Ledamöter i Högsta domstolen

 

Från Eberhard Quensel till Hans Danelius

 

Av justitierådet LARS K. BECKMAN

 

I Svensk Juristtidnings festskrift år 1941 för Birger Wedberg publicerade min far, Nils Beckman, en förteckning över Högsta domstolens ledamöter från riksdrotsen Wachtmeister till justitierådet Birger Wedberg (se SvJT 1941 s. 349—360). I denna förteckning, som avser tiden 1789—1913, har Wedberg, som utnämndes till justitieråd 1913, nummer 170. I festskrift till Hjalmar Karlgren år 1964 kompletterade Nils Beckman denna förteckning med uppgifter beträffande justitieråd från Eberhard Quensel, som utnämndes 1902 och har nummer 148, till Peter Westerlind, som utnämndes 1964 och har nummer 239 (se Teori och praxis, Norstedts 1964, s. 17 — 20).
    Jag har valt att börja även den nu aktuella förteckningen med Eberhard Quensel. Numreringen ansluter till 1941 års förteckning och avser alltså tiden från 1789. I Högsta domstolen förs en särskild förteckning över samtliga justitieråd. Startpunkten är 1809 då titeln justitieråd infördes. Nummer enligt denna förteckning anges här inom parentes.
    Här anges vidare födelse- och dödsår samt tjänstgöringstiden i Högsta domstolen. Jag har också försökt att belysa ledamöternas yrkesbakgrund vid utnämningen till justitieråd. Även för tiden därefter har vissa uppgifter tagits med. Inom parentes görs hänvisningar till de ställen i juristtidningen där biografiska uppgifter kan hämtas samt till några böcker av personhistoriskt intresse.
    Förteckningen kan ge intryck av att vara fullständig när det gäller justitierådsutnämningar sedan 1902. Emellertid saknas uppgifter om fyra utnämningar i början av 1900-talet som innebar att vederbörande återinträdde i domstolen (se nummer 137, 139, 144 och 145 i 1941 års förteckning).
    Professorerna i Högsta domstolen har behandlats av Nils Beckman i festskriften till Karlgren under rubriken Från Calonius till Karlgren (se Teori och praxis s. 5—20). Efter Karlgren finns det tre justitieråd med professorsbakgrund, nämligen Lars Welamson, Henrik Hessler och Bertil Bengtsson (nummer 252, 254 och 262; se även 268).

15—39-163 Svensk Juristtidning

 

198 Lars K. Beckman    Advokaterna i Högsta domstolen har behandlats av Olle Höglund (se SvJT 1987 s. 318324).
    Uppgifterna i förteckningen är aktuella per december 1988.

 

