Notiser 667Ny rigsadvokat och nya høyesteretsdomare i Danmark
Rigsadvokaten Per Lindegaard, der har været rigsadvokat siden 1973, er fratrådt på grund af alder. Som ny rigsadvokat er udnævnt afdelingschef i justitsministeriet Asbjørn Jensen.

 

Højesteretsdommer Jørgen Gersing er afgået ved døden. Jørgen Gersing, dervar født i 1927, havde tidligere været afdelingschef i justitsministeriet og departementschef i statsministeriet. Siden 1982 havde han tillige været dommer i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteretsdommerne Erik Bjerregård og Poul Høeg er fratrådt på grund af alder. Som nye dommere i højesteret er udnævnt departementschef i forsvarsministeriet Jacques Hermann,vicepræsident i sø- og handelsretten Marie-Louise Andreasen og dommer i vestrelandsret Hugo Wendler Pedersen.

 

Ett svenskt ungerskt juristmöte ägde rum i Budapest den 8—12 oktober 1988. Värd var den ungerska vetenskapsakademiens institut för stat och rätt. Avsikten med mötet var att inleda ett svenskt-ungerskt forskningssamarbete på rättsvetenskapens område. De ungerska och svenska deltagarna informerade varandra om respektive staters rättssystem. De svenska deltagarna fick även möjlighet att träffa Ungerns nyutnämnde justitieminister, Kålmån Kulcsár, professor i rättssociologi. Denne beskrev de genomförda eller planerade förändringarna av Ungerns rättssystem på de konstitutionella och ekonomiska områdena. Nästa möte skall äga rum i Sverige.
    Svensk motpart var Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, som representerades av Bo Öhngren. Den svenska delegationen bestod i övrigt av Torsten Bjerkén, Michael Bogdan, Anders Fogelklou, Carl Hemström och Lotta Westerhäll.
Anders Fogelklou

 

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet
Forskningsrådet är ett av de nordiska länderna bildat organ, vars uppgift är att främja nordiskt samarbete inom skatteforskningen, med inriktning särskilt på frågeställningar av gemensamt nordiskt intresse. Forskningsrådet verkar för sitt ändamål bl. a. genom att dela ut anslag till externa forskningsprojekt och genom att bedriva projekt i egen regi. Forskningsrådet har f. n. forskningsanslag lediga för ansökan.
    De externa forskningsprojekten kan vara skatterättsliga och/eller ekonomiska med anknytning till beskattningen. Anslag kan beviljas för alla typer av projekt inom de nämnda forskningssektorerna.
    Ett av rådets egna projekt är en komparativ undersökning av de nordiska länderna skattestruktur och skattesystem. Projektet är uppdelat i självständiga delområden. Hittills har ett delprojekt rörande inkomstbegreppets utveckling i de nordiska länderna och ett delprojekt om familjebeskattningen avslutats. Bland övriga delprojekt som rådet för närvarande behandlar eller avser att behandla inom ramen för detta större samnordiska arbete kan nämnas arvs- och gåvobeskattningen, förmögenhetsbeskattningen, företagsbeskattningen och taxeringsprocessen. I första hand kommer rådet att stödja projekt som faller inom ramen för detta samnordiska komparativa projekt. Forskare

 

668 Notisersom är intresserade härav kan dessutom påräkna handledning från rådets sida. Rådet ger också anslag till projekt som har en mer begränsad nordisk inriktning.
    Ansökan bör göras på särskild blankett, där uppgifter om forskningsarbetet, beräknade kostnader och tidsplan m. m. lämnas. Blanketter och anvisningar erhålls genom forskningsrådets sekreterare Kristina Ståhl, Hamnesplanaden 4 C, 753 23 Uppsala (tel 018-182063 eller 018-10 7193). Ansökan måste ha inkommit till sekreteraren senast den 22 mars 1989.
    Ytterligare upplysningar kan erhållas av forskningsrådets sekreterare samt i Sverige av f. d. generaldirektör Gösta Ekman, professor Gustaf Lindencrona och docent Jan Södersten. Den som önskar ytterligare upplysningar beträffande det komparativa samnordiska projektet kan i första hand ta kontakt med lektor Aage Michelsen (Danmark), professor Edward Andersson (Finland), professor Fredrik Zimmer (Norge) respektive Gustaf Lindencrona (Sverige) vilka utgör referensgrupp för detta projekt.