746 NotiserVidareutbildningsstipendier avseende utlandsstudier för yngre jurister
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser härmed för andra gången för ansökan ett program avseende vidareutbildning i utlandet för yngre jurister, både sådana som redan är verksamma i offentlig tjänst och sådana som har för avsikt att från annan verksamhet eller med just avlagd examen inträda i sådan tjänst. Stipendierna är icke avsedda för forskning och forskarutbildning.
    Programmet omfattar normalt studier av utländsk eller internationell rätt under ett år (två terminer) vid universitet eller annan myndighet eller organisation i utlandet. Vid tillsättningen av stipendierna, som beräknas komma att uppgå till 7 à 8 st., kommer en fördelning på flera länder att eftersträvas. Västeuropa, med särskild markering av Västtyskland och Frankrike, förutsätts därvid bli väl representerat.
    Stipendiebeloppen beräknas normalt enligt regler, som finns utarbetade för jämförbara stipendier på ett naturvetenskapligt område; värdland, eventuella terminsavgifter och den sökandes ålder och familjesituation beaktas därvid.
    Under förutsättning att bidrag icke erhålles från annat håll — om vilket upplysning i så fall bör lämnas — uppgår stipendiebeloppen för personer som ej fyllt eller fyller 30 år f. n. till:
Danmark             Dkr            188.921

Finland                FMK          89.872

Frankrike             FFr            107.189

Italien                   Lit              25.885.077

Nederländerna   Hfl              43.056

Norge                    Nkr            124.516

Schweiz                 SFr            40.237

Storbritannien    GB£            9.461

USA/Kanada       US$            19.779

Västtyskland        DM            38.729

(Även andra länder kan komma i fråga.)
    För stipendiater över 30 år är stipendiebeloppen ca 20 % högre. För varje medföljande familjemedlem tillkommer ca 10 % på grundbeloppet.
    Därutöver är Stiftelsen beredd stå för resekostnaderna till och från värdinstitutionen/arbetsplatsen.
    Stipendiet betalas ut i halvårsrater. Det förutsätts att vid rekvisition av den andra halvårsraten en första rapport avges om verksamhet och erfarenheter, och att en liknande rapport avges vid avslutning av stipendieåret.
    Det skall upplysas, att anmälningstiden för ett visst läsår i vissa länder (såsom i Storbritannien) ofta utgår redan tidigt under det år då studierna skall påbörjas (även om studiestarten äger rum sent på året, t. ex. i oktober).
    Behörig att söka stipendium är person, som högst 5 år före ansökningstillfället avlagt jur.kand.examen och som vid ansökningstidens utgång ej fyllt 35 år.
    Ansökan skall inges av den person, som önskar komma i fråga som stipendiat. Till ansökan skall utom meritförteckning och referenser inges redogörelse för ändamålet med utlandsvistelsen och planerad vistelseort inkl. universitet, institution etc. Innan utbetalning sker, skall det styrkas att studie- och eller arbetsplats verkligen kan beredas där. Ansökan kan dock göras utan att sådan plats erhållits.

 

Notiser 747    Ansökningsformulär kan rekvireras hos Stiftelsen.
    Ansökan med bilagor inges i 6 exemplar och ställes till
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Box 16067
103 22 Stockholm
    Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 5 februari 1990.
    Upplysningar lämnas av professor Gunnar Hoppe, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, tel 08/20 06 09, eller av Gunnel Andersson, sekreterare, tel 08/763 83 43.