148 (104). Eberhard Quensel, f. 1855 (son av 92), rev. sekr., expeditionschef justitiedep., jr 1902 25, d. 1946 (SvJT 1946 s. 632 och 1959 s. 283; se även dottern Alice Quensel. Äldsta dotter, Wahlström & Widstrand 1958, och sonen Nils Quensel Minnesbilder, Norstedts 1973).
149 (105). Karl Silverstolpe, f. 1854, rev.sekr., expeditionschef justitiedep., jr 190221, d. 1921 (SvJT 1921 s. 116).
150 (106). Erik Marks von Würtemberg, f. 1861, friherre, ledamot lagbyrån, rev.sekr., häradshövding, jr 1903—05 och 0613, konsultativt statsråd 1905—06, utrikesminister, president i Svea hovrätt, ordf. lagberedningen, d. 1937 (SvJT 1931 s. 381 och 1937 s. 177 och 440).
151 (107). Edvard Petrén, f. 1863, rev. sekr., expeditionschef justitiedep., konsultativt statsråd, jr 1905 30, d. 1930 (SvJT 1930 s. 417 och 503).
152 (108). Ernst Trygger, f. 1857, professor i processrätt, jr 1905—07, statsminister, utrikesminister, universitetskansler, d. 1943 (SvJT 1937 s. 569 och 1943 s. 657).
153 (109). Carl Hederstierna, f. 1861, expeditionschef sjöförsvarsdep., jr 1905—06 och 15—16, konsultativt statsråd 1906—11, regeringsråd 1912—15, landshövding, överståthållare, utrikesminister, d. 1928 (SvJT 1929 s. 89).
154 (110). Emil Sundberg, f. 1863, expeditionschef ecklesiastikdep., häradshövding, jr 190633, d. 1952 (SvJT 1953 s. 141).
155 (111). Johannes Hellner, f. 1866, docent i civilrätt, ledamot lagbyrån, byråchef för lagärenden justitiedep., konsultativt statsråd, jr 1906—07, utrikesminister, d. 1947 (SvJT 1938 s. 5, 1946 s. 387, 1947 s. 313 och 1960 s. 468; Minnen och dagböcker, Norstedts 1960).
156 (112). Åke Thomasson, f. 1863, rev. sekr., ledamot lagbyrån och lagberedningen, jr 1907 och 09—29, ordf. arbetsavtalskommittén 1907, d. 1929 (SvJT 1930 s. 24).
157 (113). Axel Borgström, f. 1862, hovrättsråd, jr 190715 och 1732, ordf. tobakscentralkommissionen 1915, d. 1939 (SvJT 1939 s. 202).
158 (114). Sigfrid Skarstedt, f. 1867, jur. dr., rev. sekr., ledamot lagberedningen, jr 190837, d. 1953 (SvJT 1927 s. 74, 1946 s. 129 och 1953 s. 292).
159 (115). Otto Bergman, f. 1865, rev. sekr., expeditionschef ecklesiastikdep., jr 190832, d. 1932 (SvJT 1932 s. 411).
160 (116). Edvin Gullstrand, f. 1863, ledamot och sekreterare 1900 års strafflagskommitté, jr 1908—29, d. 1929 (SvJT 1930 s. 106).
161 (117). Anshelm Berglöf f. 1867, rev. sekr., jr 190823, president i Göta hovrätt, d. 1930 (SvJT 1930 s. 216).
162 (118). Louis Améen, f. 1862, rev.sekr., häradshövding, jr 1909—26, d. 1926 (SvJT 1926 s. 170).
163 (119). Gustaf Carlson, f. 1861, ledamot lagberedningen, jr 1909—31, d. 1936 (SvJT 1936 s. 321).
164 (120). Wilhelm Sjögren, f. 1866, professor i rättshistoria resp. civilrätt, jr 190918, ordf. lagberedningen, d. 1929 (SvJT 1929 s. 193).

 

