Tredje svensk-tyska juristdagarna (om de första och andra colloquierna i detta samarbete, se SvJT 1985, s 422) ägde rum i Heidelberg den 13—16 september 1988 i universitetets i samband med 600-årsjubileet 1986 inrättade konferenscentrum, Wissenschaftsforum. Som inbjudare stod det tyska Gesellschaft für Rechtsvergleichung; på svensk sida svarade Svenska samfundet för jämförande rättsforskning för deltagandet. Tema för överläggningarna var "Entwicklungen im Recht der Familie und der ausserehelichen Lebensgemeinschaften". Till grund för diskussionen låg omfattande svenska och tyska rapporter — med ett undantag avfattade på tyska — över ämnena "Dierechtliche Behandlung nichtehelicher Lebensgemeinschaften" (svensk referent byråchefen Göran Håkansson), "Die vermögensrechtlichen Wirkungender Ehe" (svensk rapportör professor Anders Agell) och "Das Eherecht iminternationalen Privatrecht" (den svenska rapporten var författad av professor Michael Bogdan, Lund). Härutöver förelåg en tysk redogörelse för desenaste familjerättsliga lagändringarnas socialrättsliga verkningar. Trots likartade utvecklingstendenser består avsevärda skillnader mellan Förbundsrepubliken Tysklands och Sveriges familjerättsliga regelsystem, och den jämförande och värderande debatten vid colloquiet var också mycket livlig.
    Svenska samfundets för jämförande rättsforskning sekreterare är professor Carl Hemström, Övre Slottsg. 14 A, 752 35 Uppsala; i Sydsverige företrädsföreningen av professor Michael Bogdan, Juridicum, Box 1165, 221 05 Lund. Medlemskap kan vinnas genom anmälan till någon av dessa.
S S

 

Nordiskt kriminalistmöte
    År 1989 är det Svenska kriminalistföreningens tur att vara värd för det nordiska kriminalistmötet, det tionde i ordningen. Evenemanget äger rum den 12—14 juni i Stockholm i riksdagshuset.
    De diskussionsämnen som kommer att behandlas är

 

Plenarämnen
Fängelsets plats i den moderna kriminalpolitiken — står fängelsestraffet inför en renässans?
Referenter: Överdirektör K. J. Lång, Finland, Afdelingschef Thorsteinn A.
Jönsson, Island, Justitierådet Bo Svensson, Sverige
De mänskliga rättigheternas betydelse för straffprocessen och straffverkställigheten.
Referenter: Førsteamanuensis Jan Helgesen, Norge, Professor Lars Nordskov Nielsen, Danmark

 

Sektionsämnen
Straffrättsliga reaktioner för psykiskt störda lagöverträdare
    Referent: Landsdommer Holger Kallehauge, Danmark
    Korreferent: Professor Raimo Lahti, Finland

 

586Brott mot yttre miljön
    Referent: Riksadvokat Georg Fr. Rieber-Mohn, Norge
    Korreferent: Lektor Ellen Margerethe Basse, Danmark
Behandlingen av anhållna och häktade — ändamål, innehåll och verkningar
    Referent: Polisrådet Klaus Helminen, Finland
    Korreferent: Ass. riksadvokat Tor Aksel Busch, Norge
En effektivisering av straffprocessen i enklare brottmål. Jourdomstolar —åklagare och polis som domare — försvarets ställning
    Referent: Justitierådet Inger Nyström, Sverige
    Korreferent: Professor Jónatan Thormundson, Island
Kriminalvård eller socialvård för unga lagöverträdare — reaktionsmöjligheteroch rättssäkerhetsgarantier
    Referent: Overlege Helge Waal, Norge
    Korreferent: Departementsrådet Christina Kärvinge, Sverige
Kriminologi och kriminalpolitik
    Referent: Docent Leif G. W. Persson, Sverige
    Korreferent: Professor Knud Waaben, Danmark

 

    Mötet avslutas med en festbankett på Operaterassen.
    Deltagaravgiften blir 900 kr, 300 kr för ledsagare och 200 kr för studerande.Anmälningstiden utgår den 31 mars 1989. Anmälningsblanketter kan rekvireras från föreningens sekreterare Nils Rekke, Justitiedepartementet, 103 33Stockholm, tel 08/76346 25.