Ingrid Hilding
Regeringsrådet Ingrid Hilding avled den 16 mars 1988. Hon var en av de kvinnor som bröt den manliga dominansen i karriären till de högsta posterna inom domstolsväsendet.
    Ingrid Hilding föddes i Eskilstuna 1924 och var dotter till folkskoleinspektören och riksdagsmannen Gustaf Fahlander och hans maka, född Ekman. Sin juristbana började hon med notarietjänstgöring i Stockholms rådhusrätt och inträdde sedan i Svea hovrätt där hon blev assessor 1959. Redan samma år började hon anlitas för lagstiftningsuppgifter inom socialdepartementets rättsavdelning, där hon blev byråchef för lagärenden 1963. Till de större lagverk på sociallagstiftningens område som i hög grad bär hennes signum hör 1966 års lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, den s. k. LSPV. Ställningen som chefstjänsteman i regeringskansliet nådde hon som en av de första kvinnorna när hon 1967 blev t. f. expeditionschef i socialdepartementet och 1971 rättschef i inrikesdepartementet. Som den första kvinnliga ledamoten tog Ingrid Hilding plats i regeringsrätten 1972 och hennes bana kröntes med utnämningen till ordförande på avdelning i domstolen år 1987. Ingrid Hilding hade också andra offentliga uppdrag, bl. a. som ledamot av förlikningskommission i arbetstvist och som ordförande i nämnden för styrelserepresentationsfrågor sedan 1973 och resegarantinämnden sedan 1981.
    Ingrid Hildings karriär vilade på en solid grund av intellektuell kapacitet, gedigna kunskaper på många fält och karaktärsegenskaper som integritet, flit och plikttrogenhet. Till hennes förtjänster som jurist kom humor och mänskligt engagemang både för arbetskamrater och andra i den egna omgivningen och i ett vidare, globalt perspektiv. Ingrid Hilding hörde inte till dem som hade sin mening färdig en gång för alla och som gjorde alla bedömningar frångivna utgångspunkter. Hon hade ett öppet sinne för nya omständigheter och var alltid beredd att lyssna till andra och att ompröva sina ställningstaganden. På det sättet kunde hon lämna mycket värdefulla bidrag till arbetet i en kollegial domstol. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig i regeringsrätten, både som kollega och som vän.
Bengt Hamdahl

 

Kalmar Stiftelsen
Stiftelsen har bildats av advokatsamfunden i de fem nordiska länderna. Dess namn minner om de nära förbindelserna mellan de nordiska länderna knutna till Kalmarunionen.
    Stiftelsen har till ändamål att i de nordiska länderna verka för större kännedom om de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen skall huvudsakligen inom detta ämnesområde

 

Notiser 397verka för vidareutbildning av unga jurister och därvid anordna tävlingar mellan lag från de nordiska länderna.
    Unga jurister bibringas ökad kunskap om gällande konventioner om de mänskliga rättigheterna och den nordiska gemenskapen stärkes.

 

Styrelse
Stiftelsens styrelse utgöres av två ledamöter från varje land:
    från Danmark kabinetssekretær, dr. jur. Niels Eilschou Holm och højesteretsdommer Niels Pontoppidan,
    från Finland professorn Bengt Broms och advokaten Christian Reims,
    från Island haestarettardomari Thor Vilhjalmsson och chefsjuristen Gunnar Helgason,
    från Norge høyesterettsdommer Trond Dolva och høyesterettsadvokaten ArneMeltvedt,
    från Sverige justitierådet Hans-Gunnar Solerud och advokaten Sten G. Carlston.
    Till ordförande har utsetts dr Eilschou Holm och till vice ordförande advokatCarlston.
    Till verkställande ledamot för stiftelsen har utsetts professor Jacob W. Sundberg, Stockholm, som leder tävlingsverksamheten.

 

Revisor
Till revisor har utsetts Hagström & Sillén AB, auktoriserat revisionsbolag, med aukt.revisor Carl-Axel Kullman, Kalmar, såsom ansvarig revisor.

 

Tävlingar
Mellan lag av unga jurister från de nordiska länderna har hittills tävlingar hållits i Stockholm varje år sedan 1984 efter förebild av den amerikanska Moot Court Competition, ett permanent inslag i den amerikanska juristutbildningen. I fortsättningen skall tävlingarna cirkulera mellan länderna med början i Oslo 1988. I tävlingarna deltager unga jurister i advokatlag med aktiva advokater som handledare. Domarpanelen är sammansatt av domare från Europadomstolen i Strasbourg och från domstolar i de nordiska länderna.