Stipendier för studier i europeisk rätt
Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. Stipendium kan sökas av den som har avlagt juridisk examen. Stipendier kan ges till enskilda eller till forskarteam. Avsikten är att stipendierna skall tillfalla unga jurister som önskar genomföra en bestämd uppgift med anknytning till komparativ rätt, t. ex. skriva en uppsats. Det är således inte meningen att stipendierna skall finansiera kurser utomlands. Närmare upplysningar och ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Fredrik von Arnold, tel. 763 46 74, eller assistent Marianne Thunberg, tel. 763 46 81). Ansökan skall vara justitiedepartementet tillhanda senast den 10 november 1989. Departementet vidarebefordrar sedan ansökan till Europarådet.

 

Notiser 491Studiebesök i utlandet för jurister
Genom förmedling av Europarådet ges årligen möjlighet för utländska jurister att avlägga studiebesök i Europarådets medlemsstater. Möjligheten står öppen för rättsvetenskapsmän, tjänstemän med juridiska arbetsuppgifter i statlig eller kommunal tjänst, domare och andra praktiserande jurister. Besöket skall ge sökanden tillfälle att förkovra sig inom sittyrke. Studierna skall avse ett annat medlemslands lagstiftning eller sådan lagstiftning som har samband med Europarådets funktioner eller är ett resultat av någon av rådets konventioner eller rekommendationer. Det är sökanden själv som skall ange arten och omfattningen av det önskade studiebesöket, som Europarådet sedan biträder med att ordna. Det finns möjligheter till ekonomiskt bistånd från Europarådet för besöket. Det är dock inte meningen att bidragen skall finansiera kurser utomlands. Närmare upplysningar och ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Fredrik von Arnold, tel. 763 46 74 eller assistent Marianne Thunberg, tel. 763 46 81). Ansökan skall vara justitiedepartementet tillhanda senast den 10 november 1989. Departementet vidarebefordrar sedan ansökan till Europarådet.