Sten Rudholm 70 år

 

Den 27 april 1988 fyllde förutvarande riksmarskalken, f. d. hovrättspresidenten Sten Rudholm sjuttio år. Notisen kan inte gärna ha förvånat uppmärksamma iakttagare av svenskt offentligt liv, särskilt av juristvärlden: under mer än trettio år har de vant sig vid att finna Sten Rudholm i centrala och allt mer makt påliggande värv inom rättsväsendet men också inom en bred verksamhetssfär som omfattat både kulturliv och näringsliv. Mer förvånande måste nyheten ha framstått för dem som grundat sin bedömning endast på iakttagelser av jubilarens uppsyn och uppträdande: hans befriande ungdomlighet, för att inte säga pojkaktighet i gång, skick och tal svär i hög grad mot den hävdvunna bilden av en åldrande dignitär.
    Födelsedagen passerade inte utan uppvaktning från många håll. Svensk Juristtidning har särskilda skäl att framföra sin hyllning. Sten Rudholm tillhör de trognaste och trägnaste arbetarna i tidskriftensdrygt sjuttioåriga historia. Redan 1951 blir den trettiotreårige hovrättsfiskalen Rudholm redaktionssekreterare i den då trettiofemåriga juristtidningen; han förblir i sysslan under tio år och rycker 1962 upp till redaktör. Med årgång 1968 står hovrättspresidenten Rudholm på tidskriftens titelsida som redaktionsordförande, ett uppdrag som han behåller till utgången av 1983. Under de trettiotvå åren är bokstäverna S.R. en ofta förekommande signatur i spalterna.
    För att hedra Sten Rudholm anordnade Svensk Juristtidning den 24 oktober 1988 i hans gamla hovrätts legendariska stora rum ett endagssymposium med fyra bidrag till en ämneskrets som särskilt intresserat och engagerat lagstiftaren Sten Rudholm: författningsrätt och straffrätt. Svensk Juristtidning vill framföra ett hjärtligt tack till symposierapporternas författare.
    Det är de fyra bidragen till detta symposium som utgör huvudartiklarna i föreliggande häfte av Svensk Juristtidning. Tidskriftens redaktion vill med detta häfte betyga Sten Rudholm sin djupa tacksamhet för trogen och högt skattad verksamhet och framföra varma välgångsönskningar för kommande år. Må hyllningshäftet bjuda Svensk Juristtidnings läsekrets god läsning i Sten Rudholms anda.
Stig Strömholm