Notiser 489Högsta domstolens 200-årsjubileum
Såsom framgår av ett tidigare häfte i denna årgång av SvJT har Högsta domstolen i år kunnat högtidlighålla 200-årsminnet av sin tillkomst.
    Kungl. Maj:ts beslut om förordnande för "Dess Högsta domstol eller JustitieRevision" fattades av Gustaf III på Haga den 15 maj 1789. Måndagen den 15 maj 1989, annandag pingst, samlades nuvarande och förutvarande ledamöter av HD jämte makar vid den s. k. Turkiska paviljongen på Haga, där konseljen 200 år tidigare hade hållits. HD:s ordförande Olle Höglund iklädde sig Konungens roll och föredrog det historiska dokumentet. Härefter besöktes Gustaf III:s paviljong och Haga slott, varpå dagen avslutades med en lunch på Koppartälten.
    Tisdagen den 16 maj öppnades i Bondeska palatset ett av Institutet för rättshistorisk forskning anordnat symposium med rubriken Den högsta domsmakten i Sverige under 200 år. Symposiet, som hade samlat drygt 100 deltagare, upptog föredrag av en rad svenska och utländska historiker och rättsvetenskapsmän.
    Institutet har tidigare initierat och under en följd av år stött forskning kring den högsta domsrättens utveckling i Sverige. Under jubileumsåret utkommer i institutets skriftserier ett par volymer med uppsatser och monografier som dokumenterar detta forskningsprojekt. Den första volymen, vilken innehåller en monografi av professor Erik Anners med titeln "Från lagtolkning till lagstiftning. Högsta domstolen och godtrosförvärven", förelåg färdig lagom till jubileumsfirandet. Även föredragen från symposiet kommer att publiceras av institutet.
    Det rättshistoriska symposiet pågick t. o. m. förmiddagen den 18 maj. På eftermiddagen samma dag inleddes ett av HD arrangerat domarsymposium i de nya konferenslokalerna på Norra Latin i Stockholm. Tack vare ekonomiskt stöd från justitiedepartementet och domstolsverket hade det varit möjligt att inbjuda ett stort antal domare att delta i symposiet. Deltagarantalet uppgick till ungefär 500 personer. Samtliga hovrätter och så gott som alla landets tingsrätter var representerade.
    Vid domarsymposiet, som fortsatte på förmiddagen den 19 maj, medverkade tre av HD:s ledamöter som föredragshållare. Bertil Bengtsson talade om Domstolarna och lagprövningsrätten, Hans Danelius om Europadomstolen och den svenska rättsordningen och Bo Svensson om Påföljdssystemet inför 1990-talet. Bertil Bengtssons och Hans Danelius' föredrag kommer att publiceras i SvJT. Bo Svenssons föredrag återges i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1989 häfte 2. Symposiet avslutades med att statssekreterare Sten Heckscher informerade om ett antal inom justitiedepartementet aktuella lagstiftnings- och utredningsfrågor av intresse för domstolarna och att byråchefen Tomas Stahre och hovrättsassessor Birgitta Holmgren redovisade ett par aktuella projekt hos domstolsverket.
    På torsdagskvällen den 18 maj samlade Revisionssekreterareföreningen ett 50-tal tidigare och nuvarande revisionssekreterare till en sammankomst kring temat Revisionssekreterare förr och nu. Nedre justitierevisionens siste ordinarie ordförande f. d. hovrättslagmannen Anders Litzén talade om hur det var att vara revisionssekreterare förr och revisionssekreteraren Christine Möller om hur det är nu.
    Fredagen den 19 maj, på dagen 200 år efter HD:s första sammanträde, hölls i närvaro av Konungen och Drottningen en högtidssammankomst i Gyllene salen och en bankett i Blå hallen i Stockholms stadshus. Här deltog ungefär 900 personer.
    Vid sammankomsten i Gyllene salen hölls ett högtidstal av HD:s ordförande justitierådet Olle Höglund. Detta följdes av anföranden av justitieminister Laila Freivalds och justitieutskottets ordförande Karin Ahrland. Uppvaktningar framfördes av højesteretspræsident Peter Christensen, Köpenhamn, høyesterettsjustitiarius Erling Sandene, Oslo, justitierådet Henry Ådahl, Helsingfors, regeringsrättens ordförande regeringsrådet Bengt Hamdahl, hovrättspresidenten Birgitta Blom som representant för hovrätterna, ordföranden i mark-

 

490 Notisernadsdomstolen Lars Jonson som representant för de tre specialdomstolarna arbetsdomstolen, bostadsdomstolen och marknadsdomstolen, ordföranden i Sveriges domareförbund lagmannen Bo Lenter, riksåklagaren Magnus Sjöberg, ordföranden i Sveriges Advokatsamfund advokaten Claes Beyer, ordföranden i JUSEK:s domstolssektion kammarrättslagmannen Gunnar Dyhre, ordföranden i Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidningprofessor Stig Strömholm samt generaldirektören i domstolsverket Lars Åhlén. Anförandena inramades av musik av Mozart och Johan Wikmanson, framförd av Petersenkvartetten.
    Vid banketten hälsade justitierådet Olle Höglund gästerna välkomna. Gästernas tack framfördes i ett tal av Konungen. Vid kaffet underhöll Par Bricole-kören med sång, och aftonen avslutades med dans i Gyllene salen till Lasse Samuelssons orkester.
    Lördagen den 20 och söndagen den 21 maj inbjöds till öppet hus i Bondeska palatset, där HD har sitt säte. Lördagen var reserverad för dem som hade deltagit i jubileumsfestligheterna, medan söndagens arrangemang var avsett för allmänheten. Ungefär 400 besökare inräknades var och en av dagarna. Besökarna fick bese byggnaden vid guidade rundvandringar och olika befattningshavare stod till förfogande för att informera om HD:s verksamhet. I husen fanns dessutom vissa utställningsarrangemang.
    En utställning med arkivmaterial till belysning av HD:s tillkomst och senare historia hade ordnats av förste arkivarien vid riksarkivet Bodil Ulate Segura. Över utställningen hade sammanställts en tryckt katalog med en inledande orientering av professor Erik Anners. Ekonomiskt stöd till detta hade lämnats av Institutet för rättshistorisk forskning. Till orientering om HD:s uppgifter och arbete i dag hade en arbetsgrupp inom HD utarbetat en skärmutställning med text och bilder samt en liten informationsbroschyr. Inför jubileet hade HD som gåvor fått motta en justitierådsuniform från justitierådet Torkel Nordström och en revisionssekreterareuniform från revisionssekreteraren Frank Orton. Dessa uniformer kunde beses i en särskild monter.
    Fram till år 1949 hade HD sina lokaler i de s. k. ordenssalarna på Stockholms slott. Inför jubileet hade ett par av dessa salar återskapats i sitt forna skick och öppnats som en utställning med rubriken Högsta domstolen på Stockholms slott.
    Kommittén för Stockholmsforskning planerar att ge ut en av fil. kand. Claes Ellehag författad monografi om Bondeska palatsets byggnadshistoria. Förhoppningen är att publiceringen skall kunna ske under jubileumsåret.


Anders Knutsson