Ledamöter i Högsta domstolen 199165 (121). Pehr von Seth, f. 1867, jur. dr., byråchef för lagärenden i justitiedep., expeditionschef jordbruksdep., jr 190937, d. 1940 (SvJT 1940 s. 663).
166 (122). Arvid Svedelius, f. 1867 (son av 114), expeditionschef justitiedep.,rev. sekr., jr 190935, d. 1935 (SvJT 1936 s. 76).
167 (123). Carl Christiansson, f. 1866, häradshövding, jr 191036, d. 1949 (SvJT 1949 s. 397).
168 (124). Vilhelm Dyberg, f. 1860, kammarråd, jr 191030, d. 1949 (SvJT 1950 s. 78).
169 (125). Bo Leijonhufvud, f. 1868, friherre, rev. sekr., lagstiftningsuppdrag i justitiedep., jr 191138, d. 1952 (SvJT 1952 s. 494).
170 (126). Birger Wedberg, f. 1870 (son av 117), byråchef för lagärenden i justitiedep., ledamot lagberedningen, jr 1913—39, en av de aderton i Svenska akademien, d. 1945 (SvJT 1922 s. 383, 1925 s. 200, 1940 s. 815, 1941 s. 1, 151 och 361, 1945 s. 833; Konungens Högsta Domstol 1789—1809, Norstedts 1922, och Konungens Högsta Domstol 1809—1844, Norstedts 1940).
171 (127). Tore Almén, f. 1871, jur. dr., ledamot lagberedningen, rev. sekr., jr 1915—18, d. 1919 (SvJT 1919 s. 65).
172 (128). Erik Molin, f. 1868, rådman, jr 191638, d. 1957 (SvJT 1957 s. 363).
173 (129). Axel Edelstam, f. 1873, hovrättsråd, rev.sekr., jr 1916—42, d. 1943 (SvJT 1943 s. 417).
174 (130). Steno Stenberg, f. 1870, ledamot lagberedningen, expeditionschef justitiedep., konsultativt statsråd, justitieminister, jr 1917—39, d. 1940 (SvJT 1940 s. 753).
175 (131). Gustaf Appelberg, f. 1871, byråchef för lagärenden i justitiedep., hovrättsråd, jr 191838, d. 1938 (SvJT 1938 s. 255).
176 (132). Albert Kôersner, f. 1872, advokat, professor i rättskunskap vid handelshögskolan i Stockholm, jr 191829, d. 1929 (SvJT 1929 s. 481 och 1987 s. 319).
177 (133). Karl Henrik Högstedt, f. 1872, olika lagstiftningsuppdrag vid tillkomsten av 1918 års vattenlag, rev.sekr., häradshövding, vattenrättsdomare, jr 1921—29, president i kammarrätten, d. 1951 (SvJT 1951 s. 558).
178 (134). Nils Alexanderson, f. 1875, professor i processrätt och internationell privaträtt, ledamot av riksdagens första kammare, jr 1922—44, d. 1960 (SvJT 1944 s. 348 och 584, 1945 s. 321, 1949 s. 359 och 1960 s. 378; Juristprofiler — och ett par andra, Norstedts 1948).
179 (135). Karl Tiselius, f. 1875, rev.sekr., ledamot lagberedningen, statssekreterare socialdep., jr 1923—30, landshövding, ordförande hyresrådet, d. 1954 (SvJT 1954 s. 349).
180 (136). Birger Ekeberg, f. 1880, professor i speciell privaträtt jämte finansrätt resp. civilrätt, ledamot lagberedningen, justitieminister, jr 1925—27, ordf. lagberedningen, president i Svea hovrätt, riksmarskalk, en av de aderton i Svenska akademien, d. 1968 (SvJT 1940 s. 656, 1950 s. 926, 1960 s. 385 och 1968 s. 689).
181 (137). Einar Stenbeck, f. 1881, rev.sekr., ledamot lagberedningen, jr 1926—33 och 41—48, ordf. lagberedningen 193541, HD:s ordförande 1948, d. 1949 (SvJT 1948 s. 154 och 1949 s. 401 och 480).

 

