Det 31:a nordiska juristmötet
Det 31:a nordiska juristmötet ägde rum i Helsingfors 19—21 augusti 1987. Sammanlagt mer än 1 500 deltagare och ledsagare från de fem nordiska länderna deltog i mötet som hölls i Finlandia-huset.
    Dagen före mötets öppnande sammanträdde den gemensamma nordiska styrelsen. Vid sammanträdet redovisade advokaten Bengt Westerling förvaltningen under åren 1984—86 av Gunnar Swensons fond för De Nordiska Juristmötena.
    I närvaro av republikens president Mauno Koivisto öppnades mötet den 19 augusti. Den finska lokalstyrelsens ordförande, presidenten i Högsta domstolen Curt Olsson hälsade deltagarna och ledsagarna välkomna. Hälsningstalet besvarades av den norska lokalstyrelsens ordförande, professor Carsten Smith, och på förslag av denne valdes presidenten Olsson till ordförande förmötet.
    Till vice ordförande utsågs ordförandena i de övriga lokalstyrelserna, landsretssagfører Kristian Mogensen, Danmark, fhv haestaréttardömari Armann Snaevarr, Island, professor Carsten Smith, Norge och professor Stig Strömholm, Sverige. Till sekreterare valdes underdirektør Nils Black (D), advokat Markus Troberg (F), haestaréttarlögmadur Benedikt Blöndal (I), høyesterettsadvokat Finn Arnesen (N) och hovrättsassessor Stefan Strömberg (S). Som generalsekreterare tjänstgjorde lagstiftningsrådet Gustav Bygglin (F).

 

3 Se sid. 441 i den av Home office utgivna rapport som omnämns i fotnot 1 ovan.

 

Stefan Strömberg 163    Vid juristmötet i Stockholm år 1981 utdelades för första gången det nyinstiftade nordiska juristpriset — Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser. Priset, som utdelas av Institutet för rättsvetenskaplig forskning, tilldelades denna gång professor Bernhard Gomard, Danmark, som fick mottaga prisdiplomet ur president Koivistos hand.
    Öppningsmötet avslutades med ett föredrag av chefen för det finska justitieministeriets lagberedningsavdelning, LeifSevön, över ämnet "Internationella normer i nordisk privaträtt".
    Under onsdagens eftermiddag och torsdagen hölls därefter följande sektionsmöten och gruppdiskussioner.

 

Sektionsmöten
1. Tolkning av samnordisk lagstiftning. Avdelningschef Leif Sevón (F), referent, højesteretsdommer Jørgen Gersing (D) och regeringsrådet Lars Tottie (S), korreferenter, samt professor Berndt Godenhielm (F), debattledare.

 

2. Tilläggsersättning på grund av oförutsedd skadeutveckling. Dr. jur. Bovon Eyben (D), referent, høyesterettsadvokat Jan Dahl (N), korreferent,och landsdommer Ulla Rubinstein (D), debattledare.

 

3. God åklagarsed. Professor Johs. Andenaes (N), referent, advokat OlleVangstad (S), korreferent, och lagmann Agnes Nygaard Haug (N), debattledare.

 

4. Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna.Verställande direktör Matti Mäenpää (F), referent, advokat Sveinung 0. Flaaten (N), korreferent, och hovrättspresident Kaarlo L. Ståhlberg (F), debattledare.

 

5. Privaträttslig ogiltighet och beskattning. Docent Sture Bergström (S),referent, lagstiftningsdirektör Olof Olsson (F), korreferent, och advokat Claes Peyron (S), debattledare.

 

6. Skydd för allmänheten vid emission, take-over bids och handel medaktier. Advokat Oluf Engell (D), referent, dr. jur. Lucy Smith (N), korreferent, och højesteretsdommer Jørgen Gersing (D), debattledare.

 

7. Säljarens ansvar för indirekta skador vid köp av lös egendom. Jur. dr Eero Routamo (F), referent, professor Torgny Håstad (S), korreferent, och justitierådet Göran Portin (F), debattledare.

 

8. Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden. Professor Carl Hemström (S), referent, universitetslektor Per Jacobsen (D), korreferent, och förbundsjurist Kerstin Gustafsson (S), debattledare.

 

9. Människorättskonventionernas betydelse i lagstiftning och praxis. Haestaréttardómari Thor Vilhjalmsson (I), referent, dr. jur. Niels Eilschou Holm (D) och ombudsmannen mot etnisk diskriminering Peter Nobel (S), korreferenter, samt haestaréttardömari Ārmann Snaevarr (I), debattledare.

 

164 Stefan Strömberg10. Domstols prövning av skiljedom. Professor Lars Heuman (S), referent,häradshövding Gustaf Möller (F), korreferent, och hovrättpresident Birgitta Blom (S), debattledare.

