Institutet för rättsvetenskaplig forskning grundades år 1947 genom en donation av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Initiativtagare var f. d. justitierådet Johannes Hellner (se SvJT 1947, s. 309). Institutet skall enligt sina stadgar särskilt verka för en sådan vetenskaplig bearbetning av gällande svensk rätt, som kan vara till gagn för domstolarna, det praktiska rättslivetoch juristutbildningen. Den första styrelsen bestod av riksmarskalken Birger Ekeberg, ordf., utrikesministern Osten Undén, justitierådet, sedermera riksmarskalken Nils von Steyern samt professorn Per Olof Ekelöf. Under institutets tidigare arbetsår lämnades regelbundna rapporter om dess verksamhet i SvJT (se årg. 1947, s. 638; 1948, s. 80; 1949, s. 152; 1950, s. 231; 1951, s. 236;1952, s. 319; 1954, s. 167). I SvJT 1965, s. 71 meddelades, att den dåvarandeordföranden, riksmarskalken von Steyern samt presidenten Guldberg lämnat styrelsen med utgången av år 1964; ordförandeskapet övertogs då avjustitierådet Nils Regner; styrelsen bestod av denne, professorerna Ekelöf och Hellner, bankdirektören Hans Munck af Rosenschiöld samt dåvarande justitiekanslern Sten Rudholm. Efter Regners avgång kom ordförandeskapet att ombesörjas av Rudholm, medan Ekelöf ersattes av professorn Stig Strömholm och Munck av bankdirektören Bertil Bylund. Som ledamot tillkom hovrättspresidenten Björn Kjellin, senare ersatt av hovrättspresidenten Tore Landahl. År 1987 lämnade Hellner styrelsen och ersattes av professorn Gustaf Lindencrona.
    Institutets verksamhet har främst bestått i att stödja författandet — undantagsvis också utgivningen — av rättsvetenskaplig litteratur, främst med den inriktning som framgår av de ovan refererade stadgebestämmelserna. Över etthundratrettio volymer har under de gångna drygt fyrtio åren tillkommit med stöd av institutet.
    År 1981 utdelades för första gången vid det tjugunionde nordiska juristmötet i Stockholm det av institutet instiftade nordiska juristpriset Knut och Alice Wallenbergs pris för rättsvetenskaplig forskning (se SvJT 1981, s. 733). Priset har sedermera utdelats vid juristmötena i Oslo 1984 och Helsingfors 1987.
    Vid sammanträde med institutets styrelse den 8 december 1988 meddeladeordföranden, förutvarande riksmarskalken Sten Rudholm, att han av åldersskäl önskade lämna uppdraget. Till ny ordförande utsågs professor Stig Strömholm och till ny ledamot av styrelsen — vars övriga ledamöter är hovrättspresidenten Tore Landahl, bankdirektören Bertil Bylund och professorn Gustaf Lindencrona — invaldes hovrättspresidenten Birgitta Blom.
SS