Personalnotiser

 

Nya professorer
Regeringen har utnämnt docenten vid Stockholms universitet Suzanne Wennberg att vara professor i straffrätt där. Professor Wennberg är född 1944. Hon avlade jur. kand.-examen 1966 och jur. lic.-examen 1974. År 1977 disputerade hon för juris doktorsgraden vid juridiska fakulteten i Stockholm och samma år blev hon docent i straffrätt. Under 1974– 1986 innehade hon en docenttjänst i straffrätt, varefter hon blev högskolelektor i straffrätt. Under 1988–1990 innehade hon en forskartjänst finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Susanne Wennberg har publicerat doktorsavhandlingen Förskingring (1977), monografin Försök till brott (1985), läroboken Straffansvar (1987) tillsammans med Madeleine Löfmarck, läroboken Introduktion till Straffrätten (1988) samt ett flertal artiklar rörande straffrättsliga frågor.

 

Bengt Lindell har utnämnts till professor i processrätt vid Uppsala universitet. Han är född 1955. Han avlade jur. kand.-examen 1980 och tjänstgjorde därefter som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt under åren 1980–1982. Bengt Lindell innehar sedan 1987 en tjänst som forskarassistent vid Uppsala universitet och tillträder professorstjänsten den 1 januari 1991. Han har skrivit böckerna Sakfrågor och rättsfrågor och Partsautonomins gränser samt olika artiklar.

 

 

Regeringen har utnämnt docenten vid universitetet i Lund Hans-Heinrich Vogel att vara professor i offentlig rätt vid universitetet i Stockholm. Hans-Heinrich Vogel är född i Hamburg 1941. Han avlade tysk Referendar-examen 1965, tjänstgjorde därefter som Referendar vid domstolar och myndigheter och avslutade 1971 tjänstgöringen med Assessors-examen, allt i Hamburg. Samma år avlade han juris doktorsexamen vid universitetet i Hamburg och 1972 jur. kand.-examen vid universitetet i Lund. Han förordnades 1976 som universitetslektor i finansrätt i Lund, antogs där 1979 som docent i jämförande rättsvetenskap och promoverades 1988 till juris hedersdoktor.
    Vogel har publicerat gradualavhandlingen Der skandinavische Rechtsrealismus (1971), böckerna Schwedisches Handels-und Wirtschaftsrecht (1978 tillsammans med J. Fischler), Finansrätt och finansvetenskap (2 uppl. 1985) och Juridiska översättningar (1988) samt ett flertal skrifter och uppsatser i huvudsak rörande skatterättsliga, komparativa och offentligrättsliga ämnen.

 

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har

Notiser 515

22 febr. 1990 förordnat tingsfisk. Per Furberg att vara sekr. i utredningen (Ju 1989:04) med uppdrag att göra en översyn av straff- och processrättliga regler med anknytning till data- och teleteknikens utveckling m. m., 28 febr. förordnat lagmannen Johan Leche att vara särskild utredare o. hovr.ass. Ulla Nilsson att vara sekr. i utredningen (1990:02) om översyn av vissa kriminalvårdsfrågor, 13 mars förordnat hovr.ass:a Catharina Bergquist o. Erik Göransson att bitr. i dep:t som rättsakkunniga, 4 april förordnat hovr.fisk. Krister Maxedius att vara bitr. sekr. i kommittén (1989:01) om ideell skada, 20 april förordnat hovr.ass:a Ulla Pålsson o. Martin Borgeke samt hovr.fisk. Jan
Öhman att bitr. i dep:t som rättssakkunniga, 28 maj förordnat hovr.ass. Gunnar Lavett att bitr. i dep:t som rättssakkunnig och kammaråkl:a Ewa Nyhult och Yngve Rydberg att bitr. som ämnessakkunniga i dep:t, 5 juni förordnat bitr. riksåklagaren Axel Morath att vara ordf. o. byråchefen Fredrik Wersäll att vara sekr. i kommittén (Ju 1990:04) med uppdrag att göra en översyn av åklagarverksamheten och förundersökningsreglerna, s. d. förordnat försäkringsrättsrådet Anna-Karin Lundin att vara särskild utredare i utredningen (Ju 1990:05) med uppdrag att utreda frågan om ett nytt panträttssystem på fastighetsrättens område, 21 juni förordnat justititerådet Bo Svensson att vara ordf. i kommittén (Ju 1990:08) om översyn av aktiebolagslagen, 4 juli förordnat hovr.lagmannen Olle Ekstedt att vara ordf. o. hovr.ass. Lennart
Svensäter att vara sekr. i kommittén (Ju 1990:06) för att se över vissa regler inom arrendelagstiftningen.

