Det trettioförsta nordiska juristmötet äger rum i Helsingfors den 19 — 21 augusti 1987.

 

Mötet öppnas förmiddagen onsdagen den 19 augusti. I samband därmed hålls ett föredrag över ämnet Internationella normer i nordisk privaträtt. Därefter hålls under onsdagen och torsdagen sektionsmöten i följande ämnen: Tolkning av samnordisk lagstiftning, Tilläggsersättning på grund av oförutsedd skadeutveckling, God åklagarsed, Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna, Privaträttslig ogiltighet och beskattning,Skydd för allmänheten vid emission, take-over bids och annan handel med aktier, Säljarens ansvar för indirekta skador vid köp av lös egendom, Förening och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden, Människorättskonventionernas betydelse i lagstiftning och praxis, Domstols prövning av skiljedom, Den högsta instansens uppgifter, främst inom prejudikatbildningen, Farliga epidemier som rättsligt problem, Den internationella privaträtten på familjerättens område, Konkurrensbegränsningar — lagstiftningens mål, medel och verkningar samt Offentliga tjänstemäns straffansvar. Torsdagen den 20 augusti hålls gruppdiskussioner i följande ämnen: Återfallsprognos och straffbestämning, Ansvar för rådgivning i skattefrågor och Regelförenkling som juridisk arbetsuppgift. Fredagen den 21 augusti hålls ett plenarmöte i ämnet Juristen och grundlagen.
    Närmare information ges i inbjudan till juristmötet. Denna och anmälningsblankett sänds ut till medlemmar. Övriga kan erhålla anmälningshandlingar från kanslisten Brita Dydrick, Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-763 47 40. Avgiften för deltagande är 900 finska mark. Anmälningstiden går ut den 31 mars 1987.
    Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena har erhållit medel för att utdela ett antal stipendier till yngre jurister som bidrag till deras kostnader för deltagandet i juristmötet. Beträffande yngre jurister som är anställda inom domstolsväsendet (fiskaler och notarier) och doktorander sker utdelningen av stipendierna i särskild ordning via respektive överrätt och institution. Övriga yngre jurister skall ge in sina stipendieansökningar till den svenska lokalstyrelsen. Närmare information om stipendierna erhålls med anmälningshandlingarna.
    Upplysningar i övrigt om mötet kan erhållas från den svenska styrelsens sekreterare hovrättsfiskalen Stefan Strömberg, Svea hovrätt, Box 2290, 103 17 Stockholm, tel. 08-23 68 00.

 

    Justitiekansler i Finland. — Justitiekansler Ka Valter Korte avgick med pension 1.8.1986. Till hans efterträdare utnämnde republikens president 13.6.1986 riksdagens justitieombudsman, jur. dr Jorma Sakari Aalto fr. o. m. 1.8.1986.

 

72 Notiser    Justitiekanlser Aalto är född 1935. Han avlade jur. kand. ex. 1958, jur. lic.ex. 1959 och beviljades vice häradshövdings titel 1961. Han disputerade 1966 för jur. doktorsgraden på en avhandling om straffprocesslagens tillämpningsområde. Efter att ha innehaft olika akademiska befattningar utnämndes han till justitiekanslersadjoint 1971 och utsågs till riksdagens justitieombudsman 1974. Han utnämndes till professor i processrätt vid Helsingfors universitet 1975. Förutom sin doktorsavhandling har han publicerat två processrättsliga verk och artiklar på process- och straffrättens område
 

P. L-m