Notiser 73Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 16 mars 1987. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1986 109 439:50. Tillgångarna uppgick vid 1986 års utgång till 899 955:19. Av detta belopp var 700 304:97 placerade i aktier, 183 126:11 på notariatkonto och 16 524:11 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 617 776:40 på grundfonden, 183 678:79 på dispositionsfonden, varjämte 98 500:— utgör beviljade anslag.
    Fonden har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap. Möjliget finns för juris studerande att erhålla bidrag från fonden för resa till annat nordiskt land i samband med tillämpade studier.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 11127 Stockholm.
 

JA

 

Nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt kanslichefen i riksdagens lagutskott, hovrättsrådet i Svea hovrätt Lars Å. Beckman att fr. o.m. 1 oktober 1986 vara justitieråd.
    Lars Beckman är född 1931. Efter jur.kand.-examen 1959 fullgjorde han 1959—61 tingstjänstgöring i Linköpings domsaga. Han började 1962 tjänstgöra i Svea hovrätt där han förordnades till fiskal 1963 och till assessor 1969. Han utnämndes 1982 till hovrättsråd i hovrätten.— Lars Beckman var under åren 1970— 72 föredragande iriksdagens lagutskott och är sedan sistnämnda år kanslichef i lagutskottet.
    Lars Beckman var under åren 1978—81 vice auditör hos överbefälhavaren, chefen för armén m. fl. myndigheter och är sedan 1982 auditör hos samma myndigheter. Han är sedan 1975 ersättare för ordföranden i övervakningsnämnden i Sundbyberg.

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har till regeringsråd utnämnt ordföraden i riksskatteverkets nämnd för rättsärenden, kamarrättslagmannen i kammarrätten i Stockholm Anders Swartling.
    Anders Swartling är född 1935 i Stockholm. Han blev med.kand. 1957 och jur.kand. 1962. Efter tingstjänstgöring 1962—63 vid Sollentuna och Färentuna domsaga var han under åren 1964 — 66 anställd som biträdande jurist vid advokatbyrå. Han började därefter vid kammarrätten i Stocholm där han blev fiskal 1967 och assessor 1970. Han förordnades 1972 till regeringsrättssekreterare. 1976 förordnades han till departementsråd i dåvarande budgetdepartementet. Anders Swartling utnämndes 1982 till kammarrättslagman i kammarrätten i Stockholm och är sedan 1984 ordförande i riksskatteverkets nämnd för rättsärenden.
    Anders Swartling har haft flera offentliga uppdrag. Under åren 1968—70 var han sakkunig i finansdepartementet och 1972 — 76 sekreterare i 1972 års skatteutredning. Han var 1979—83 ordförande i kapitalvinstkommittén. Han har vidare varit expert i EKO-kommissionen och sakkunnig i kommittén för reavinstuppskov.