Riksdagens justitieombudsman i Finland. — Sedan JO Jorma S. Aalto utnämnts till justitiekansler utsåg riksdagen 26.9.1986 justitierådet, jur. dr Olavi Ensio Heinonen till justitieombudsman för perioden 1.10.1986 —31.12.1989.
    Justitieombudsmannen Heinonen är född 1938. Han avlade jur. kand. ex.1960, jur. lic. ex. 1961 och beviljades vice häradshövdings titel 1964. Han disputerade 1967 för jur.-doktorsgraden på en avhandling om gäldenärens konkursbrott. Efter att ha innehaft olika akademiska befattningar — bitr. professor 1969 — utnämndes han till lagstiftningsråd vid justitieministeriet 1.1.1970 och till ledamot av högsta domstolen 1.12.1970. Han var ordförande för Fängelsedomstolen 1975—1984. Han har anlitats som ordförande och medlem i många offentliga utredningar och är en förgrundsgestalt inom finsk kriminalpolitik. Förutom sin doktorsavhandling har han publicerat flera böcker och ett stort antal artiklar på straff- och straffprocessrättens område.
 

P. L-m

 

Högsta domstolen i Finland. — Republikens president utnämnde 26.9.1986 hovrättsrådet Erkki Kustaa Rintala till ledamot av högsta domstolen fr. o. m. 1.11.1986.
    Justitierådet Rintala är född 1935. Han avlade jur. kand. ex. 1960 och beviljades vicehäradshövdings titel 1962. Han inledde sin domstolskarriär vid Vasa hovrätt 1962 och utnämndes till hovrättsråd där 1973. Han var eo. justitieråd 1977. Han har anlitats som medlem i offentliga utredningar och innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag.
 

P. L-m

 

Justitieministeriet i Finland. - Republikens president utnämnde 28.11.1986 lagstiftningsdirektören Leif Jörgen Arvidson Sevón till chef för justitieministeriets lagberedningsavdelning för en femårsperiod fr. o.m. 1.12.1986.
    Avdelningschefen Sevön är född 1941. Han avlade jur. kand. ex. 1965, jur. lic. ex. 1969 och beviljades vice häradshövdingens titel 1971. Efter att ha innehaft olika befattningar vid juridiska fakulteten i Helsingfors utnämndes han till lagstiftningsråd vid justitieministeriet 1974. Han utnämndes 1979 till justitierådman vid Helsingfors rådstuvurätt och samma år till lagstiftningsdirektör (bitr. avdelningschef) vid justitieministeriet. Han har ofta anlitats som ordförande eller medlem i offentliga utredningar och i internationellt lagsamarbete. Han har publicerat flera böcker och ett stort antal artiklar på transport- och handelsrättens område.
 

P. L-m