Ny professor — Regeringen har utnämnt ambassadrådet, docent Claes Sandgren, att vara professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet.
    Professor Sandgren är född 1945. Han avlade jur.kand.-examen i Uppsala 1967 och disputerade för juris doktorsgraden i Stockholm 1974. Han har innehaft docenttjänst vid Stockholms universitet. Sandgren inträdde 1972 i utrikesförvaltningen. Han har tjänstgjort i utrikesdepartementet och vid ambassaderna i Bonn och Havanna samt senast som Sveriges chargé d'affaires i Montevideo.
    Sandgren har av trycket utgett bl. a. avhandlingen Patentlicenser 1974, Sveriges bistånd till Cuba 1979, Statens stöd till forskning och utveckling 1981 och (tills. med andra) Immaterialrätt 2 uppl. 1987. Han har vidare låtit publicera ett flertal uppsatser i civilrättsliga ämnen.

 

Ny president i kammarrätten i Jönköping. Regeringen har utnämnt kammarrättslagmannen Jan Francke till president i kammarrätten i Jönköping.
    Jan Francke är född i Halmstad 1933. Efter jur. kand.examen i Lund 1960 och tingstjänstgöring 1960—63 blev han fiskal i kammarrätten i Stockholm 1964, kammarrättsassessor 1972 och kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg 1976. Han var sakkunnig i finansdepartementet 1966—79 och departementsråd i budgetdepartementet 1979—83. Sedan 1983 är han kammarrättslagman i kammarrätten i Stockholm.
    Jan Francke har haft flera kommittéuppdrag på skatteområdet och är för närvarande utredningsman angående stämpelskatter (stämpelskatteutredningen) .
    Jan Francke har också haft internationella uppdrag. Han var ordförande 1984 — 86 i Europarådets skatteexpertkommitté och är sedan 1981 ordförande i OECD:s arbetsgrupp mot skatteflykt och skatteundandragande.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    22 okt. 1987 förordnat rättschefen i arbetsmarknadsdep:t, ass. i Svea hovr. Sten Heckscher att vara statssekr. i justitiedep:t.
    Dep. chefen har
    25 sept. 1987 förordnat hovr. fisk. Carina Gunnarsson att vara sekr. i 1987 års domarutredning,
    2 okt. 1987 förordnat föredrag. hos riksdagens ombudsmän, ass. i Svea hovr. Nils Rekke att som rättsakk. biträda i dep:t,
    20 okt. 1987 förordnat informationssekr. i arbetsmarknadsdep:t Ingrid Iremark att som informationssekr. biträda i justitiedep:t samt
    5 nov. 1987 i SÄPO-kommittén förordnat, till ordf ambassadören Carl Lidbom, till ledamöter riksdagsledamöterna Lennart Andersson, Olle Aulin, Lars-Erik Lövdén och Anita Persson, pol. mag. Göran Johansson och doc. Ola Nyquist samt till sekr. hovr. ass. Claes Kring samt
    9 nov. och 13 nov. 1987 till experter i nämnda kommitté förordnat utnämnderikspolischefen Nils E. Ahmansson, generallöjtn. Torsten Engberg, expeditionschefen/rättschefen Rolf Holmquist och just. rådet Staffan Vängby.

 

    Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    22 okt. 1987 förordnat dep. sekr. i arbetsmarknadsdep:t Anders Wenström att vara t.f.dep. råd i dep:t.