IALANA:s första världskongress
IALANA (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) grundades i Stockholm i april 1988. IALANA:s uppgift är att engagera jurister i hela världen i kampen mot kärnvapen och andra hot mot världsfreden som strider mot folkrätten, att stödja utbildning som belyser de folkrättsliga aspekterna på kärnvapendebatten, att organisera internationellt utbyte av jurister för att öka kunskapen om kärnvapen och folkrätt, att stödja utvecklingen av folkrätten i syfte att bidra till världsfreden och att ge juridiskt bistånd till personer och organisationer i kampen mot kärnvapen.
    Medlemmar är i första hand lokala, nationella och regionala juristsammanslutningar som accepterar IALANA:s principer. Det högsta beslutande organet är generalförsamlingen, som möts för första gången i Haag i september 1989. IALANA har tre ordförande, förbundsjuristen Stig Gustafsson, Sverige, riksåklagaren Alexander Sucharev, Sovjetunionen och advokaten Peter Weiss, USA. Vidare finns tre vice ordförande, förbundslagsledamoten Herta Däubler Gmelin, Förbundsrepubliken Tyskland, Professor Smilya Abramov, Jugoslavien och Professor C. G. Weeramantry, Sri Lanka.
    Professor Saul Mendlowitz, USA, är föreningens representant hos FN.
    Professor Richard Falk, USA och professor Rein Mullersson, förestår gemensamt IALANA:s vetenskapliga råd.
    Den första världskongressen hålls i Haag, Nederländerna, den 22—24 september 1989. Temat blir "Nuclear Weapons and the Law. The Right to Survival, Peace and Development".
    För närmare upplysningar om kongressen kontakta förbundsjuristen Stig Gustafsson, Svenska jurister mot kärnvapen, 100 12 Stockholm, eller föreningens sekreterare Thomas Hallgren, tel 772 44 11.


C. R.

 

Svenska Föreningen för Miljörätt har bildats
Föreningen skall vara politiskt obunden och ha till ändamål att främja kunskapen om och intresset för svensk miljörätt samt bevaka internationella frågor inom rättsområdet.
    Enligt de samtidigt antagna stadgarna skall föreningens verksamhet bedrivas bl. a. genom att anordna symposier, seminarier och liknande sammankomster inom föreningens verksamhetsområde.
    I styrelsen ingår direktör Allert Alverborg, Trelleborg AB, advokat Stig Carlberg, Alrutz' Advokatbyrå, direktör Nils Jirvall, Skogsindustrierna, vattenrättsdomare Lennart af Klintberg, hovrättsrådet Ulf af Klintberg, Carl Swartling Advokatbyrå, avdelningsdirektör Lars Müntzing, Statens Naturvårdsverk, docent Hans Norrström, VD ÅF-Industrins Processkonsult AB, rättschef Rolf Strömberg, Miljö- och Energidepartementet och vattenrättsdomare Stig Olof Svärd, Koncessionsnämnden för miljöskydd.
    Den första sammankomsten ägde rum den 1 juni 1989 då bl. a. aktuella miljörättsfrågor inom naturvårdsverket, miljö- och energidepartementet, koncessionsnämnden och industrin presenterades och diskuterades.
    Medlemsskap i föreningen erhålles efter kallelse. Intresserade kan vända sig till styrelseledamöterna.

 

I detta häfte (s. 321—400) har medverkat bl. a.

 

Anders Eriksson, departementsråd i justitiedepartementet
Annika Gustafsson, förbundsjurist i Svenska kommunförbundet
Curt Riberdahl, direktör i Svenska kommunförbundet
Gertrud Lennander, professor vid Stockholms universitet
Carl Martin Roos, professor vid Stockholms universitet
Krister Thelin, assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge
Axel Adlercreutz, professor vid Lunds universitet
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Håkan Lavén, rättssakkunnig i justitiedepartementet
Hugo Tiberg, professor vid Stockholms universitet
Tomas Cramér, sameombudsman
Stig Sohlberg, advokat i Stockholm