtt.
 

Stig Strömholm