200 Lars K. Beckman182 (138). Rudolf Eklund, f. 1883, rev.sekr., olika lagstiftningsuppdrag, jr 1927—40, VD i SPP, d. 1961 (SvJT 1962 s. 76).
183 (139). Natanael Gärde, f. 1880, olika lagstiftningsuppdrag vid tillkomsten av 1918 års vattenlag, rev.sekr., vattenrättsdomare, konsultativt statsråd, regeringsråd, jr 1929—30, justitieminister, ordf. processlagberedningen och lagberedningen, d. 1968 (SvJT 1950 s. 483 och 857, 1960 s. 468 och 1968 s. 162).
184 (140). Arthur Lindhagen, f. 1884 (son av 113), rev.sekr., ledamot lagberedningen, rev.sekr., ordf. arbetsdomstolen, jr 1929—31, ånyo ordf. arbetsdomstolen, president i Svea hovrätt, d. 1950 (SvJT 1950 s. 161).
185 (141). Erik Geijer, f. 1883, rev.sekr, JO, jr 192950, d. 1959 (SvJT 1959 s. 364).
186 (142). Hans Forsberg, f. 1881, tf rev.sekr., häradshövding, jr 192948, d. 1949 (SvJT 1949 s. 558).
187 (143). Sven Lawski, f. 1884, olika lagstiftningsuppdrag, rev.sekr., jr 1930—48, d. 1963 (SvJT 1963 s. 238).
188 (144). Gustaf Grefberg, f. 1879, statssekreterare och expeditionschef i justitiedep., generaldirektör i lantmäteristyrelsen och kammarkollegiet, jr 193047, d. 1964 (SvJT 1964 s. 236).
189 (145). Algot Bagge, f. 1875, olika lagstiftningsuppdrag framför allt med internationell inriktning, rev.sekr., häradshövding, jr 1930—43, olika internationella uppdrag, d. 1971 (SvJT 1943 s. 649, 1955 s. 445 och 1971 s. 599).
190 (146). Nils Vult von Steyern, f. 1887 (son av 128), ledamot processkommissionen, konsultativt statsråd, jr 1930—46, riksmarskalk, d. 1966 (SvJT 1966 s. 377).
191 (147). Hilding Forssman, f. 1886, olika lagstiftningsuppdrag, rev.sekr., jr 1931—53, d. 1964 (SvJT 1948 s. 154 och 1964 s. 570).
192 (148). Emil Sandström, f. 1886, ledamot av de blandade domstolarna i Egypten, rev.sekr., ordf. arbetsdomstolen, jr 1931—33 och 35—43, ordf.kommittén angående statsfientlig verksamhet 1933—35, olika internationella uppdrag, d. 1962 (SvJT 1933 s. 398, 1943 s. 300, 1961 s. 618 och 1962 s. 687).
193 (149). Axel Afzelius, f. 1885 (son av 134), chef för justitiedep:s lagavdelning, rev.sekr., regeringsråd 1929—32, jr 1932—52, HD:s ordförande 1948—52, d. 1955 (SvJT 1948 s. 154 och 398, 1955 s. 519 och 589).
194 (150). John Alsén, f. 1888, statssekreterare justitiedep., jr 193255, d. 1959 (SvJT 1959 s. 724).
195 (151). Sven Bellinder, f. 1882, häradshövding, jr 1933—49, d. 1957 (SvJT 1957 s. 238).
196 (152). Harry Guldberg, f. 1890, ledamot lagberedningen, rev.sekr., jr 193350, president i Svea hovrätt, d. 1981 (SvJT 1948 s. 398, 1960 s. 577, 1966 s. 678 och 1981 s. 497; En domare ser tillbaka, Norstedts 1966).
197 (153). Erik Lind, f. 1888, ledamot lagberedningen, rev.sekr., jr 1933—55,d. 1959 (SvJT 1959 s. 221).
198 (154). Ragnar Gyllenswärd, f. 1891, ledamot lagberedningen, rev.sekr., konsultativt statsråd, statssekreterare justitiedep., JO, jr 1935—58, HD:s ordförande 1952—58, d. 1967 (SvJT 1961 s. 531 och 1967 s. 237).

 