 

Socialdepartementet. Regeringen har förordnat byråchefen hos justitiekanslern, hovrättsrådet Göran Håkansson att fr. o. m. 1 aug. 1990 vara expeditionschef i dep:t.

 

Hovrätterna. Regeringen har 21 juni 1990 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunnel Wennberg att vara hovr.lagman i hovr. f. Västra Sverige.
    Svea hovrätt har till hovr.ass. förordnat 6 juni fisk:a Stina Lagergren o. Tomas
Magnusson, 4 juli fisk:a Barbro Ahlbäck, Cecilia Bergman, Marianne Gauffin-Pehrson, Niklas Jonsson, Ulf Köping-Höggård, Ola Wärbo, Kazimir Åberg, Marianne Åbyhammar o. Jan Öhman samt 9 juli fisk. Bertil Jarl.
    Göta hovrätt har till hovr.ass. förordnat 1 juli fisk:a Sten Andersson, Gunnar
Larsson, Greger Lindberg o. Krister Maxedius samt 1 aug. fisk. Ulf Klerbalk. Hovrätten över Skåne o. Blekinge har till hovr.ass. förordnat 1 juli fisk:a Björn le
Grand, Mats Persson o. Eva Wendel.
    Hovrätten f. Nedre Norrland har till hovr.ass. förordnat 1 juli fisk. Eva Ekström. Hovrätten för Övre Norrland har till hovr.ass. 4 juni förordnat fisk. Unto
Komujärvi o. 1 juli fisk. Anita Wickström.

 

Kammarrätterna. Kammarrätten i Göteborg har 1 juli till kammarr.ass. förordnat fisk. Sverker
Mattsson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 21 juni 1990 utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Anders Ljung att vara rådm. i Örebro tr., s. d. utnämnt chefsjuristen vid vägverket Rune Johansson att vara rådm. i Falu tr., s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrlnad Lars Lindhe att vara rådm. i Umeå tr., 12 juli förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Stefan Liliebäck att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Arvika tr, 16 aug. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Lars Fallenius att vara lagman i Lindesbergs tr, s. d. utnämnt revisionssekr. Nils Hedström att vara rådm. i Sollentuna tr,

516 Notiser

s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Helsingborgs tr Agne Nilsson att vara rådm. i Landskrona tr, s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Hans Andrén artt vara rådm. i Göteborgs tr, s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Gunnar Larsson att vara rådm. i Kristinehamns tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
16 aug. 1990 utnämnt t. f. rådm. i lr. i Göteborgs o. Bohus län, länsr.ass. i lr. Lars
Bånge att vara rådm. i lr., s. d. utnämnt t. f. rådm. i lr. i Kronobergs län, länsr.ass. i lr. Nils-Göran Palmqvist o. länsr.ass. i lr. i Kopparbergs län Ingvar Andersson att vara rådm. i lr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 14 juni 1990 utnämnt rådm. i Lunds tr. Louise Roos att vara hyresråd i hyresnämnden i Malmö, tillika chef för nämndens kansli.

 

Försäkringsdomstolarna. Regeringen har 14 juni 1990 förordnat kammarr.rådet i kammarr. i Sthlm Ulla Stigenberg att inneha en tidsbegränsad tjänst som försäkringsr.råd o. ordf. på avd. i försäkringsr. f. Mellansverige.

 

Riksdagens ombudsmän har 5 juni 1990 förordnat kammaråkl. Anne-Marie Bergström att vara föredragande hos JO.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 26 juli 1990 utnämnt chefsåkl. vid Linköpings åklagarmynd. Göran Salmonson att vara överåkl. vid regionåkl.mynd. i Göteborg, s. d. utnämnt chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Ingemar Erviken att vara överåkl. vid regionåkl.mynd. i Umeå.

 

Polisväsendet. Regeringen har 21 juni 1990 förordnat polismästaren vid polismynd. i Falköping Per Fryksén att vara polismästare vid polismynd. i Eslöv, 12 juli förordnat polisintendenten Håkan Jaldung vid rikspolisstyr. att vara polisöverintendent vid polismynd. i Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 405-516) har medverkat bl. a. Fritjof Lejman, professor emeritus vid Lunds universitet Lennart Pålsson, professor vid Lunds universitet Aleksander Peczenik, professor vid Lunds universitet Åke Frändberg, docent vid Uppsala universitet Carl Magnus Elwing, professor emeritus vid Lunds universitet Ola Åhman, jur. kand. Bo Widegren, revisionssekreterare Hans Ytterberg, jur. stud. Fredrik von Arnold, rättssakkunnig i justitiedepartementet