JÜRGEN BASEDOWN. Der Transportvertrag. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen 1987. 602 s. (Max Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht50.)

 

Detta är en habilitationsskrift som förskaffat sin upphovsman en lärostol vid Augsburgs universitet. Det är den första tyska monografi som granskar avtal om transport av gods (alltså godscentrerade transportavtal) som en särskild och sammanhållen avtalstyp. Författaren bygger på en ingående kännedom om bl. a. skandinavisk sjörättsdiskussion och läser våra språk obehindrat. Temat är koncentrerat till de stora linjerna, det teoretiska greppet för lagstiftare, rättsvetenskapsmän och domare samt avtalstypens vidare utveckling. Boken avslutas med tolv teser, framgående som ett resultat av undersökningen.
    Det rör sig här om en verkligt betydande prestation, som har anspråk på

 

540 Rolf Nygrenuppmärksamhet från nordisk sida. Strävan efter harmonisering av reglerna om ansvar i de olika transportmedelsgrenarna blir ett självklart önskemål, när man ser de olika detaljjämförelser som här presenteras, även i form av en radtabeller som framhäver likheter och inte minst olikheter på ett skoningslöst sätt. Författaren rör sig med stor säkerhet och behärskning med det omfattande materialet.
    Rekommendationerna motiverar i stor utsträckning de uppfattningar som sedan länge görs gällande i skandinavisk rätt. En skandinavisk läsare känner därför igen sig och kan mestadels nicka instämmande. Förhoppningsvis bidrar boken till ökad förståelse för skandinavisk rättsuppfattning i andra kretsar genom att teckna en rättspolitisk helhetsbild på ett världsspråk. För det har vi skandinaver bara att vara tacksamma.
Kurt Grönfors