Ledamöter i Högsta domstolen 201199 (155). Fritz Sterzel, f. 1890, jur. dr., juridisk rådgivare åt turkiska regeringen, rev.sekr., ledamot lagberedningen, jr 1935—55, d. 1959 (SvJT 1959 s. 302).
200 (156). Hugo Ericsson, f. 1893, rev.sekr., av regeringen utsedd förvaltare i AB Kreuger & Tolls konkurs 1933—35, jr 193560, d. 1964 (SvJT 1964 s. 155).
201 (157). Seve Ekberg, f. 1887, rev. sekr., JO, häradshövding, jr 193654, d. 1975 (SvJT 1976 s. 765).
202 (158). Ragnar Petré, f. 1892, rev.sekr., häradshövding, jr 1938—43, d. 1943 (SvJT 1943 s. 859).
203 (159). Per Santesson, f. 1892, rev.sekr., ledamot processlagberedningen, jr 1939—57, d. 1982 (SvJT 1962 s. 329 och 1982 s. 685).
204 (160). Gunnar Dahlman, f. 1895, rev.sekr., statssekreterare justitiedep., jr 193949, ordförande arbetsdomstolen, d. 1963 (SvJT 1949 s. 783 och 1964 s. 156).
205 (161). Knut Nissen, f. 1893, rev.sekr., jr 1939—60, d. 1975 (SvJT 1957 s. 158 och 1960 s. 157).
206 (162). Tore Strandberg, f. 1896 (sonson av 110), rev.sekr., ledamot processlagberedningen, jr 194257, d. 1957 (SvJT 1957 s. 521).
207 (163). Carl Gustaf Hellquist, f. 1896, rev.sekr., statssekreterare justititiedep., jr 194363, HD:s ordförande 195863, d. 1973 (SvJT 1955 s. 589 och 1974 s. 170).
208 (164). Johan Hagander, f. 1896, rev.sekr., häradshövding, jr 1943—47, ordförande arbetsdomstolen, överståthållare (SvJT 1947 s. 158 och 1949 s. 783).
209 (165). Nils Ljunggren, f. 1893, sekr. 1929 års vägsakkunniga, rev. sekr., JO, jr 194460, d. 1971 (SvJT 1972 s. 155).
210 (166). Halvar Lech, f. 1894, rådman, jr 194461, d. 1977 (SvJT 1944 s. 491 och 1978 s. 239).
211 (167). Hjalmar Karlgren, f. 1897, professor i civilrätt, jr 194664, d. 1978 (SvJT 1936 s. 80, 1946 s. 635 och 1978 s. 401).
212 (168). Gösta Walin, f. 1902, rev.sekr., statssekreterare justitiedep., jr 1947—60, ordf. lagberedningen (SvJT 1947 s. 238 och 1960 s. 639 och 640).
213 (169). Nils Beckman, f. 1902, sekr. och ledamot straffrättskommittén, jr1947-69, HD:s ordförande 196369, d. 1972 (SvJT 1947 s. 798, 1963 s. 478 och 1972 s. 154).
214 (170). Jochum Sjöwall, f. 1908, advokat, jr 194858 och 6775, tog avsked 1958 för att syssla med boutredningen efter generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, d. 1981 (SvJT 1948 s. 398, 1981 s. 319 och 1987 s. 320).
215 (171). Nils Regner, f. 1902, byråchef för lagärenden i justitiedep., MO, jr 194869, d. 1978 (SvJT 1948 s. 698 och 1978 s. 238).
216 (172). Gösta Lind, f. 1898, rev.sekr., t. f. JK, jr 1948—65, d. 1980 (SvJT 1949 s. 155 och 1981 s. 76).
217 (173). Ingvar Lindell, f. 1904, statssekreterare justitiedep. jr 1949—51, konsultativt statsråd, justitieminister, landshövding (SvJT 1949 s. 317, 1957 s. 606 och 1959 s. 727).
218 (174). Erik Söderlund, f. 1899, ledamot processlagberedningen och straffrättskommittén, jr 1950—66, d. 1984 (SvJT 1950 s. 158, 1965 s. 544 och 1966 s. 494).

 

