Försäkringsjuridiska föreningen har för 1989 avsatt ett belopp av 40 000 kronor till stipendier för forskning och utbildning inom det försäkringsrättsliga området. Ansökan om 1989 års stipendium med ändamålsbeskrivning inges till försäkringsjuridiska föreningens styrelse, adress 182 83 Danderyd, senst den 30 september 1989. Ytterligare information kan erhållas genom hänvändelse till föreningens sekreterare Bo Odelius, telefon 08/753 77 31, eller ordförande Per Boëthius, telefon 08/31 37 27.

 

Anslag för skattevetenskaplig forskning
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet har utlyst forskningsanslag lediga till ansökan. Forskningsrådet är ett av de nordiska länderna bildat organ, vars uppgit är att främja nordiskt samarbete inom skatteforskningen, med inriktning särskilt på frågeställningar av gemensamt nordiskt intresse. Forskningsrådet verkar för sitt ändamål bl. a. genom att dela ut anslag till externa forskningsprojekt och genom att bedriva projekt i egen regi.
    De externa forskningsprojekten kan vara skatterättsliga och/eller ekonomiska med anknytning till beskattningen. Anslag kan beviljas för alla typer av projekt inom de nämnda forskningssektorerna. De disponibla penningmedlen kan utdelas i form av forskningsanslag, stipendier eller kostnadsersättning. Rådets resurser medger emellertid inte att anslag beviljas för mer omfattande projekt (fleråriga projekt eller projekt med flera forskare).
    Ansökan bör göras på särskild blankett, där uppgifter om forskningsarbetet, beräknade kostnader och tidsplan m. m. lämnas. Blanketter och anvisningar erhålls genom forskningsrådets sekreterare Kristina Ståhl, Ölandsresan 13, 752 55 Uppsala (tel. 018/18 20 66 eller 018/42 00 77). Ansökan måste ha inkommit till sekreteraren senast den 16 oktober 1989.
    Vidare upplysningar kan erhållas av forskningsrådets sekreterare samt av f. d. generaldirektör Gösta Ekman, professor Gustaf Lindencrona och docent Jan Södersten.