 

11. Den högsta instansens uppgifter, främst inom prejudikatbildningen. Justitierådet Johan Lind (S), referent, forseti haestaréttar Magnus Thoroddsen(I), korreferent, och kammarrättspresident Carl Axel Petri (S), debattledare.

 

12. Farliga epidemier som rättsligt problem. Professor Asbjørn Kjønstad (N),referent, kanslichef Susanne Billum Stegard (S), korreferent, och advokat Ingse Stabel (N), debattledare.

 

13. Den internationella privaträtten på familjerättens område. Dr. jur. Helge Johan Thue (N), referent, lagstiftningsdirektör Kaarina Buure-Hägglund(F), korreferent, och høyesterettsdommer Vera Holmøy (N), debattledare.

 

14. Konkurrensbegränsningar — lagstiftningens mål, medel och verkningar. Professor Bernhard Gomard (D), referent, näringsfrihetsombudsmannen Gunnar Hermansson (S), korreferent, och advokat Niels Fisch-Thomsen (D), debattledare.

 

15. Offentliga tjänstemäns straffansvar. Polisrådet Klaus Helminen (F), referent, advokat Elsebeth Rasmussen (D), korreferent, och överdirektör K.J.Lång (F), debattledare.

 

Gruppdiskussioner
1. Återfallsprognos och straffbestämning. Arrangerad av justitierådet Bo Svensson, hovrättslagman Erland Aspelin och rådman Axel Lundqvist (S). Referatet var författat av de två sistnämnda.

 

2. Ansvar för rådgivning i skattefrågor. Arrangerad av professor Anders Vinding Kruse och advokat Jesper Lett (D). Dessa hade författat referatet.

 

3. Regelförenkling som juridisk arbetsuppgift. Arrangerad av avdelingsdirektør Kirsti Coward och dr. jur. Hans Petter Graver (N). Dessa hade författatreferatet.

 

På mötets tredje dag hölls det avslutande plenarmötet för deltagare och ledsagare. Vid mötet behandlades ämnet "Juristen och grundlagen". Det skriftliga diskussionsunderlaget hade utarbetats av professor Mikael Hidén (F). Denne inledde och följdes av høyesterettsadvokat Johan Hjort (N), landsdommer Peer Lorenzen (D), regeringsrådet Gustaf Petrén (S) och professor Gunnar G. Schram (I) som ombetts förbereda inlägg. Därefter följde inlägg från åhörarna. Diskussionen leddes av juristmötets ordförande, presidenten Olsson.
    Efter paneldebattens slut framförde haestaréttardömari Ármann Snaevarr(I) mötesdeltagarnas tack och inbjöd på den isländska lokalstyrelsens vägnar till det 32:a nordiska juristmötet i Reykjavik år 1990.

 

Det 31:a nordiska juristmötet 165    Den sällskapliga delen av mötesprogrammet utgjordes första kvällen av en av Helsingfors stad anordnad mottagning i Helsingfors stadshus, andra kvällen av inbjudningar till finska juristhem för vissa av mötesdeltagarna och ledsagarna och en middag med dans för övriga samt sista kvällen av en bankett med dans i restaurang Dipoli, Otnäs. Under de dagar som juristmötetpågick hade ledsagarna tillgång till ett omfattande, särskilt program.
    Vid juristmötet valdes nationsvis lokalstyrelser för tiden fram till nästa juristmöte. Till ledamöter i den svenska lokalstyrelsen utsågs advokaten Sven Harald Bauer (omval), hovrättspresidenten Birgitta Blom (omval), bankdirektören Bertil Bylund (omval), rättschefen Sten Heckscher (omval), justitierådet Anders Knutsson (omval), professor Madeleine Löfmarck (nyval), kammarrättspresidenten Henry Montgomery (omval), ordföranden i arbetsdomstolen Ove Sköllerholm (omval), prorektor, professor Stig Strömholm, ordförande (omval), och advokaten Bengt Westerling (omval). Professor Ulla Jacobsson hade undanbett sig återval.
    Det skriftliga diskussionsunderlaget för mötesförhandlingarna hade tryckts och före mötet sänts ut till mötesdeltagarna. Förhandlingarna vid mötet togs upp på band och fullständiga referat kommer att ges ut i tryck och tillställas samtliga medlemmar. De medlemmar som inte hade tillfälle att deltaga i mötet kommer då också att fa det skriftliga diskussionsunderlaget. Svenska jurister kan vinna medlemskap genom att sätta in medlemsavgiften 280 kr på postgirokontot 50 40 20 — 9, vilket tillhör den Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, adress Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm.
Stefan Strömberg