202 Lars K. Beckman219 (175). Sven Romanus, f. 1906, byråchef för lagärenden i justitiedep., ledamot lagberedningen, jr 1951—73, HD:s ordförande 1969—73, justitieminister 1976—79 (SvJT 1951 s. 79, 1969 s. 1002 och 1977 s. 76).
220 (176). Erik Hagbergh, f. 1900, rev.sekr., sekr. lagberedningen, utredningsman angående föreningslagstiftningen, jr 1951—67, d. 1988 (SvJT 1951 s. 477).
221 (177). Herved af Trolle, f. 1905, ledamot lagberedningen, jr 195166, d. 1966 (SvJT 1951 s. 799 och 1966 s. 139).
222 (178). Erik Tammelin, f. 1896, rådman, jr 195263 (SvJT 1952 s. 396 och 1962 s. 784).
223 (179). Sven Edling, f. 1908, statssekreterare justitiedep. jr 1953—75, HD:s ordförande 1973—75 (SvJT 1953 s. 447, 1972 s. 815 och 1975 s. 766).
224 (180). Hugo Digman, f. 1905, olika lagstiftningsuppdrag, jr 1954—72, d. 1978 (SvJT 1954 s. 495 och 1978 s. 550).
225 (181). Gunnar Bomgren, f. 1902, advokat, ordf. Sveriges advokatsamfund, jr 195569, d. 1985 (SvJT 1955 s. 285, 1969 s. 635 och 1987 s. 321).
226 (182). Torkel Nordström, f. 1910, ledamot lagberedningen, jr 195577, HD:s ordförande 1976—77 (SvJT 1955 s. 446 och 1976 s. 79).
227 (183). Sigurd Dennemark, f. 1911, lagbyråchef justitiedep., jr 1955—65, d. 1965 (SvJT 1955 s. 671 och 1965 s. 707).
228 (184). Yngve Söderlund, f. 1909, expeditionschef handelsdep., t.f. JK, jr 1957—69, VD Stockholms stads brandförsäkringskontor, d. 1978 (SvJT 1957 s. 365 och 1978 s. 558).
229 (185). Otto Petrén, f. 1912, lagbyråchef justitiedep., expeditionschef handelsdep., jr 195779, HD:s ordförande 197779 (SvJT 1957 s. 606 och 1977 s. 159).
230 (186). Erik Hedfeldt, f 1908, lagbyråchef justitiedep., regeringsråd 195258, jr 1958— 75, d. 1986 (SvJT 1958 s. 559 och 1973 s. 175).
231 (187). Olof Riben, f. 1905, häradshövding, hovrättslagman (vattenöverdomstolen), jr 195972 (SvJT 1959 s. 62 och 1972 s. 239).
232 (188). Arne Brunnberg, f. 1909, ledamot lagberedningen, jr 1960—76 (SvJT 1960 s. 239 och 1976 s. 79).
233 (189). Bertil Alexanderson, f. 1912, ledamot lagberedningen, jr 1960—79 (SvJT 1960 s. 239 och 1977 s. 78).
234 (190). Erland Conradi, f. 1912, olika lagstiftningsuppdrag, jr 196079 (SvJT 1960 s. 639 och 1977 s. 320).
235 (191). Nils Joachimsson, f. 1907, rev. sekr., häradshövding, jr 1960—74, d. 1983 (SvJT 1960 s. 639 och 1983 s. 501).
236 (192). Per Bergsten, f. 1913, statssekreterare justitiedep., jr 1961—78, d. 1982 (SvJT 1961 s. 684 och 1982 s. 686).
237 (193). Björn Bernhard, f 1914, rev. sekr., jr 1963—81 (SvJT 1963 s. 239 och 1979 s. 239).
238 (194). Bengt Hult, f. 1917, statssekreterare justitiedep., jr 1963 och 73—84, ordförande arbetsdomstolen 1964—73, HD:s ordförande 197984 (SvJT 1963 s. 479, 1964 s. 159, 1973 s. 751 och 1979 s. 576).
239 (195). Peter Westerlind, f. 1917, ledamot lagberedningen, utredningsman för överarbetning av lagberedningens jordabalksförslag, jr 1964—70 och 80—84, ordförande marknadsdomstolen 197180, d. 1987 (SvJT 1964 s. 158 och 1981 s. 496).

 

Ledamöter i Högsta domstolen 203240 (196). Johan Gyllensvärd, f 1916, sekr. 1954 års fastighetsbildningskommitté, jr 196483 (SvJT 1964 s. 571 och 1979 s. 576).
241 (197). Torwald Hesser, f. 1917, lagbyråchef justitiedep., jr 196584 (SvJT 1965 s. 457 och 1983 s. 584).
242 (198). Carl Holmberg, f 1919, statssekreterare justitiedep, jr 1965—86, HD:s ordförande 198486 (SvJT 1965 s. 607 och 1984 s. 595).
243 (199). Bengt Lännergren, f. 1906, rådman, hovrättslagman, olika utredningsuppdrag, jr 196667, JK, d. 1982 (SvJT 1966 s.79, 1967 s. 156 och 1982 s. 263).
244 (200). Manne Walberg, f. 1912, RÅ, jr 196679, d. 1985 (SvJT 1966 s. 239).
245 (201). Ulf Lundvik, f. 1916, ledamot lagberedningen, jr 196668, JO 1968—78, d. 1988 (SvJT 1966 s. 727, 1968 s. 351 och 1976 s. 588).
246 (202). Lennart Fredlund, f. 1919, rättschef justitiedep., jr 196784 (SvJT 1967 s. 239 och 1984 s. 676).
247 (203). Ingrid Gärde Widemar, f. 1912 (dotter av 183), advokat, rikdagsledamot, ordf. riksdagens första lagutskott, jr 1968— 77 (SvJT 1968 s. 349 och 1987 s. 322).
248 (204). Olle Höglund, f. 1923, rättschef justitiedep., jr sedan 1968, HD:s ordförande sedan 1986 (SvJT 1968 s. 349, 1984 s. 1015 och 1986 s. 167).
249 (205). Leif Brundin, f. 1921, expeditionschef justitiedep., jr 1968—88 (SvJT 1968 s. 349 och 1985 s. 618).
250 (206). Ingemar Ulveson, f. 1917, ledamot lagberedningen, ordf. immissionssakkunniga, hovrättslagman, ledamot lagrådet, jr 1969—83 (SvJT 1968 s. 351 och 1969 s. 740).
251 (207). Nils Mannerfelt, f. 1924, byråchef JO, rättschef justitiedep, jr sedan 1969 (SvJT 1969 s. 825).
252 (208). Lars Welamson, f. 1921, professor i processrätt, jr 197088 (SvJT 1970 s. 94 och 1986 s. 78).
253 (209). Erik Nyman, f. 1921, t.f. överdirektör kriminalvårdsstyrelsen, hovrättslagman, jr 1973—87 (SvJT 1973 s. 271).
254 (210). Henrik Hessler, f. 1918, professor i civilrätt, jr 1973—83 (SvJT 1973 s. 351).
255 (211). Hans Stark, f. 1931, rättschef justitiedep., jr 1973 och 8687, ordförande arbetsdomstolen 1973—85, JK sedan 1987 (SvJT 1973 s. 652 och 751, 1986 s. 167 och 1987 s. 394).
256 (212). Ulf K. Nordenson, f. 1924, rättschef och t.f. statssekreterare justitiedep., jr 1974—83, jur.konsult sedan 1983 (SvJT 1974 s. 558).
257 (213). Sven Nyman, f. 1925, rev.sekr., byråchef JK, jr sedan 1975 (SvJT 1975 s. 589).
258 (214). Anders Knutsson, f. 1931, rättschef justitiedep., jr sedan 1975 (SvJT 1975 s. 766).
259 (215). Lennart Persson, f. 1922, olika lagstiftningsuppdrag, vattenrättsdomare, hovrättslagman (vattenöverdomstolen), jr sedan 1976 (SvJT 1976 s. 511).
260 (216). Staffan Vängby, f. 1930, rättschef justitiedep., jr sedan 1977 (SvJT 1977 s. 76).
261 (217). Böret Palm, f. 1925, expeditionschef kommunikationsdep., jr sedan 1977 (SvJT 1977 s. 319).

 

204 Lars K. Beckman262 (218). Bertil Bengtsson, f. 1926, olika lagstiftningsuppdrag, professor i civilrätt, t. f. hovrättslagman, jr sedan 1977 (SvJT 1968 s. 269, 1976 s. 591 och 1977 s. 399).
263 (219). Gunnar Ehrner, f. 1920, advokat, jr 197787 (SvJT 1977 s. 319 och 1987 s. 322).
264 (220). Jan Ljungar, f. 1928, olika lagstiftningsuppdrag, rev. sekr., hovrättslagman, ordförande arbetsdomstolen, jr 1978—79, olika lagstiftningsuppdrag 1979—85, jur. konsult sedan 1985 (SvJT 1978 s. 159).
265 (221). Bengt Rydin, f. 1925, ledamot lagberedningen, ordf. konkurslagskommittén, hovrättslagman, jr sedan 1979 (SvJT 1979 s. 80).
266 (222). Tor Sverne, f. 1925, lagman, stf JO, jr 197980, JO 198087 (SvJT 1979 s. 238 och 1981 s. 78).
267 (223). PerJermsten, f. 1929, rättschef justitiedep., jr sedan 1979 (SvJT 1979 s. 731).
268 (224). Fredrik Sterzel, f. 1934 (son av 199), jur.dr., advokat, biträdande professor i offentlig rätt, kanslichef riksdagens konstitutionsutskott, kammarrättslagman, hovrättslagman, statssekreterare kommundepartementet, jr 197980 och sedan 87, olika lagstiftningsuppdrag 198086, fil.dr. 1983, ledamot av lagrådet 198587 (SvJT 1979 s. 655 och 1987 s. 393).
269 (225). Jan Heuman, f. 1929, sekr. och ledamot lagberedningen, lagman, jr sedan 1981 (SvJT 1981 s. 78).
270 (226). Torkel Gregow, f. 1935, sekr. och ledamot lagberedningen, sakkunnig justitiedep. (utsökningsbalken), jr sedan 1981 (SvJT 1981 s. 654).
271 (227). Bo Broomé, f. 1936, sekr. grundlagberedningen, statssekreterare justitiedep., jr 1983—87, president i hovrätten över Skåne och Blekinge sedan 1987 (SvJT 1983 s. 79 och 1987 s. 394).
272 (228). Ulf Gad, f. 1927, sekr. hyreslagstiftningssakkunniga, sakkunnig justitiedep., hyresråd, ordförande bostadsdomstolen, jr 1983—86 och sedan 88, lagman 1987—88 (SvJT 1983 s. 667 och 1987 s. 75).
273 (229). Staffan Magnusson, f. 1936, rättschef justitiedep., jr sedan 1983 (SvJT 1984 s. 255).
274 (230). Bertil Freyschuss, f. 1929, rev.sekr., chefsrådman, jr sedan 1984 (SvJT 1984 s. 255).
275 (231). Johan Lind, f. 1934 (son av 216), departementsråd justitiedep., ordförande arbetsdomstolen, jr sedan 1984 (SvJT 1976 s. 590 och 1984 s. 594).
276 (232). Olof Bergqvist, f. 1936, rättschef arbetsmarknadsdep., jr 1984—85, ordförande arbetsdomstolen och chef för domstolen i administrativt hänseende sedan 1986 (SvJT 1984 s. 594 och 1986 s. 78).
277 (233). Lars K. Beckman, f. 1936 (son av 213), departementsråd justitiedep., jr sedan 1984 (SvJT 1985 s. 174).
278 (234). Hans-Gunnar Solerud, f. 1938, advokat, jr sedan 1986 (SvJT 1985 s. 706 och 1987 s. 323).
279 (235). Inger Nyström, f. 1936, byråchef RÅ, jr sedan 1986 (SvJT 1985 s. 793).
280 (236). Lars A. Beckman, f. 1931, kanslichef riksdagens lagutskott, jr sedan 1986 (SvJT 1987 s. 73).
281 (237). Bo Svensson, f. 1940, departementsråd justitiedep., kanslichef brottsförebyggande rådet, jr sedan 1987 (SvJT 1987 s. 642).

 

Ledamöter i Högsta domstolen 205282 (238). Inga-Britt Tönell, f. 1927, rådman, lagfaren ledamot bostadsdomstolen, jämställdhetsombudsman, jr sedan 1987 (SvJT 1980 s. 656 och 1988 s. 75).
283 (239). Johan Munck, f. 1943, rättschef justitiedep., jr sedan 1988 (SvJT 1988 s. 75).
284 (240). Hans Danelius, f. 1934, rättschef utrikesdep., ambassadör Haag, jr sedan 1988 (SvJT 1988 s. 668).

 

Tillägg. Under år 1989 har Lennart Persson, som har nummer 259, lämnat domstolen med pension samt som ny ledamot inträtt Bengt Lambe, f 1931, som varit departementsråd justitiedep. och lagman.